• กรดผลไม้ยับยั้งเชื้อรา 

  โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม (2555)
  การศึกษาวิธีการยับยั้งเชื้อราที่เกิดบนเสื้อผ้า โดยใช้สารสกัดจากกรดผลไม้ แบ่งการทดลองเป็น 2 ตอน คือ การทดลองตอนที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราของกรดผลไม้ โดยนำผ้ามาตัดให้มีขนาด กว้าง 3 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว จำนวน 12 ผืน ...
 • เพิ่มออกซิเจนในตู้ปลาด้วยถ่านไม้ขณะไฟดับ 

  โรงเรียนวชิรวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (2555)
  การศึกษาเรื่องการเพิ่มออกซิเจนในตู้ปลาด้วยถ้านไม้ขณะไฟดับ ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ถ่านไม้ ผลการทดลองพบว่าฟองอากาศที่ออกมาจากถ่านไม้นั้นคือ ก๊าซออกซิเจน โดยจากการวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในตู้ที่มีถ่านไม่นั้น พบว่ามีปริมาณออ ...
 • การศึกษาวัตถุกันเสียจากพืชสมุนไพรเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์เค้กลำไยในชุมชน 

  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (2555)
  เป็นการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพของสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการยืดอายุผลิตภัณฑ์เค้กลำไยได้นานยิ่งขึ้น โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยมีการทดลอง 4 ขั้นตอน ตอนที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพการยืดอายุของเค้กลำไยโดยใช้สารส ...
 • การศึกษาประสิทธิภาพของสารเหนียวที่มีผลต่อการเคลือบติดเชื้อไรโซเบียมบนผิวเมล็ดถั่วเหลือง 

  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (2555)
  การศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตของต้นถั่วเหลือง โดยการค้นคว้าข้อมลพบว่า พืชในตระกูลถั่วสามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศได้ โดยอาศัยแบคทีเรียไรโซเบียมที่ปมรากถั่ว และได้มีการใช้แบคทีเรียไรโซเบียมคลุกกับเมล็ดถั่วเหลืองก่อนปลูกเพื่อใช้ ...
 • การศึกษาประสิทธิภาพของแสงสีที่มีผลต่อการงอกของแกลดิโอลัส 

  โรงเรียนวชิรวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (2555)
  จากการศึกษาพบว่า วิธีการปลูกแกลดิโอลัสจะใช้ส่วนของหัวและหัวจะมีระยะพักตัวประมาณ 2-3 เดือน ส่วนการงอกของรากและลำตันต้องใช้เวลานานพอสมควรจึงมีการศึกษาเพื่อหาวิธีเร่งการงอกของแกลดิโอลัส เพื่อลดระยะในการงอกและเร่งให้แกลดิโอล ...
 • ข้าวจุลินทรีย์ (Anabaena sp. Rice) 

  โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน (2555)
  โครงงานนี้ได้ศึกษาวิธีการเลี้ยงแหนแดงให้มีประสิทธิภาพและปริมาณธาตุอาหารในข้าว โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่1. ศึกษาการเจริญเติบโตของแหนแดง ปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนในแหนแดง ในสารอาหารต่างชนิดจำนวน 4 บ่อ พบว่าการเจริญ ...
 • เห็ดข้าวโพด 

  โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (2555)
  โครงงานนี้ได้ศึกษาการเพาะเห็ดถั่วจากส่วนที่เหลือของฝักข้าวโพด โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ตอน คือ1. ศึกษาส่วนเหลือใช้ของฝักข้าวโพดที่นำมาเพาะเห็ดถั่ว พบว่า สามารถนำส่วนเหลือใช้มาเพาะเห็ดถั่วได้เช่นเดียวกับเปลือกถั่ว 2. ...

... แสดงรายการทั้งหมด