แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorปรีชาญ เดชศรี
dc.contributor.authorเกตุวดี กัมพลาศิริ
dc.date.accessioned2015-11-18T06:52:07Z
dc.date.available2015-11-18T06:52:07Z
dc.date.issued2552
dc.identifier.isbn9786167235028
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/734
dc.description.abstractการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2550 (Trends in International Mathematics and Science Study 2007; TIMSS 2007) เป็นโครงการที่สมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement; IEA) ร่วมกับประเทศสมาชิก 59 ประเทศ และรัฐที่ใช้เปรียบเทียบอีก 7 รัฐ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (grade 4) และมัธยมศึกษาปีที่ 2 (grade 8) สำหรับประเทศไทยได้ร่วมประเมินกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5,412 คน และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาจากครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาละ 150 คน รวม 300 คน และผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 150 คน จาก 150 โรงเรียนth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectวิจัยทางการศึกษาth_TH
dc.subjectTIMSS 2007th_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleการศึกษาแนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์นานาชาติ TIMSS 2007th_TH
dc.typeรายงานวิจัยth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย