• สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก (Global Competence) ใน PISA 2018 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2561-02-01)
  ป้าหมายของการศึกษานอกจากทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาการแล้ว ยังต้องเตรียมเยาวชนให้มีความสามารถที่จะอยู่และปฏิบัติงานได้สำเร็จในประชาคมโลกด้วย PISA จึงมีการประเมินความสามารถทั่วโลก เพื่อจะตรวจสอบและให้ข้อมูลว่าระบบการศึกษ ...
 • Quiz 

  ต่าย แสนซน (2560)
  Quiz
 • เว็บช่วยสอน 

  ศิลปเวท คนธิดามี (2560)
  (Be Internet Awesome) เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย (SciTable by Nature Education) เป็นแหล่งรวมสื่อการเรียนรู้ด้านชีววิทยา (Edutopia) เพื่อรวบรวมความรู้สำหรับการพัฒนาคุณภาพครูในด้านต่าง ๆ
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ 

  ศักดิ์ชาย ขวัญสิน (2560)
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่ิองสถิติ โดยใช้บริบทเป็นฐาน สำหรัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ จ.ลำพูน Learning Activities on the Topic of Statistics Using Context-based Approach for Mathayom Suksa 3 Students ...
 • จิตสำนึกของ Jame Franck นักฟิสิกส์รางวัลโนเบล 1925 

  สุทัศน์ ยกส้าน (2560)
  เจมส์ ฟรังก์ เป็นนักฟิสิกส์ขาวเยอรมัน นักเรียนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะรู้จักการทดลองของ ฟรังก์ กับ กุสดาฟ แฮทซ์ ที่ทำให้คนทั้งสองได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี พ.ศ. 2468
 • Smart Classroom: ห้องเรียนในยุค 4.0 

  นิรมิษ เพียรประเสริฐ (2560)
  ในยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงสรรพสิ่งและส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้อย่างรวดเร็ว และง่ายขึ้น ทำให้คนทุกคนจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง รู้จักวิธีการเรียนรู้และสามารถปรับใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
 • แนวทางการออกแบบกิจกรรมในโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก 

  สุปราณี สิทธิไพโรจน์สกุล (2560)
  โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีโครงการทอยโทแลบของมหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นต้นแบบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทนโนโลยี
 • ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 

  วนิดา สิงห์น้อย (2560)
  วงจรการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลและสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงรอบตัวได้
 • ตะลุยเมืองแพร่ สนุกกับคาราวานวิทยาศาสตร์ไปกับ สสวท. 

  สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2560)
  กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ที่ สสวท. ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ร่วมกับคาราวานวิทยาศสตร์ไปถึงเมืองแพร่ที่โรงเรียนพิริยาลัย จ. แพร่ ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับครู นักเรียน และผู้สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม ...
 • 3D Printing สุดยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการพิมพ์ (ตอนที่ 2) 

  สุวัฒน์ วงษ์จำปา (2560)
  ตามที่ได้เสนอความรู้พื้นฐานและความเป็นมาเกี่ยวกับ 3D Printing ตอนที่ 1 ไปแล้ว ในตอนที่ 2 นี้จะมีการจำแนกเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบสามมิติและวัสดุที่ใช้เป็นส่วนประกอบในกระบวนการพิมพ์ เพื่อจะได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดและเห ...

... แสดงรายการทั้งหมด