แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2020-07-06T03:04:50Z
dc.date.available2020-07-06T03:04:50Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6348
dc.description.abstractสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มีภารกิจและ หน้าที่ตามกฎหมายครอบคลุมเกือบทุกบริบทของการจัดการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทัดเทียมกับนานาชาติ โดยมุ่งให้เกิดการเสริมสร้างความรู้ตามความเหมาะสมของคนทุกกลุ่มทุกวัย เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ก้าวสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง จําเป็นต้อง มีการบริหารและการปฏิบัติงานภายใต้การกํากับดูแลกิจการที่ดี จากผู้ปฏิบัติงานอันได้แก่ คณะกรรมการ สสวท. ผู้บริหาร พนักงานและ ลูกจ้าง การกํากับดูแลกิจการที่ดีเกิดจากการทํางานร่วมกันของบุคลากร คือ คณะกรรมการ สสวท. มีหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย สนับสนุนและผลักดันให้องค์กรดําเนินตามนโยบายอันจะช่วยสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับองค์กร ผู้บริหารมีหน้าที่ในการบริหารจัดการให้ดําเนินกิจการให้ได้ผล ตามนโยบาย พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานเต็มท่ีตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีth_TH
dc.typeหนังสืออ้างอิงth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย