แสดงรายการที่ 21-40 จาก 2936

  • Plickers แอปพลิเคชันในห้องเรียนยุคดิจิทัล 

   ชาญณรงค์ พูลเพิ่ม (2563-08)
   ครูในยุคดิจิทัล มีเครื่องมือช่วยสอนที่หลากหลาย สามารถนำมาใช้จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน ห้องเรียนออนไลน์ สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่ทันสมัย จะเป็นสิ่งที่สร้างความท้าทายให้กับครูและนักเรียน ...
  • สะตีมศึกษา (STEAM Education) ผ่านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โนราห์ 

   พลภัทร ศรีวาลัย; สหรัฐ ยกย่อง; ศศิเทพ ปิติพรเทพิน; วชิร ศรีคุ้ม (2563-08)
   ช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการนำการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามาประยุกต์ใช้ในหลากหลายบริบท เช่น สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาหารไทย ของเล่น การรีไซเคิล แต่บริบทที่ยังไม่ได้คำนึงถึงมาก นั่นคือ ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปวัฒน ...
  • ใช่หรือมั่ว ชัวร์หรือไม่ 

   วชิรพรรณ ทองวิจิตร (2563-08)
   เนื่องจากในปัจจุบัน เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย บทความนี้จึงนำเสนอแนวทางในการตรวจสอบความน่าเชื่อของข้อมูล ก่อนที่จะเชื่อ ปฏิบัติตาม หรือแชร์ข้อมูลเหล่านั้นให้ผู้อื่น นอกจากจะเป็นการป้องกันไม่ให้ผู ...
  • การจัดการชั้นเรียนเรขาคณิตออนไลน์ด้วย GeoGebra groups 

   วุฒิชัย ภูดี; ภัทรพล แก้วเสนา (2563-08)
   บทความนี้ได้นำเสนอการจัดการชั้นเรียนเรขาคณิตออนไลน์ด้วย GeoGebra groups ซึ่งเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ครูในการจัดการเรียนรู้ และการสร้างแบบฝึกหัดหรือการทดสอบนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ ...
  • สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์กับแนวคิดเชิงคำนวณ 

   ทรงยศ สกุลยา (2563-08)
   บทความนี้นำเสนอตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยอาศัยแนวคิดเชิงคำนวณควบคู่กับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน การนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้ในการแ ...
  • ผลบวกปลอมในการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 

   อัมริสา จันทนะศิริ (2563-08)
   บทความนี้นำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับผลการตรวจคัดกรองโรค ที่เป็น ผลบวก (Positive) และ ผลลบ (Nagative) โดยผลบวกอาจเป็นได้ทั้งผลบวกจริง (True Postive) และผลบวกปลอม (False Positive) ในทำนองเดียวกันผลลบอาจจะเป็นผลลบจริง (True ...
  • Quiz 

   ต่าย แสนซน (2563-06)
   คำถามประจำฉบับที่ 224 เกี่ยวกับการคำนวณหาจำนวนผู้ป่วย COVID-19 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเฉลยคำถามฉบับที่ 222
  • เว็บช่วยสอน 

   ศิลปเวท คนธิคามี (2563-06)
   Learning Keeps Going เป็นเว็บไซต์ที่ ISTE และ EdSurge ได้จัดทำขึ้นเพื่อครูรวมถึงผู้ปกครอง ได้เตรียมตัวสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ / "ปิดเทอมสร้างสรรค์" เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำ ...
  • กิจกรรม GLOBE ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 

   นิสากรณ์ แสงประชุม (2563-06)
   เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมหรือฝ่าย GLOBE จึงได้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ภายใต้หัวข้อ GLOBE Live in time of COVID-19 เพื่อส่งเสริมความ ...
  • สะเต็มศึกษาในบริบทของนานาประเทศ 

   เบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน์ (2563-06)
   ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประชุม APEC PLUS ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดโดย National Taiwan Normal University ไต้หวัน โดยมีผู้แทนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษาจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเ ...
  • การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง วิกฤตน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี การสร้างยอยกปลาที่ช่วยผ่อนแรง 

