รายการนำเข้าล่าสุด

 • เอกสารสำหรับนักเรียน วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2528)
  เอกสารเสริมสำหรับนักเรียน โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนเรื่องระบบนิเวศน์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2528 ซึ่งมีเนื้อห ...
 • เอกสารเสริมความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2522)
  เอกสารเสริมความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2522 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเซ็ตกับคณิตศาสตร์ ตอบปัญหาเกี่ยวกับจำนวนจริงและจำนวนเชิงซ้อน การเป็นฟังก์ชัน ฯลฯ
 • แนวการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 013 ของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้า 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
  แนวการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 013 ของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องรถหลอดด้าย รถกังหัน ...
 • แนวการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 012 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
  แนวการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 012 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2534 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องปัดอย่างไรเหรียญจึงจะ ...
 • แนวการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 012 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2534)
  แนวการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 012 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2534 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องปัดอย่างไรเหรียญจึงจะ ...
 • แบบฝึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ว 014 เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542)
  แบบฝึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ว 014 เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2540 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้กระบวนกา ...
 • แบบฝึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ว 014 เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540)
  แบบฝึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ว 014 เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2540 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้กระบวนกา ...
 • เอกสารสำหรับนักเรียน วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ว 411 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542)
  เอกสารสำหรับนักเรียน วิิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ว 411 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ...
 • เอกสารสำหรับนักเรียน วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ว 411 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540)
  เอกสารสำหรับนักเรียน วิิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ว 411 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2540 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ...
 • แบบบันทึกกิจกรรมสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549)
  แบบบันทึกกิจกรรมสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง ร่างกายมนุษย์ การดำรงชีวิตของสัตว์ สิ่งมีชีวิตกับ ...
 • แบบบันทึกกิจกรรมสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548)
  แบบบันทึกกิจกรรมสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง ร่างกายมนุษย์ การดำรงชีวิตของสัตว์ สิ่งมีชีวิตกับ ...
 • หนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
  หนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง แรงทำอะไรได้บ้าง ...
 • หนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียง 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
  หนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียง ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร เสียงมาถึงหูได้อย่างไร ...
 • หนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
  หนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแสง
 • หนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
  หนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้า
 • กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง สาร การเคลื่อนที่ และพลังงาน 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
  กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง สาร การเคลื่อนที่ และพลังงาน วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาร การเคลื่อนที่ และพลังงาน
 • คู่มือแนวการจัดกิจกรรมสำหรับครู เรื่องการเคลื่อนที่ และพลังงาน 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
  คู่มือแนวการจัดกิจกรรมสำหรับครู เรื่อง สาร การเคลื่อนที่ และพลังงาน วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวเรามีของเล่นของใช้อะไรบ้าง ...
 • กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง โลกและท้องฟ้าของเรา 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
  กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง โลกและท้องฟ้าของเรา วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโลก และท้องฟ้าของเรา
 • คู่มือแนวการจัดกิจกรรมสำหรับครู เรื่อง โลกและท้องฟ้าของเรา 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
  คู่มือแนวการจัดกิิจกรรมสำหรับครู เรื่อง โลกและท้องฟ้าของเรา วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโลกของเรา นักสำรวจน้ำ อากาศอยู่ที่ไหน ฯลฯ
 • หนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
  หนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร

... แสดงรายการทั้งหมด