ชุดข้อมูลที่รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการครบรอบปีของการก่อตั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายการนำเข้าล่าสุด

 • สมุดภาพ 2519 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2519)
  สมุดภาพ พนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2519 อภินันทนาการ จาก ศ. ดร. สุขุม ศรีธัญรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันฯ (พ.ศ. 2518 - 2524) เนื่องในวันครบรอบ 46 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
 • สมุดภาพ 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2519)
  สมุดภาพ พนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อภินันทนาการ จาก ศ. ดร. สุขุม ศรีธัญรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันฯ (พ.ศ. 2518 - 2524) เนื่องในวันครบรอบ 46 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 16 ...
 • คำปฏิญญา 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2519)
  คำปฏิญญาว่าด้วยจริยธรรมอันพึงปฏิบัติของพนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 15 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530)
  หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 15 ปี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • 36 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551)
  หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 36 ปี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • 25 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งมั่นสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์ไทย 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540)
  หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ ๒๕ ปี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • 20 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535)
  หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ ๒๐ ปี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • 12 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
  หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ ๑๒ ปี ของสถาบันฯ ได้รวมเรื่องราวของการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ของสถาบันฯ ทั้งในด้านความเป็นมา การดำเนินการ วิธีการ และผลงานไว้โดยละเอียด ข้อมูลเหล่านี้แต่เดิมไม่ได้มีการบันทึกเป ...