แสดงรายการที่ 1-20 จาก 63

  • วารสาร สสวท. ปีที่ 30 ฉบับที่ 115 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2544 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544-12)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 30 ฉบับที่ 115 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2544 ฉบับนี้มีบทความต่อจากฉบับที่แล้วเรื่อง การศึกษาเกี่ยวกับการนำลูกคิดมาใช้ในการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ในโรงเรียน และกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 29 ฉบับที่ 114 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2544 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544-09)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 29 ฉบับที่ 114 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2544 ฉบับนี้จะเสนอผลการวิจัยด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์และเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์อื่น ๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิและนักเขียนประจำ โดยจะมีคอลัมน์ประจำหายไปบ้าง ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 29 ฉบับที่ 113 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2544 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544-06)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 29 ฉบับที่ 113 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2544 ฉบับนี้มีเรื่องที่น่าสนใจของนักคณิตศาสตร์ไทยท่ไม่ธรรมดานาม "ประดิสมิต" หรือ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ซึ่งเล่าถึงเหตุการณ์บางช่วงในชีวิตท่านที่แ ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 29 ฉบับที่ 112 เดือนมกราคม - มีนาคม 2544 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544-03)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 29 ฉบับที่ 112 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2544 ฉบับนี้ยังคงนำเสนอบทความสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจไว้มากมายเหมือนเดิม ทั้งที่เป็นคอลัมน์ประจำและคอลัมน์พิเศษ ได้แก่ เรื่องการสร้างและสอนหลักสูตรท้องถิ่น ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 28 ฉบับที่ 111 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2543 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543-12)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 28 ฉบับที่ 111 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2543 ฉบับนี้นำเสนอบทความที่เป็นสาระประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านได้ติดตามอีกมากมาย ทั้งนี้ยังมีส่วนคอลัมน์อื่น ๆ ที่มีเนื้อหาหนักไปทางคณิตศาสตร์เล็กน้อย
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 28 ฉบับที่ 110 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2543 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543-09)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 28 ฉบับที่ 110 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2543 ฉบับนี้ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนา สสวท. เป็นองค์กรอิสระครบ 2 ปีพอดี กองบรรณาธิการจึงอยากให้ผู้อ่านได้พบแง่คิดและสาระที่เป็นประโยชน์ในด้านการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 28 ฉบับที่ 109 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2543 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543-06)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 28 ฉบับที่ 109 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2543 ฉบับนี้เริ่มนำแนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทของ สสวท. ในการปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มาเผยแพร่ให้ทราย และได้นำเสนอบทความเกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโ ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 28 ฉบับที่ 108 เดือนมกราคม - มีนาคม 2543 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543-03)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 28 ฉบับที่ 108 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2543 ฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจ ได้แก่ เรื่องการเตรียมตัวขึ้นเวทีโลกในสหัสวรรษใหม่ และรวมทั้งบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 27 ฉบับที่ 107 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2542 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542-12)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 27 ฉบับที่ 107 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2542 ฉบับนี้ท่านผู้อ่านจะพบว่ามีเนื้อหาเน้นหนักไปในด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่พูดกันมากในขณะนี้ หวังว่าเนื้อหาจะตรงตามความต้องการและถูกใจบ้าง
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 27 ฉบับที่ 106 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2542 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542-09)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 27 ฉบับที่ 106 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2542 ฉบับนี้เป็นปีที่ สสวท. ครบรอบ 27 ปี ของการก่อตั้ง และครบรอบ 1 ปีของการเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์กรอิสระตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 27 เดือนที่ 105 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2542 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542-06)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 27 ฉบับที่ 105 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2542 ฉบับนี้ได้นำเสนอสาระความรู้ที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบได้แก่ เรื่องวิสัยทัศน์ของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ยุค 2000 เรื่องจากนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น:สังคมไทยกับ ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 27 ฉบับที่ 104 เดือนมกราคม - มีนาคม 2542 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542-03)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 27 ฉบับที่ 104 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2542 ฉบับนี้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร บทความทางวิชาการ บทวิเคราะห์ รายงานความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนเป็นสื่อ ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 26 ฉบับที่ 103 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2541 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541-12)
   วารสาร สสวท. ปีทีี่ 26 ฉบับที่ 103 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2541 ฉบับนี้ยังเน้นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ประถมศึกษา การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การสอนนักเรียนประถมดูดาวในเวลากลางวัน ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 26 ฉบับที่ 102 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2541 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541-09)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 26 ฉบับที่ 102 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2541 ฉบับนี้ได้นำเสนอบทความของนักการศึกษาและนักวิทยาศาสตร์หลายท่าน ที่เน้นด้วยเนื้อหาสาระเหมือนเดิม เช่น เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 26 ฉบับที่ 101 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2541 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541-06)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 26 ฉบับที่ 101 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2541 ฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น เรื่องลูกคิดคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ประถมศึกษา เรื่องจากนักวิทยาศาสตร์ ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 26 ฉบับที่ 100 เดือนมกราคม - มีนาคม 2541 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541-03)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 26 ฉบับที่ 100 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2541 ฉบับนี้ได้เสนอบทความของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาและของนักวิทยาศาสตร์รวมทั้งของนักคิดนักเขียนอื่น ๆ อีกหลายท่าน ได้แก่เรื่องมอง สสวท. ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 25 ฉบับที่ 99 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2540 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540-12)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 25 ฉบับที่ 99 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2540 ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. เรื่องการศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของเรา เรื่องความเป็นครู เรื่องหลักสูตรคณิตศาสตร์ประถมศึกษา และเรื่องคว ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 25 ฉบับที่ 98 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2540 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540-09)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 25 ฉบับที่ 98 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2540 ฉบับนี้กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันนี้ว่า โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจะเห็นว่าหลายประเทศต่างก็ปรับตัวในเชิง "รุก" กับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะ ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 25 ฉบับที่ 97 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2540 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540-06)
   วารสาร สสวท. ปีที 25 ฉบับที่ 97 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2540 ฉบับนี้มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้อ่านนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนที่ทันกับความเจริญก้าว ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 25 ฉบับที่ 96 เดือนมกราคม - มีนาคม 2540 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540-03)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 25 ฉบับที่ 96 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2540 ฉบับนี้ขอเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นหน้าที่หลักของ สสวท.