แสดงรายการที่ 21-40 จาก 2868

  • รายงานประจำปี 2551 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๕๑
  • รายงานประจำปี 2550 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๕๐
  • รายงานประจำปี 2549 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๔๙
  • รายงานประจำปี 2548 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๔๘
  • รายงานประจำปี 2547 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๔๗
  • รายงานประจำปี 2546 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๔๖
  • รายงานประจำปี 2545 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๔๕
  • รายงานประจำปี 2544 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๔๔
  • รายงานประจำปี 2543 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๔๓
  • รายงานประจำปี 2542 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๔๒
  • ตราสัญลักษณ์ สสวท. และคำแนะนำในการใช้งาน 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560-07-24)
   ไฟล์ตราสัญลักษณ์ สสวท. สีของตราสัญลักษณ์ สสวท. และคำแนะนำในการใช้ตราสัญลักษณ์ สสวท.
  • PISA 2021 กับการประเมินความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย; สุชาดา ปัทมวิภาต (2563-06-10)
   การประเมิน PISA 2021 ที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นการประเมินที่เน้นความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) เป็นหลักเช่นเดียวกับ PISA 2003 และ PISA 2012 กรอบการประเมินของ PISA ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนอายุ 15 ปี ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 223 มีนาคม - เมษายน 2563 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2563-03-02)
   ฉบับนี้ขอสรุปผลงานเด่นของ สสวท. ในรอบปีที่ผ่านมา ให้ผู้อ่านได้รับทราบการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้มีทักษะที่พร้อม สำหรับศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 222 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2563-01-02)
   เวลานี้ มีภัยคุกคามต่อสุขภาพของคนทั่วโลก คือ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 (ย่อมาจาก Coronavirus disease 2019) ซึ่งองค์กรอนามัยโลกก็จัดให้อยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง และต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ...
  • ความคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักเรียนวัย 15 ปี 

   โครงการ PISA ประเทศไทย; พัชรินทร์ อารมณ์สาวะ (2563-05-13)
   ในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วทำให้มีอาชีพเกิดขึ้นมากมาย การเลือกประกอบอาชีพนับว่ามีความความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากการที่บุคคลสามารถเลือกประกอบอาชีพได้เหมาะสมกับตนเองย่อมส่งผลต่อความสุขและโอกา ...
  • โรงเรียนและนักเรียนมีความพร้อมเพียงใดกับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์: ข้อค้นพบจาก PISA 

   โครงการ PISA ประเทศไทย; เอกรินทร์ อัชชะกุลวิสุทธิ์ (2563-04-23)
   จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โรงเรียนในมากกว่า 190 ประเทศต้องปิดการเรียนการสอนส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนมากกว่า 1,500 ล้านคนทั่วโลก ดังนั้น การศึกษาผ่านระบบออนไลน์จึงถูกยกระดับจา ...
  • นักเรียนที่ด้อยเปรียบกับผลการประเมินที่เหนือความคาดหมาย 

   โครงการ PISA ประเทศไทย; แพรไพลิน จารุจินดา (2563-04-14)
   การตกอยู่ในสถานะที่ด้อยเปรียบมักถูกทำนายว่าจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ดี อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่ด้อยเปรียบบางส่วนไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตา จนสามารถเอาชนะความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญและสามารถประสบค ...
  • Quiz 

   ต่าย แสนซน (2562-11-01)
   คำถามประจำฉบับที่ 221 เกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของร่างกาย อันเนื่องมาจากการได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอกับความต้องการของเซลล์ในร่างกาย และเฉลยคำถามฉบับที่ 219 พร้อมรายชื่อผู้ตอบถูก
  • เว็บช่วยสอน 

   สุประดิษฐ์ รุ่งศรี (2562-11-01)
   เว็บไซต์ Super Simple มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้เด็กมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา เว็บไซต์ GCFLearnFree พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ ...
  • ธรรมชาติของมังกรโคโมโด 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2562-11-01)
   เทพนิยายของชนหลายชาติมักกล่าวถึงมังกร สำหรับคนเอเชีย มังกรเป็นสัตว์ไม่มีปีก และมีจิตใจดีงาม นิทานพระอภัยมณีของสุนทรภู่มีม้ามังกร คนเกาหลีเชื่อว่าแมน้ำทุกสายมีมังกรคุ้มครอง คนจีนเชื่อว่า เมื่อมังกรหายใจออกแรง ๆ ฝนจะตก ...