หน้าแรก

บริการห้องสมุด สสวท.

ห้องสมุดดิจิทัล (IPST-eLibrary)

บริการหนังสืออิเล็กทรอกนิกส์ (e-books) สำหรับพนักงาน สสวท. สามารถเข้าใช้งานได้

คลังข้อมูลดิจิทัล ห้องสมุด สสวท.

บริการไฟล์หนังสือสแกน บทความจากนิตยสาร สสวท. บทความวิชาทางการศึกษา และไฟล์สื่อที่ใช้ในงานของ สสวท. สามารถเข้าใช้งานได้

ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public Access Catalog) ของห้องสมุด สสวท. สามารถเข้าใช้งานได้

  • ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ http://elib.ipst.ac.th (ผ่าน VPN)

ทรัพยากรแนะนำ

หนังสือและจุลสาร (ติดต่อสอบถาม/ยืมหนังสือและจุลสารได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด อาคารสิริภิญโญ)

หนังสืออิเล็กทรอกนิกส์

แหล่งสืบค้นวารสารและนิตยสารแบบเปิด (Open Access)

ติดต่อสอบถาม

ห้องสมุดสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานชั่วคราว (สำหรับติดต่อและจัดส่งเอกสาร)
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ที่อยู่ (สำหรับออกใบกำกับภาษี)
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: (+66) 0 2392 4021 ต่อ 2251, 2252 อีเมล: library@ipst.ac.th