   จีระวรรณ เกษสิงห์; ณภัทร วอนศิริ (2563-06)
   ผู้เขียนได้นำเสนอตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Engineering Desing Problem-based Learning) ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ การนำสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง นั่นคือ สถาการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ...
  • การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ พอลิเมอร์ 

   ปุณิกา พระพุทธคุณ (2563-06)
   จากประสบการณ์ในฐานะวิทยากรจัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเคมี หลายครั้งมักได้รับคำถามว่า นอกเหนือจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5 ขั้น วิทยากรมีตัวอย่างการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รูปแบบอ ...
  • เรียนวิทย์อย่างทันยุค สนุก และฉลาด...ด้วยสมาร์ตโฟน 

   ธีรศักดิ์ โรจนราธา (2563-06)
   บทความนี้ได้นำเสนอตัวอย่างกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยใช้สมาร์ตโฟน ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาในรายวิชา เช่น การวิเคราะห์หาปริมาณสารในวิชาเคมี และการสร้างกราฟเพื่อคำนวณหาค่าตัวแปรในวิชาคณิ ...
  • การสอนคณิตศาสตร์ในยุคดิจิทัลด้วย Desmos Classrom Activities 

   วุฒิชัย ภูดี (2563-06)
   เมื่อโลกเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน แต่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงคลังความรู้ต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดว ...
  • การเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ตัวแทนความคิดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Representation) และการนึกภาพทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Visualization) 

   ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ (2563-06)
   คณิตศาสตร์มีบทบาทต่อการพัฒนาความคิดและความเจริญก้าวหน้าของโลก มนุษย์ใช้คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการคิดที่หลากหลาย ทั้งการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ...
  • การสอนชีววิทยาในเนื้อหาที่ซับซ้อนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน 

   พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ; กวินนาฏ พลอยกระจ่าง; ชนิสรา ผลจันทร์; พุฒธิดา รัมมะฉัตร (2563-06)
   รูปแบบการสอนหลักที่ครูชีววิยานิยมใช้ในการจัดการเรียนรู้คือ การสอนแบบบรรยาย ซึ่งอาจทำให้นักเรียนไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมได้ ตัวอย่างเช่น เรื่องยีนและโครโมโซม ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเข้าใจยาก ...
  • นักวิทย์(น้อย)...พิชิตภัยพิบัติ 

   วชิร ศรีคุ้ม (2563-06)
   ผู้เขียนได้นำเสนอแนวทางในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกิจกรรมนี้มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทั้งทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ต่อยอดไปสู่การแก้ ...
  • แรงบันดาลใจจรรโลงชีวิตและเส้นทางของนักฟิสิกส์นิวเคลียร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

   สินีนาฏ จันทะภา (2563-06)
   เด็กผู้ชายคนหนึ่งจากอำเภอเล็ก ๆ ในจังหวัดสงขลาที่ค้นพบตัวเองว่าชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับโอกาสเข้ามาเป็นนักเรียนทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
  • เคมีในสระว่ายน้ำ 

   สุทธาทิพย์ หวังอำนวยพร (2563-08)
   สระว่ายน้ำเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายที่หลาย ๆ คนชื่นชอบ การรักษาสภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้สะอาดเพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง หลาย ๆ คนอาจคิดว่าในสระว่ายน้ำมีคลอรีนเป็นสารที่ใช้กำจัดเชื้อโรคในน้ำ ...
  • เกมแอปพลิเคชันกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องเรียน 

   เสาวลักษณ์ บัวอิน (2563-08)
   บทความนี้แนะนำให้รู้จักเกมแอปพลิเคชัน EatD และวิธีการใช้งานในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เป็นการเพิ่มบรรยากาศการเรียนรู้ให้สนุกและตื่นเต้น การนำเกมเข้าสู่ห้องเรียนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในปัจจุบัน