แสดงรายการที่ 1-20 จาก 353

  • หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543)
   หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2543 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องกำเนิดของสิ่งมีชีวิต ...
  • หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมและศิลปหัตถกรรม เรื่อง พลังงานและสีสัน 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2533)
   หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมและศิลปหัตถกรรม เรื่อง พลังงานและสีสัน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2533 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพลังงานในชีวิตประจำวัน และเรื่องแสง - สารสี
  • หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 019 เรื่อง จับแสงอาทิตย์ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540)
   หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 019 เรื่อง จับแสงอาทิตย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2540 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจับแสงอาทิตย์ เรื่องรูปของพลังงาน ...
  • แบบเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวก 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2518)
   แบบเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวก ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2518 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า เรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้า ...
  • แบบเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง แสงอาทิตย์ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2518)
   แบบเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง แสงอาทิตย์ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2518 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพลังงานจากแสงอาทิตย์ เรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และเรื่องแหล่งของพลังงานบนดวงอาทิตย์
  • แบบเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง เสียงในชีวิตประจำวัน 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2520)
   แบบเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง เสียงในชีวิตประจำวัน ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2520 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดเสียง เรื่องธรรมชาติของเสียง และเรื่องสมบัติของเสียง
  • แบบเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง สารสังเคราะห์ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2520)
   แบบเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง สารสังเคราะห์ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2520 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสารสังเคราะห์ที่ทุกคนใช้ และเรื่องบทบาทของสารสังเคราะห์ในอนาคต
  • แบบเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง โลกและดวงดาว 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2520)
   แบบเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง โลกและดวงดาว ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2520 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องโลก เรื่องดวงจันทร์ เรื่องดาวเคราะห์ เรื่องดวงอาทิตย์ และเรื่องดาวต่าง ๆ
  • หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 019 เรื่อง จับแสงอาทิตย์ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542)
   หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 019 เรื่อง จับแสงอาทิตย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจับแสงอาทิตย์ เรื่องรูปของพลังงาน ...
  • หนังสือเรียน ว 101 วิทยาศาสตร์ เล่ม 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543)
   หนังสือเรียน ว 101 วิทยาศาสตร์ เล่ม 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครัั้งที่ 5 พ.ศ. 2543 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างสรรค์ ...
  • หนังสือเรียน ว 101 วิทยาศาสตร์ เล่ม 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543)
   หนังสือเรียน ว 101 วิทยาศาสตร์ เล่ม 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครัั้งที่ 4 พ.ศ. 2543 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างสรรค์ ...
  • หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 018 เรื่อง แสงและทัศนูปกรณ์ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542)
   หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 018 เรื่อง แสงและทัศนูปกรณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครัั้งที่ 4 พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแสงและทัศนูปกรณ์
  • หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 015 เรื่องพันธุกรรมกับการอยู่รอด 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 015 เรื่อง พันธุกรรมและการอยู่รอด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครัั้งที่ 9 พ.ศ. 2546 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพันธุกรรมกับการอยู่รอด
  • หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 015 เรื่อง พันธุกรรมกับการอยู่รอด 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542)
   หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 015 เรื่อง พันธุกรรมและการอยู่รอด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครัั้งที่ 6 พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพันธุกรรมกับการอยู่รอด
  • แบบเรียนวิชาเคมี เล่ม 4 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2520)
   แบบเรียนวิชาเคมี เล่ม 4 ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2520 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องตารางธาตุ เรื่องสารประกอบของคาร์บอน และเรื่องเคมีกับอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
  • แบบเรียนวิชาเคมี เล่ม 3 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2519)
   แบบเรียนวิชาเคมี เล่ม 3 ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2519 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมดุลเคมี เรื่องกรด-เบส และเรื่องปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี
  • แบบเรียนวิชาเคมี เล่ม 2 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2519)
   แบบเรียนวิชาเคมี เล่ม 2 ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2519 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของอะตอม เรื่องพันธะเคมี และเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  • แบบเรียนวิชาเคมี เล่ม 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2519)
   แบบเรียนวิชาเคมี เล่ม 1 ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติมครั้งที่หนึ่ง) พ.ศ. 2519 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสสารและพลังงาน เรื่องการศึกษาปฏิกิริยาเคมีเบื้องต้น และเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของธาตุ
  • แบบเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 4 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2520)
   แบบเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 4 ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2520 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการสืบพันธุ์ของคน เรื่องยีนและโครโมโซม เรื่องวิวัฒนาการ เรื่องวัฏจักรของสาร เรื่องสภาวะแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ
  • แบบเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 3 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2522)
   แบบเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 3 ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2522 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต เรื่องระบบประสาท เรื่องอวัยวะรับสัมผัส เรื่องฮอร์โมน เรื่องพฤติกรรม เรื่องอุณหภูมิของร่างกาย ...