หมวดหมู่ที่รวบรวมเอกสาร ภาพถ่าย และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชุดข้อมูลในหมวดหมู่นี้

รายการนำเข้าล่าสุด

 • สมุดภาพ 2519 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2519)
  สมุดภาพ พนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2519 อภินันทนาการ จาก ศ. ดร. สุขุม ศรีธัญรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันฯ (พ.ศ. 2518 - 2524) เนื่องในวันครบรอบ 46 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
 • สมุดภาพ 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2519)
  สมุดภาพ พนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อภินันทนาการ จาก ศ. ดร. สุขุม ศรีธัญรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันฯ (พ.ศ. 2518 - 2524) เนื่องในวันครบรอบ 46 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 16 ...
 • คำปฏิญญา 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2519)
  คำปฏิญญาว่าด้วยจริยธรรมอันพึงปฏิบัติของพนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ประวัติการออกแบบตราสัญลักษณ์ สสวท. 

  มาเนตร์ กอบน้ำเพ็ชร (2560)
  สื่อนำเสนอประวัติและความเป็นมาในการออกแบบตราสัญลักษณ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • แบบร่างตราสัญลักษณ์ สสวท. 

  พนัส สุวรรณะบุณย์ (2516)
  แบบร่างเพื่อเสนอใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบโดยอาจารย์พนัส สุวรรณะบุณย์ อดีตหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สสวท.
 • แบบร่างตราสัญลักษณ์ สสวท. 

  พนัส สุวรรณะบุณย์ (2516)
  แบบร่างเพื่อเสนอใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบโดยอาจารย์พนัส สุวรรณะบุณย์ อดีตหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สสวท.
 • แบบร่างตราสัญลักษณ์ สสวท. 

  พนัส สุวรรณะบุณย์ (2516)
  แบบร่างเพื่อเสนอใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบโดยอาจารย์พนัส สุวรรณะบุณย์ อดีตหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สสวท.
 • แบบร่างตราสัญลักษณ์ สสวท. 

  พนัส สุวรรณะบุณย์ (2516)
  แบบร่างเพื่อเสนอใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบโดยอาจารย์พนัส สุวรรณะบุณย์ อดีตหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สสวท.
 • แบบร่างตราสัญลักษณ์ สสวท. 

  พนัส สุวรรณะบุณย์ (2516)
  แบบร่างเพื่อเสนอใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบโดยอาจารย์พนัส สุวรรณะบุณย์ อดีตหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สสวท.
 • บันทึกข้อความเสนอแก้ไขแบบร่างตราสัญลักษณ์ สสวท. 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2516)
  บันทึกข้อความจากความเห็นของอาจารย์ประยูรรัตน์ สถลสุต อาจารย์บุญยืน และอาจารย์สนั่น สุมิตร เพื่อแก้ไขแบบร่างตราสัญลักษณ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอาจารย์พนัส สุวรรณะบุณย์ได้เสนอแบบร่างก่อนหน้า
 • บันทึกข้อความเสนอแก้ไขแบบร่างตราสัญลักษณ์ สสวท. 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2516)
  บันทึกข้อความเพื่อแก้ไขแบบร่างตราสัญลักษณ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอาจารย์พนัส สุวรรณะบุณย์ได้เสนอแบบร่างก่อนหน้า
 • แบบร่างตราสัญลักษณ์ สสวท. 

  พนัส สุวรรณะบุณย์ (2516)
  แบบร่างเพื่อเสนอใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบโดยอาจารย์พนัส สุวรรณะบุณย์ อดีตหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สสวท.
 • บันทึกข้อความเสนอแบบร่างตราสัญลักษณ์ 

  พนัส สุวรรณะบุณย์ (2516)
  บันทึกข้อความของอาจารย์พนัส สุวรรณะบุณย์ เพื่อเสนอแบบร่างตราสัญลักษณ์ที่แก้ไขตามข้อเสนอของผู้อำนวยการ สสวท. ณ ขณะนั้น
 • บันทึกข้อความเสนอแบบร่างตราสัญลักษณ์ 

  พนัส สุวรรณะบุณย์ (2516)
  บันทึกข้อความของอาจารย์พนัส สุวรรณะบุณย์ เพื่อเสนอแบบร่างตราสัญลักษณ์ที่แก้ไขตามข้อเสนอ
 • ความคิดเห็นเสนอแก้แบบร่างตราสัญลักษณ์ สสวท. 

  บุญเริง แก้วสะอาด (2515)
  อาจารย์บุญเริง แก้วสะอาด ได้เสนอความคิดเห็นไว้เมื่อ 6 มีนาคม 2515 ในการแก้ไขแบบร่างที่จะใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • แบบร่างตราสัญลักษณ์ สสวท. 

  พนัส สุวรรณะบุณย์ (2516)
  แบบร่างเพื่อเสนอใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบโดยอาจารย์พนัส สุวรรณะบุณย์ อดีตหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สสวท.
 • แบบร่างตราสัญลักษณ์ สสวท. 

  พนัส สุวรรณะบุณย์ (2516)
  แบบร่างเพื่อเสนอใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบโดยอาจารย์พนัส สุวรรณะบุณย์ อดีตหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สสวท.
 • แบบร่างตราสัญลักษณ์ สสวท. 

  พนัส สุวรรณะบุณย์ (2516)
  แบบร่างเพื่อเสนอใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบโดยอาจารย์พนัส สุวรรณะบุณย์ อดีตหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สสวท.
 • แบบร่างตราสัญลักษณ์ สสวท. 

  พนัส สุวรรณะบุณย์ (2516)
  แบบร่างเพื่อเสนอใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบโดยอาจารย์พนัส สุวรรณะบุณย์ อดีตหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สสวท.
 • 15 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530)
  หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 15 ปี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

... แสดงรายการทั้งหมด