แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributorนวลนดาา สงวนวงษ์ทอง
dc.contributorชมจันทร์ ธารา
dc.contributorวาสนา กีรติจำเริญ
dc.contributorพงษ์ ทรงพุฒิ
dc.contributorสุทัศน์ ยกส้าน
dc.contributorยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม
dc.contributorสุวร กาญจนยุร
dc.contributorสุรัช อินทสังข์
dc.contributorสมเกียรติ เพ็ญทอง
dc.contributorแจ่มจันทร์ ทองสา
dc.contributorไพโรจน์ ปุรณวัฒนกุลชัย
dc.contributorวัฒนา เฉียงเหนือ
dc.contributorชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ
dc.contributorจักรภพ เพ็ญแข
dc.contributorประสาน สร้อยธุหร่ำ
dc.contributorโกสุม กรีทอง
dc.contributorสมศรี ตั้งมงคลเลิศ
dc.contributorอุปการ จีระพันธ์
dc.contributorสินีนาฎ จันทะภา
dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-07-19T02:29:06Z
dc.date.available2017-07-19T02:29:06Z
dc.date.issued2546
dc.identifier.issn16853210
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5584
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560275/
dc.description.abstractในวารสารฉบับนี้มีบทความพิเศษเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศในแนวการสอนตามหลักสูตรใน ...เรียนรู้ดาราศาสตร์เข้าใจวิถีธรรมชาติ ปูพื้นฐานครูวิทย์ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่องใหม่ใกล้ตัว ...ออกแบบเว็บอย่างไรจึงจะเรียกว่า "เว็บดีมีคุณภาพ" ติดตามบูรณาการการเรียนการสอนของครูโรงเรียนต่างๆ ใน ...มุมความคิด การสร้างอุปกรณ์สาธิต...ภาพติดตา... พร้อมกับนำเสนอแนวคิด ...เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในอนาคต... พบกับภูมิปัญญาเด็กยุคใหม่สร้างโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยการปลูก...ผักกวางตุ้งบนต้นปาล์ม... สืบเสาะกับกิจกรรม...น้ำไหลผ่านดินได้อย่างไร... ทำกิจกรรมทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ง่ายๆแต่ได้สารพใน...ดูดได้ ผลักได้ ไม่ต้องสัมผัส.. นอกจากนี้ยังมีสาระน่ารู้ต่างๆ ด้วยการเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ด้วย...เว็บช่วยสอน... และความเชื่อต่างๆ ใน...วิทยาศาสตร์รอบตัว...th_TH
dc.description.tableofcontentsออกแบบเว็บอย่างไร ถึงเรียนกว่า "เว็บดีมีคุณภาพ" [นวลนดาา สงวนวงษ์ทอง, 3-8]th_TH
dc.description.tableofcontentsเรียนรู้ดาราศาสตร์..เข้าใจวิถีธรรมชาติ "ปูพื้นฐานครูวิทย์ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ" เรื่องใหม่ใกล้ตัว [ชมจันทร์ ธารา, 9-12]th_TH
dc.description.tableofcontentsแก๊สมหาภัย [วาสนา กีรติจำเริญ, 13-15]th_TH
dc.description.tableofcontentsโครงงานน่ารู้ : ผักกวางตุ้งกับต้นปาล์ม [พงษ์ ทรงพุฒิ, 16-23]th_TH
dc.description.tableofcontentsโจทย์ฟิสิกส์ [สุทัศน์ ยกส้าน, 24-29]th_TH
dc.description.tableofcontentsสนุกกับกิจกรรม GLOBE ตอนการจัดกิจกรรมเรื่องรู้ เรื่องน้ำไหลผ่านดินได้อย่างไร [ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม, 30-33]th_TH
dc.description.tableofcontentsกระบวนการคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา [สุวร กาญจนยุร, 34-36]th_TH
dc.description.tableofcontentsความคิดสร้างสรรค์ [สุรัช อินทสังข์, 37-38]th_TH
dc.description.tableofcontentsกฎกระดอนและการเข้ามุม [สมเกียรติ เพ็ญทอง, 39-46]th_TH
dc.description.tableofcontentsเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในอนาคต [แจ่มจันทร์ ทองสา, 47-49]th_TH
dc.description.tableofcontentsคุยเฟื่องเรื่องสื่อ : ภาพติดตา [ไพโรจน์ ปุรณวัฒนกุลชัย, 50-55]th_TH
dc.description.tableofcontentsนักวิทยาศาสตร์ : เด็กออทิสติก [สุทัศน์ ยกส้าน, 55-57]th_TH
dc.description.tableofcontentsมุมความคิด [วัฒนา เฉียงเหนือ, 58-61]th_TH
dc.description.tableofcontentsเว็บช่วยสอน [ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ, 62-63]th_TH
dc.description.tableofcontentsวิทยาศาสตร์รอบตัว [จักรภพ เพ็ญแข, 64]th_TH
dc.description.tableofcontentsร่วมคิด ทดลอง : อะไรเอ่ย..ดูดได้ ผลักได้ ไม่ต้องสัมผัส [ประสาน สร้อยธุหร่ำ, 65-68]th_TH
dc.description.tableofcontentsข่าวคณิตศาสตร์ [โกสุม กรีทอง, 69-70]th_TH
dc.description.tableofcontentsข่าววิทยาศาสตร์ [สมศรี ตั้งมงคลเลิศ, 71-72]th_TH
dc.description.tableofcontentsข่าวเทคโนโลยี [อุปการ จีระพันธ์, แจ่มจันทร์ ทองสา, 73-75]th_TH
dc.description.tableofcontentsข่าว สสวท. [สินีนาฎ จันทะภา, 76]th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleวารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 124 พฤษภาคม - มิถุนายน 2546th_TH
dc.typeนิตยสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย