!!เว็บไซต์เก่านี้จะหยุดให้บริการในวันที่ 23 กันยายน 2564 คอยพบเว็บไซต์ใหม่เร็ว ๆ นี้

ดูรายการหนังสือและสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. ล่าสุด ได้ที่ http://bookstore.ipst.ac.th/

ดูรายการคู่มือครูของ สสวท. ล่าสุด ได้ที่ https://www.scimath.org/teacherguide

คลิกเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการค้นดูชุดข้อมูล

 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 226 กันยายน - ตุลาคม 2563 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2563-10)
  สสวท. ได้ดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1. หนังสือเรียน หลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนรู้ในวิถีนิวนอร์มัล ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 225 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2563-08)
  ในช่วงนี้โรงเรียนได้เปิดสอนในรูปแบบ New Normal เราทุกคนได้ปรับตัวกับระบบการศึกษาในรูปแบบใหม่ ซึ่งเห็นได้ว่าเราใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอนกันมากขึ้น (Digital Disruption) สสวท. ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการส ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 224 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2563-06)
  สถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยได้เริ่มปลดล็อคให้เราได้ทำกิจการต่างๆ ได้มากขึ้น อีกไม่นานโรงเรียนจะเปิดสอนในรูปแบบ New Normal หวังว่าเราทุกคนจะพร้อมกับระบบการศึกษาในรูปแบบนี้ / เรามาสร้างแรงบันดาลใจกับนักฟิสิกส์นิวเคลียร์ ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 223 มีนาคม - เมษายน 2563 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2563-03-02)
  ฉบับนี้ขอสรุปผลงานเด่นของ สสวท. ในรอบปีที่ผ่านมา ให้ผู้อ่านได้รับทราบการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้มีทักษะที่พร้อม สำหรับศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 222 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2563-01-02)
  เวลานี้ มีภัยคุกคามต่อสุขภาพของคนทั่วโลก คือ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 (ย่อมาจาก Coronavirus disease 2019) ซึ่งองค์กรอนามัยโลกก็จัดให้อยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง และต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ...

... แสดงรายการทั้งหมด