เกี่ยวกับห้องสมุด สสวท.

ห้องสมุด สสวท. เป็นห้องสมุดเฉพาะของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่ง มีทรัพยากรสารสนเทศ อาทิ หนังสือ วารสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หนังสือเรียน คู่มือครู เอกสารอ่านประกอบที่ สสวท. ผลิต เอกสารโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติตั้งแต่ปี 2535-ปัจจุบัน วีดิทัศน์ ซีดีรอม รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์

ครู นักเรียน และประชาชนผู้สนใจ สามารถใช้บริการได้ที่ ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. เลขที่ 924 หลังอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ในวันและเวลาราชการ

ห้องสมุดมีฐานข้อมูลได้แก่ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ, ฐานข้อมูลบทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์, และฐานข้อมูลนักวิทยาศาสตร์/ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น โดยเปิดให้สืบค้นแบบออนไลน์ได้ที่ http://elib.ipst.ac.th/
ห้องสมุด สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-392-4021 ต่อ 3304