แสดงรายการที่ 21-40 จาก 97

  • คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ 7 ว0211 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542)
   คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ 7 ว0211 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการทดลองในวิชาฟิสิกส์ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) ...
  • คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ 2 ว026 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ 2 ว026 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่ใน 1 มิติ แรงมวลและกฏการเคลื่อนที่ สมดุลกล ฯลฯ
  • คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 4 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2520)
   คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 4 ประโยคมัธยมศึกาษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2520 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการสืบพันธ์ุของคน ยีนและโครโมโซม วิวัฒนาการ ฯลฯ
  • คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง กินดีอยู่ดี 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2520)
   คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง กินดีอยู่ดี ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2520 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องประชากรโลก ประชากรของประเทศไทย การเพิ่มประชากรกับปัญหาทางด้านอาหาร ฯลฯ
  • คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง แสงอาทิตย์ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2520)
   คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง แสงอาทิตย์ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2520 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานจากแสงอาทิตย์ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง ประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ทางอ้อม ฯลฯ
  • คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง สีสรรพ์ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2520)
   คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง สีสรรพ์ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2520 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสีีของวัตถุ แสงสีต่าง ๆ มีผลต่อวัตถุอย่างไร แสงสีที่วัตถุดูดกลืนไว้มีผลต่อวัตถุอย่างไร ฯลฯ
  • คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง ยากับชีวิต 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2521)
   คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง ยากับชีวิต ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2521 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความยืนยาวของชีวิต โรคและสาหตุของการเป็นโรค ยาชุบชีวิต ฯลฯ
  • คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง เสียงในชีวิตประจำวัน 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2521)
   คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง เสียงในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2521 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร เสียงเดินทางมาสู่หูได้อย่างไร สมบัติของตัวกลาง ฯลฯ
  • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา ...
  • คู่มืออุปกรณ์วิชาชีววิทยา สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2517)
   คู่มืออุปกรณ์วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2517 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องนับจุลินทรีย์ เครื่องวัดอัตราการหายใจ เครื่องมือทดลองการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน ฯลฯ
  • คู่มือครู วิชาเคมี 3 ว 037 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   คู่มือครูวิชาเคมี 3 ว 037 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส ฯลฯ
  • คู่มือครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เสริมกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2532)
   คู่มือครู เสริมกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2532 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง อาหาร สัตว์ พืช ลมฟ้าอากาศ ฯลฯ
  • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 2 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาดุล ...
  • คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม เล่ม 4 ชอพ 1605 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2534)
   หนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม เล่ม 4 ชอพ 1605 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2534 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเซต เรื่องอสมการและค่าสัมบูรณ์ ...
  • คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม เล่ม 3 ชอพ 1603 - 1604 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2534)
   หนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม เล่ม 3 ชอพ 1603 1604 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2534 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องกราฟ เรื่องกราฟข ...
  • คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เล่ม 2 ชอพ1602 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2534)
   หนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม เล่ม 2 ชอพ 1602 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2534 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมการ เรื่องเลขยกกำลัง ...
  • คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เล่ม 1 ชอพ1601 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2534)
   หนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม เล่ม 1 ชอพ 1601 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2534 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนและทศนิยม ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 4 สค221และสค222 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
   หนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 4 สค 221 และ สค 222 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องตรีโกณมิติ เรื่องลอการิทึม เรื่องเรขาค ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 3 สค211 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
   หนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์ช่างอุสาหกรรม 3 สค 211 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมการ เรื่องลอการิทึม เรื่องกราฟ และเรื่องสถิติ
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 2 สค121 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524)
   หนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 2 สค 121 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเรขาคณิตเบื้องต้น เรื่องพื้นที่และปริมาตร ...