รายการนำเข้าล่าสุด

 • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2528 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2528-09)
  ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2528 เป็นฉบับพิเศษที่เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริม การคัดเลือก และกิจกรรมการเข้าค่าย ของนักเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิ ...
 • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2529 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2529-06)
  ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2529 ซึ่งมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมาเสนออย่างครบครัน เนื้อเรื่องมีทั้งเรื่องเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องกิจก ...
 • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2528 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2528-03)
  ข่างสาร สสวท. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2528 ซึ่งมีเนืื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. อาทิ เรื่อง แนวความคิดในการพัฒนาระบบการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเรียนเพื่อรู้จริง เรื่องไมโครคอมพิว ...
 • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2527 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2527-12)
  ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2527 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน อาทิ อุปกรณ์ชุดกังหันความร้อน ...
 • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2525 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525-06)
  ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวการอบรม ภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษเพื่อผู้เข้ารับการอบรม และทางคณะกองบรรณาธิการคัดบทกลอนของนายไสว สุทธิพิทักษ์ จากวารสารข่าวสมาคมสถาบันอุดมศึกษา ...
 • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2525 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525-03)
  ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. เรื่องภาษีใหม่ปี 2525 และการหาคำตอบของกำหนดการเชิงเส้น ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เตรียมมาโดยเฉพาะให้อาจารย์ ...
 • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2524 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524-12)
  ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2524 ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของกองบรรณาธิการชุดนี้ ในเล่มเราขอแนะนำ ผ.อ. คนใหม่ของ สสวท. และมีเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การประเมินผลเพื่อควบคุมคุณภาพของหลักสูตร ...
 • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2524 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524-09)
  ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. ที่กล่าวถึงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยบทความหนึ่งจะเน้นไปทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบใหม่โดยทั่ว ๆ ...
 • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2524 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524-06)
  ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯ
 • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2524 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524-03)
  ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจทราบรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการวิจัยและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับนานาชาติ ...
 • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2523 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2523-12)
  ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2523 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความเรื่องการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ของนักวิชาการ สสวท.
 • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3-4 เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2523 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2523-07)
  ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 - 4 เดือน เมษายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2523 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวปรัชญาวิทยาศาสตร์และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่ใคร่จะได้กล่าวถึงกันนักในวงการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ของเรา ...
 • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1-2 เดือนตุลาคม 2522 - มกราคม 2523 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2523-01)
  ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2522 - เดือน มกราคม 2523 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯ
 • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3-4 เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2522 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2522-07)
  ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3-4 เดือน เมษายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2522 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. เรื่องแนะนำงานพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สายอาชีวศึกษา
 • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-2 เดือนตุลาคม 2521 - เดือนมกราคม 2522 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2522-01)
  ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2521 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2522 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. เรื่องทัศนคติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องโครงการพัฒนาการผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ...
 • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2521 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2521-07)
  ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. เรื่องการใช้คำถามในห้องเรียน (ตอน 3) เรื่องการสร้างเตาสึริยะอย่างง่าย เรื่องการจัดการศึกาาเกษตรแบบใหม่ การเลือกเรียนคณิตศาสตร์ ...
 • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน 2521 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2521-04)
  ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2521 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. เรื่องวิทยาศาสตร์จะช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างไร เรื่องข้าพเจ้าก็ไปฟังจากเขาด้วย เรื่องการออกแบบเครื่องมือแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ...
 • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม 2521 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2521-01)
  ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2521 มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. เรื่องการใช้คำถามในห้องเรียน เรื่องการไปดูงาน ณ ต่างประเทศเกี่ยวกับอาชีวศึกษา เรื่องตอบปัญหาชีววิทยา เรื่องปัญหาที่น่าสนใจ ...
 • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2520 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2520-10)
  ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2520 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท.
 • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2520 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2520-07)
  ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. และบรรณาธิการแถลง

... แสดงรายการทั้งหมด