รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)

ชุดข้อมูลในหมวดหมู่นี้

รายการนำเข้าล่าสุด

 • นักเรียนไทยล้าหลังเพื่อนบ้านวัยเดียวกัน 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2560-03-03)
  ผลการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2015 เปิดเผยว่า นักเรียนไทยมีคุณภาพการเรียนรู้ที่ล้าหลังประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียด้วยกัน ประเทศที่มีผลการประเมินสูงสุดคือสิงคโปร์ซึ่งมีผลการประเมินต่างกับไทยแบบสุดขั้ว อย่างไรก็ตาม ...
 • ผลการประเมิน PISA 2015 บอกอะไรถึงระดับนโยบาย 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2560-02-01)
  การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ได้สำคัญเฉพาะผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ต้องการเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นแพทย์ หรือวิศวกรเท่านั้น เยาวชนทุกคนควรต้องเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และที่มาแห่งความรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อจะได้เป็นประชาชน ...
 • การอ่านดิจิทัล: นักเรียนไทยพร้อมหรือยัง? 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2560-01-05)
  เมื่อโลกเดินทางมาถึงยุคดิจิทัล นักเรียนควรได้รับการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือได้และดำเนินชีวิตอย่างปกติในโลกยุคใหม่ PISA 2018 ต้องการหาตัวชี้วัดว่านักเรียนในแต่ละระบบการศึกษามีความพร้อมเพียงใดในการรู้เรื่องการอ่านดิจิทัล ...
 • สรุปผลการประเมิน PISA 2015 วิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
  PISA 2015 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 72 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ และเป็นครั้งแรกที่จัดให้มีการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based assessment หรือ CBA) เต็มรูปแบบ สำหรับประเทศไทยได้เก็บข้อมูลเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 จากนักเรียนกลุ ...
 • PISA ที่ผ่านมาบอกอะไรให้เราทราบบ้าง 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
  รายงานประเด็นจากการประเมินผล PISA ฉบับนี้ เป็นฉบับส่งท้ายของปี 2559 จึงจะเป็นการขมวดประเด็นที่ได้พยายามนำเสนอมาในฉบับก่อน ๆ (FOCUS ประเด็นจาก PISA ฉบับที่ 1 – 11) ที่ได้ชี้ถึงตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ให้เห็นว่า ...
 • การศึกษาเวียดนาม: ทำไมนักเรียนจึงมีผลการประเมินสูง 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
  เวียดนามเพิ่งเข้าร่วมการประเมินผล PISA 2012 เป็นครั้งแรก แต่ผลปรากฏว่าเวียดนามได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จของระบบโรงเรียน (PISA นิยามระบบโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ คือ มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD) ใน PISA ...
 • ความเป็นธรรมทางการศึกษาเป็นอย่างไร 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
  ข้อมูลจากการวิจัยนานาชาติชี้ว่า ทรัพยากรการเรียนเป็นตัวแปรที่อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และชี้ถึงอิทธิพลของภูมิหลังด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่อการเรียนรู้ แต่การกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม สามารถลดอิทธิพลของตัวแปรนี้ลงได้ ...
 • นักเรียนเกาหลีใต้เขาเรียนหนังสือกันอย่างไร 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
  จาก “Focus ประเด็นจาก PISA” ฉบับที่ 8 เรื่องประเทศใดได้ชื่อว่ามีระบบโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก ได้อ้างถึงระบบการศึกษาที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลกสองระบบ คือ ระบบของฟินแลนด์กับของเกาหลีใต้ และได้ให้สาระเรื่องระบบการศึกษาของฟิ ...
 • ประเทศใดได้ชื่อว่ามีระบบโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
  ในโลกที่เชื่อมต่อถึงกันอย่างทุกวันนี้ และในสังคมที่การศึกษาและเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงกัน ระบบโรงเรียนของแต่ละประเทศย่อมมีการเปรียบเทียบกันอย่างไม่ต้องสงสัย แต่การเปรียบเทียบกันไม่อาจทำได้ง่าย ๆ โดยใช้ข้อมูลชุดใดชุดหนึ่ง ...
 • บรรยากาศทางระเบียบวินัย (Disciplinary climate) ส่งผลอย่างไร ต่อการเรียนรู้ 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
  การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับหลายตัวแปร หนึ่งในนั้นคือบรรยากาศทางการเรียน ซึ่งครอบคลุมตัวแปรต่าง ๆ ที่ไม่ใช่การเรียนการสอนโดยตรง แต่มีผลเกี่ยวข้องกับการเรียนของนักเรียน เช่น พฤติกรรมของนักเรียนและครูในมุมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวด ...
 • การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมสำคัญอย่างไร 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
  ทรัพยากรการเรียนอย่างพอเพียงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ แต่การที่จะแปลงทรัพยากรให้ออกมาเป็นผลการเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีการกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรม และทรัพยากรนั้นถูกใช้อย่าง ...
 • ประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาดูแลครูอย่างไร 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
  ระบบโรงเรียนของประเทศที่ประสบความสำเร็จ (ประเทศคะแนนสูง) เน้นการยึดหลักปฏิบัติสามประการเกี่ยวกับครู ได้แก่ (1) เอาคนที่ดีที่สุดมาเป็นครู (2) เก็บครูที่ดีไว้และเอาสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากครู (3) ทำให้ครูก้าวเข้าไปทันทีที่เ ...
 • การคัดเลือกและแยกกลุ่มนักเรียนสัมพันธ์กับผลการเรียนรู้อย่างไร 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
  การคัดเลือกและแยกกลุ่มนักเรียน เดิมเคยเป็นแนวปฏิบัติที่ใช้กันในระบบโรงเรียนทั่วไป แต่แนวปฏิบัติดังกล่าวลดลงหลังจากที่มีรายงานของ OECD เรื่องความเป็นเลิศและความเสมอภาคทางการศึกษา (OECD, 2013a) เผยแพร่ออกมา ในรายงานชี้ถึงค ...
 • การเรียนซ้ำชั้นทำให้การเรียนรู้ดีขึ้นหรือไม่ 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
  การซ้ำชั้นเป็นการแยกกลุ่มนักเรียนตามแนวตั้งรูปแบบหนึ่ง ซึ่งผลการวิจัยชี้ว่า การคัดแยกกลุ่มนักเรียน มักเป็นอันตรายต่อความเท่าเทียมทางการศึกษา (OECD, 2013b) การซ้ำชั้นเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ทำให้เกิดการคัดแยกนักเรียนตามแนวตั้ง ...
 • การใช้เวลาเรียนมากขึ้นทำให้การเรียนรู้ดีขึ้นหรือไม่ 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
  PISA 2012 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเวลาเรียนกับผลการเรียนรู้ของนักเรียนข้อมูลชี้ว่า ในระดับโรงเรียน เวลาเรียนที่กำหนดตามตารางในโรงเรียนมีความเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ แต่การใช้เวลาเรียนนอกเวลาและการเรียนพิ ...
 • การจัดสรรทรัพยากรสัมพันธ์กับผลการเรียนรู้อย่างไร 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
  การศึกษา PISA ไม่ได้ให้ความสนใจเฉพาะคะแนนหรือเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างประเทศสมาชิก แต่ตั้งใจให้ข้อมลูของตัวแปรทุกตัวเพื่อหาคำอธิบายว่าตัวแปรใดส่งอิทธิพลกระทบต่อคุณภาพการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด ตัวแปรหนึ่งที่พบว่าส่งอ ...
 • Science Education in Thailand : the Development and Dilemmas 

  Sunee Klainin (2555)
  It has been forty years since IPST started school science education reform that has brought the drastic change to school science in Thailand. Forty years time is long enough to force things changed, and science education ...
 • การศึกษาวิทยาศาสตร์ไทย : การพัฒนาการและภาวะถดถอย 

  สุนีย์ คล้ายนิล (2555)
  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมแนวคิด ปรัญชา เป้าหมายและข้อมูลสำคัญๆ ในการจัดการการศึกษาวิทยาศาสตร์ในประชาคมโลกและการจัดการการศึกษาวิทยาศาสตร์ของไทยในปัจจุบัน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ และให้เห็นภาพสะท้อนของสถานการณ์ที่ิเกิดขึ้นขณะนี้ ...
 • Mathematics education at school level in Thailand The development – The impact - The dilemmas 

  Sunee Klainin (2558)
  IPST has been established to be responsible for the development and promotion of mathematics education of the nation for more than three decades. Although evidences showed positive impact on student learning at the early ...
 • การศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียนไทย : การพัฒนา - ผลกระทบ - ภาวะถดถอยในปัจจุบัน 

  สุนีย์ คล้ายนิล (2558)
  สสวท. เป็นองค์กรที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น เพื่อรับผิดชอบการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาคณิตศาสตร์ของชาติ แม้ว่าในระยะแรกของการพัฒนา ผลการประเมินจะยืนยันถึงผลกระทบทางบวกที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียน แต่ ณ ปัจจุบันประจักษ์พยานกล ...

... แสดงรายการทั้งหมด