แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2020-10-01T01:44:02Z
dc.date.available2020-10-01T01:44:02Z
dc.date.issued2563-06
dc.identifier.urihttp://emagazine.ipst.ac.th/224
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6356
dc.description.abstractสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยได้เริ่มปลดล็อคให้เราได้ทำกิจการต่างๆ ได้มากขึ้น อีกไม่นานโรงเรียนจะเปิดสอนในรูปแบบ New Normal หวังว่าเราทุกคนจะพร้อมกับระบบการศึกษาในรูปแบบนี้ / เรามาสร้างแรงบันดาลใจกับนักฟิสิกส์นิวเคลียร์ นักเรียนทุน พสวท. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ เส้นทางชีวิตที่มีครูเป็นต้นแบบ และเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างประโยชน์ และตอบแทนประเทศให้มากที่่สุด / การเรียนรู้และใช้ชีวิตของผู้เรียนมีลักษณะแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไป การจัดการเรียนรู้ ควรสอดรับ เราขอนำเสนอแนวทางในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ประเด็นสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ ทั้งทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาที่ประยุกต์ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ในบทความ นักวิทย์ (น้อย)...พิชิตภัยพิบัติ / สมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือมีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน เราสามารถนำสมาร์ตโฟนไปใช้สำหรับการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียนได้หลายลักษณะ เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและวิธีการเรียนรู้ไปสู่รูปแบบใหม่ และช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มาติดตามดูแนวทางการประยุกต์ใช้กัน / สะเต็มศึกษาเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ สสวท.เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่่ต้องผลักดันการพัฒนาสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียน 12 ชั้นปี ในรูปแบบต่างๆ หากเทียบสะเต็มศึกษาในประเทศไทยกับต่างประเทศเป็นอย่างไร เราได้สรุปเป้าหมายและโครงการพัฒนาสะเต็มศึกษาของประเทศในแถบละตินอเมริกา ไต้หวัน เกาหลีใต้ และออสเตรเลียให้คุณได้ติดตามในบทความเดียวth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6381
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6382
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6383
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6384
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6385
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6386
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6387
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6388
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6389
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6390
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6391
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6392
dc.titleนิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 224 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563th_TH
dc.typeนิตยสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย