แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorวนิดา สิงห์น้อย
dc.date.accessioned2020-02-24T05:02:06Z
dc.date.available2020-02-24T05:02:06Z
dc.date.issued2562-09-02
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 47 ฉบับที่ 220 กันยายน - ตุลาคม 2562 หน้า 24-26th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6284
dc.description.abstractความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อวิถีการทำงานของบุคลากร หน่วยงานหรือองค์กรจึงต้องปฏิรูประบบการทำงาน ส่งเสริมและพัฒนาให้ความรู้กับบุคลากร ในการนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานในสำนักงานทุก ๆ วันอยู่แล้วมาใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ จะต้องอื้อต่อการปฏบัติงานและมีความเชื่อมโยงกัน รวมถึงมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์กรจะต้องมีนโยบายและเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการนำระบบ e-Office มาใช้ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ หรือพนักงานอาจจะเรียนรู้ด้วยตนเองจากการใช้งานในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาและทรัพยากร และอำนวยความสะดวกในการทำงานให้บุคลากร ลดขั้นตอนการทำงานให้น้อยลงแต่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น สนองนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 เป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานหรือองค์กรและบุคลากรเกิดการพัฒนา คิด ทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6174
dc.titleE-Office สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยทำงานในยุค 4.0th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย