ห้องสมุด สสวท. จัดเป็นห้องสมุดเฉพาะ และเป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่ง ที่มีทรัพยากรสารสนเทศ เน้นหนักด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีคุณค่ามากแห่งหนึ่ง มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย อาทิ หนังสือ วารสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หนังสือเรียน คู่มือครู เอกสารอ่านประกอบที่ สสวท. ผลิต เอกสารโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติตั้งแต่ปี 2535-ปัจจุบัน วีดิทัศน์ ซีดีรอม รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์

ครู นักเรียน และประชาชนผู้สนใจ สามารถใช้บริการได้ที่ ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. เลขที่ 924 หลังอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ในวันและเวลาราชการ 

ทรัพยากรห้องสมุด

 • ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ : เป็นฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อหนังสือ วีดิทัศน์ ซีดีรอม สื่อสิ่งพิมพ์ที่สสวท. ผลิต รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ทรัพยากรวารสาร : เป็นรายชื่อวารสารทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ที่ห้องสมุดบอกรับซึ่งจะมีรายละเอียดของวารสาร ได้แก่ ชื่อวารสาร สำนักพิมพ์ กำหนดออก ค่าสมาชิก และเว็บไซต์ของวารสาร หรือสำนักพิมพ์นั้นๆ
 • ฐานข้อมูลบทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์ : เป็นฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อ และบทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งนอกจะมีรายชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ และบทคัดย่อโครงงานแล้ว ยังมีชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ข้อมูลของรางวัลที่ได้ ตลอดจนหัวเรื่องและคำสำคัญที่ช่วยในการค้นหาเรื่องนั้นๆ ด้วย
 • ฐานข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ / ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น : เป็นฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ / ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น และข้อมูลย่อของบุคคลนั้นๆ


วารสารภาษาอังกฤษ ปี 2559

พนักงาน สสวท. สามารถเข้าถึง Fulltext ของวารสารแบบออนไลน์ (คลิกตามลิงค์ด้านล่าง) จากภายนอกเครือข่าย สสวท. ได้โดยใช้  VPN:Journal
 1. Assessment in Education (Online Only)
 2. Cognition and Instruction (Online Only)
 3. Education in Science  (Online Only)
 4. Gifted Child Quarterly  (Online Only)
 5. International Journal of Educational Research  (Online Only)
 6. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology   (Online Only)
 7. International Journal of Science Education +
  International Journal of Science Education, Part B Communication and Public Engagement  (Online Only)
 8. Journal of Computer Assisted Learning  (Online Only)
 9. Journal of Research in Science Teaching  (Online Only)
 10. Mathematics Teaching in the Middle School  (Online Only)
 11. Physics Education  (Online Only)
 12. Physics Teacher  (Online Only)
 13. Primary Science  (Online Only)
 14. Research in Science Education  (Online Only)
 15. Review of Research in Education  (Online Only)
 16. School Science Review  (Online Only)
 17. Science Education  (Online Only)
 18. Studies in Science Education  (Online Only)
 19. Teaching Children Mathematics  (Online Only)
 20. The American Biology Teacher  (Online Only)
 21. The Mathematics Teacher  (Online Only)
 22. Journal of Chemical Education  (Print and Online)
 23. Crux Mathematicorum  (Print with online access)
 24. Elektor (Print with online access)
 25. Make: (Print with online access)
 26. Astronomy magazine (Print Only)
 27. Mathematics Competitions (Print Only)
 28. Mathematics in School (Print Only)
 29. New Scientists (Print Only) 
 30. Science and Children (Print Only) 
 31. Science Scope (Print Only) 
 32. Science Teacher (Print Only)   

วารสารและนิตยสารภาษาอังกฤษที่ยังสามารถเข้าถึง fulltext ได้บางส่วน

แหล่งข้อมูลการค้นหา


แนะนำทรัพยากรใหม่
 New syllabus mathematics 1

Mobile learning mindset : the district leader's guide to implementation