แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2020-05-21T00:57:24Z
dc.date.available2020-05-21T00:57:24Z
dc.date.issued2563-03-02
dc.identifier.urihttp://emagazine.ipst.ac.th/223
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6317
dc.description.abstractฉบับนี้ขอสรุปผลงานเด่นของ สสวท. ในรอบปีที่ผ่านมา ให้ผู้อ่านได้รับทราบการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้มีทักษะที่พร้อม สำหรับศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล “การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21” สสวท. ได้จัดสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Scientific and Mathematical Literacy : SML) ไปรู้จักกับการสอบนี้ให้มากขึ้น มาดูกรอบการวัดผลและแนวข้อสอบปีที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมกับการสอบในปีนี้กัน เราขอพาทัวร์อีกหนึ่งค่ายที่น่าจับตา คือ ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก สสวท. ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมผู้แทนประเทศไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก เส้นทางนี้เป็นอย่างไร ต้องผ่านการเตรียมตัวและคัดเลือกอย่างไร เราขอเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus disease 2019 หรือ COVID-19) ทำให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงไป หากเราพยายามใช้วิทยาศาสตร์ในการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น โดยใช้คำถามทางชีววิทยา คณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ จะพบว่าสถานการณ์นี้ เป็นบทเรียนอย่างดีสำหรับการเรียนรู้และทําาความเข้าใจth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleนิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 223 มีนาคม - เมษายน 2563th_TH
dc.typeนิตยสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย