เกี่ยวกับห้องสมุด สสวท.

ห้องสมุด สสวท. เป็นห้องสมุดเฉพาะของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่ง มีทรัพยากรสารสนเทศ อาทิ หนังสือ วารสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หนังสือเรียน คู่มือครู เอกสารอ่านประกอบที่ สสวท. ผลิต เอกสารโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติตั้งแต่ปี 2535-ปัจจุบัน รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ โดยสามารถสืบค้นฐานข้อมูลของทรัพยากรเหล่านี้ได้ที่ http://elib.ipst.ac.th/

ครู นักเรียน และผู้สนใจ สามารถใช้บริการได้ที่ ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. เลขที่ 924 หลังอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-392-4021 ต่อ 3304 ในวันและเวลาราชการ

เว็บไซต์ ห้องสมุด สสวท. นี้ จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผลผลิตจากโครงการจัดเก็บทรัพยากรห้องสมุดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์นิตยสาร สสวท. เว็บไซต์โครงการ PISA ประเทศไทย เว็บไซต์โครงการ TIMSS ประเทศไทย และเว็บไซต์อื่นๆ ที่จัดทำโดย สสวท. และเจ้าของผลงานอนุญาตให้เผยแพร่

เว็บไซต์ ห้องสมุด สสวท. นี้ จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่แสวงหากำไร จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ห้องสมุด สสวท. นี้ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

สื่อและเนื้อหาบนเว็บไซต์ ห้องสมุด สสวท. นี้ เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license