รายการนำเข้าล่าสุด

  • คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557)
    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มีภารกิจและ หน้าที่ตามกฎหมายครอบคลุมเกือบทุกบริบทของการจัดการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ...