• นัยทางการศึกษาที่ PISA 2015 ต้องการชี้บอกระดับนโยบาย 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2561-05-01)
  สาระทั้งหมดนี้ คือ สิ่งที่ PISA 2015 ต้องการจะชี้บอกถึงระดับนโยบายว่า คุณภาพการเรียนรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพยายามที่ได้ผลของการยกระดับการเรียนรู้ คือ การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการศึกษาวิจัยที่ได้ทำมาอย่างละเอียด ...
 • ความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนมีผลต่อการเรียนรู้อย่างไร 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2561-04-03)
  โรงเรียนไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังให้สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่นักเรียนจะสามารถพัฒนาสมรรถนะทางอารมณ์และสังคม ข้อมูลจาก PISA 2015 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความแตกต่างกันมาก ...
 • Quiz 

  ต่าย แสนซน (2560-11-12)
  ฉบับนี้ต่ายมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสารกันบูดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปนานาชนิด จากทีมนักวิิทยาศาสตร์ชาวอเมริกา
 • เว็บช่วยสอน 

  เปียทิพย์ พัวพันธ์ (2560-11-12)
  เว็บช่วยสอนขอแนะนำเว็บไซต์เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เรื่องแร่และเหมืองแร่ เรื่องทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด และเรื่องการจักการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
 • นักวิทยาศาสตร์สตรีชาวอิตาเลียนในคริสต์ศตวรรษที่ 16-18 

  สุทัศน์ ยกส้าน (2560-11-12)
  ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance) ใคร ๆ ก็รู้จักนักวิทยาศาสตร์ เช่น Galileo Galilei, Nicolaus Copernicus, Tycho Brahe, Johannes Kepler ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นผู้ชาย แต่แทบไม่มีใครรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของสตรีในยุคนั้นเลย
 • กิจกรรมสะเต็มศึกษา "กระเป๋ารีไซเคิลจากถุงนม" 

  อภิสิทธิ์ ธงไชย; ศศิเทพ ปิติพรเทพิน; นิชาภา ป้องปาน; ณัฐชานันท์ มีผลกิจจารุกร (2560-11-12)
  กิจกรรมสะเต็มศึกษา "กระเป๋ารีไซเคิลจากถุงนม" : แนวทางลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และประกอบอาชีพ
 • นวัตกรรมการเรียนรู้จากฟินแลนด์ 

  พงศธร มหาวิจิตร (2560-11-12)
  ท่ามกลางกระแสการตื่นตัวด้านการศึกษาผู้คนทั่วโลกกำลังพูดถึงการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของประเทศฟินแลนด์ที่ได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยได้เสนอความคิดใหม่ทางการศึกษาที่เรียกว่า Phenomenon-based ...
 • วันดินโลก (world soil Day) 

  ลลิดา อ่ำบัว (2560-11-12)
  โครงการ GLOBE สสวท. จัดประกวดผลงานโปสการ์ดวันดินโลก ที่ได้ถ่ายทอดสิ่งทีาต้องการทำเพื่อสืบสานและน้อมนำแนวพระราชดำริฯ ไปใช้ในการอนุรักษ์และแก้ปัญหาดินในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 • กิจกรรมมือกลหลอดดูดน้ำ 

  ชวัตร แสงเพชรอ่อน; กฤษชนก อู่วิเชียร (2560-11-12)
  การประดิษฐ์ของเล่นจากของเหลือใช้ เป็นการประดิษฐ์เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับข้อต่อของมือในการหยิบจับสิ่งของ และการใช้เชือกในการดึงให้ขยับ คล้ายกับการทำงานของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อของมือ
 • การออกแบบวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: แบบวิจัยเชิงผสมวิธี 

  วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร; ดวงกมล วรรณะวีรโชติ (2560-11-12)
  แบบวิจัย (Research Design) เป็นพิมพ์เขียวหรือแผน โครงสร้าง และกลยุทธ์ในการทำวิจัยเพื่อให้ได้คำตอบปัญหาวิจัยที่ถูกต้อง อาจจำแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Design) แบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative ...

... แสดงรายการทั้งหมด