แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorพงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ
dc.contributor.authorกวินนาฏ พลอยกระจ่าง
dc.contributor.authorชนิสรา ผลจันทร์
dc.contributor.authorพุฒธิดา รัมมะฉัตร
dc.date.accessioned2020-10-02T02:55:37Z
dc.date.available2020-10-02T02:55:37Z
dc.date.issued2563-06
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 224 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 หน้า 14-21th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6383
dc.description.abstractรูปแบบการสอนหลักที่ครูชีววิยานิยมใช้ในการจัดการเรียนรู้คือ การสอนแบบบรรยาย ซึ่งอาจทำให้นักเรียนไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมได้ ตัวอย่างเช่น เรื่องยีนและโครโมโซม ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเข้าใจยาก และเป็นสิ่งที่นักเรียนมองไม่เห็นภาพ ดังนั้นการทำให้นักเรียนรู้เนื้อหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้อมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน (Model-Based Learning) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่ง ที่จะช่วยให้นักเรียนทำความเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และลึกซึ้งยิ่งขึ้น การเข้าใจถึงความสำคัญและแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ครูวิชาชีววิทยาควรศึกษา และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ของตนเองth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6356
dc.titleการสอนชีววิทยาในเนื้อหาที่ซับซ้อนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐานth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย