รวบรวมร่างบทความทั้งที่ได้รับการตีพิมพ์ไปแล้ว หรือยังไม่ได้รับการตีพิมพ์

รายการนำเข้าล่าสุด

  • เครื่องยนต์คูรี 

    สมนึก บุญพาไสว (2559)
    ร่างบทความเกี่ยวกับเครื่องยนต์คูรี หรือเครื่องยนต์ความร้อนแบบหนึ่งที่มีหลักการทำงานโดยอาศัยสมบัติบางประการทางแม่เหล็กกับอุณหภูมิ
  • แอลกอฮอล์และเครื่องดื่มมึนเมา ตอน 2 

    สุนีย์ คล้ายนิล (2529)
    ร่างบทความเพื่อเตรียมจัดพิมพ์ในวารสาร สสวท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2529