• ยุคของนิวตริโน 

  สุทัศน์ ยกส้าน (2559)
  ค.ศ. 1959 เอนริโก แฟร์มี (Enrico Fermi) ได้เสนอทฤษฎีการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี และได้ตั้งชื่ออนุภาคลึกลับนี้ว่า นิวตริโน (neutrino) แม้ยังไม่มีใครพบเห็น เพราะอนุภาคไม่มีมวล และไม่มีประจุ แต่มีพลังงาน กระนั้นนักฟิสิกส์ ...
 • ประสบการณ์เยี่ยมชมกิจกรรมสะเต็มศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น 

  พิรุณรัตน์ ปุณยลิขิต (2559)
  ประสบการณ์การเยี่ยมชมกิจกรรมสะเต็มศึกษาและจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • นวัตกรรมการกักเก็บน้ำเลียนแบบสับปะรดสี 

  สินีนาฎ ทาบึงกาฬ (2559)
  น้ำไม่ใช่เรื่องไกลตัว ถ้าเราขาดน้ำสะอาดเพื่อกิน ดื่ม และใช้ เพียงวันเดียว ก็เกิดผลกระทบต่อชีวิตเรา ปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะภัยแล้ง น้ำท่วม และน้ำเสียปนเปื้อน ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง และยังได้ส่งผล ...
 • นิวซีแลนด์กับระบบการประเมินที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

  สุทธิดา บุญทวี; สิทธิกร สุมาลี; วิภารัตน์ แสงจันทร์ (2559)
  อะไรคือปัจจัยที่ทำให้การศึกษาของนิวซีแลนด์มีคุณภาพติดอันดับต้น ๆ ของโลก ข้อมูลหนึ่งที่สะท้อนคำตอบนี้คือ นิวซีแลนด์มีระบบการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ซึ่งผลจากการประเมินในระดับมั ...
 • การใช้เวลาไปกับการออนไลน์ของนักเรียน 

  นันทวัน สมสุข (2559)
  โลกกำลังเข้าสู่ยุค เน็ต เจอเนอเรชัน (Net Generation) โดยที่อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คนทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา คนแทบทุกช่วงวัยต่างใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยผ่านทางอุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ...
 • เรียนรู้จากเกมเขาวงกต 

  นิพนธ์ ศุภศรี (2559)
  เกมเขาวงกต คือ เกมแสดงทางเดินที่วกวนซับซ้อน โดยมีการกำหนดจุดทางเข้าและจุดทางออกให้ในการเล่น ผู้เล่นจะต้องลากเส้นจากจุดทางเข้าผ่านทางเดินวกวนซับซ้อนไปยังจุดทางออกโดยใช้เวลาน้อยที่สุด ตลอดเเส้นทางอาจมีทางตันเป็นกับดักให้ผู ...
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการนำเสนอข้อมูล โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกซ์เซล 

  ศักดิ์ชาย ขวัญสิน (2559)
  โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกซ์เซลเป็นโปรแกรมที่หาได้ง่ายและใช้กันแพร่หลาย นับว่ามีประโยชน์ในการสอนสถิติมาก เพราะเป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนแล้วแสดงผลได้ทันที อีกทั้งสามารถสร้างแผนภูมิแบบต่าง ๆ ได้รวดเร็วและง่ายดาย ...

... แสดงรายการทั้งหมด