รายการนำเข้าล่าสุด

 • คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง รังสีที่เรามองไม่เห็น 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
  คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง รัวสีที่เรามองไม่เห็น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องลักษณะและพลังงานของรังสี เรื่องรังสี และเรื่องการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย
 • คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง โลกของของผสม 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2519)
  คู่มือวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง โลกของของผสม ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับร่าง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2519 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแนวทางในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และคู่มือครูของบทเรียนเรื่อง โลกของของผสม
 • คู่มือการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2522)
  คู่มือการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2522 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพืชและสัตว์ เรื่องเครื่องมือทดลองต่าง ๆ และเรื่องชุดการทดลอง
 • คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 4 ว 204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2537)
  คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 4 ว 204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2537 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง เรื่องทรัพย์ในดิน ...
 • คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
  คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และตัวอย่างข้อสอบประจำบทเรียนพร้อมเฉลย
 • คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง มรดกทางกรรมพันธ์ุ 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
  คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง มรดกทางกรรมพันธุ์ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งมีชีิวิต และเรื่องความรู้ด้านพันธุกรรม
 • คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง รังสีที่เรามองไม่เห็น 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
  คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง รังสีที่เรามองไม่เห็น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องรังสี เรื่องคลื่นวิทยุ และการสื่อการโทรคมนาคมของไทย
 • คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวก 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2520)
  คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวก ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2520 ซึ่งมีเนื่อหาเกี่ยวกับเรื่องระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า และเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้า
 • คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง สารสังเคราะห์ 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2521)
  คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง สารสังเคราะห์ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2521 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต้องการสิ่งที่มีคุณภาพอย่างไร เรื่องผลงานของธรรมชาติและมนุษย์ เรื่องพลาสติก-สารสังเคราะห ...
 • คู่มือครูวิชาเคมี 4 ว 038 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
  คู่มือครูวิชาเคมี 4 ว 038 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสารประกอบของคาร์บอน เรื่องสารชีวโมเลกุล ...
 • คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 5 ว 034 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
  คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 5 ว 034 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมดุลเคมี และเรื่องกรด-เบส
 • คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 4 ว 033 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535)
  คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 4 ว 033 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2535 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสารประกอบของคาร์บอน เรื่องสารชีวโมเลกุล ...
 • คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 2 ว 031 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2534)
  คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 2 ว 031 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2534 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องก๊าซ ของเหลว ของแข็ง เรื่องตารางธาตุ และเรื่องพันธะเคมี
 • คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 1 ว 432 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543)
  คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 1 ว 432 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2543 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสารและสมบัติของสาร เรื่องอะตอมและตารางธาตุ ...
 • คู่มือวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว026 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
  คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว026 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2526 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอิเล็กตรอนและโครงสร้างอะตอม นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสี และเรื่องฟิสิกส์และเทคโนโลยี
 • คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 5 ว025 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
  คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 5 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2526 ซึ่งมีเนื้้อหาเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้ากระเเส คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฯลฯ
 • คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ว 024 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
  คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเสียง แสง ไฟฟ้าสถิต ฯลฯ
 • คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ว023 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
  คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติของก๊าซและทฤษฎีจลน์ สมบัติของของเหลวและของแข็ง ฯลฯ
 • คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว022 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
  คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2542 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง งานและพลังงาน โมเมนตัม ฯลฯ
 • คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 1 ว021 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524)
  คู่มือครูวิชาฟิกส์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่ มวล แรง และการเคลื่อนที่ ฯลฯ

... แสดงรายการทั้งหมด