รายการนำเข้าล่าสุด

 • วิดีโอแนะนำโครงการ PISA Part 2 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2557)
  วิดีโอแนะนำโครงการ PISA
 • วิดีโอแนะนำโครงการ PISA Part 1 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2557)
  วิดีโอแนะนำโครงการ PISA
 • วิดีโอแนะนำระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2558)
  วิดีโอแนะนำเว็บไซต์และเสียงตอบรับจากผู้ใช้งาน ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA, http://pisaitems.ipst.ac.th ซึ่ง สสวท. จัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจได้ทดล­องทำข้อสอบ PISA ที่อนุญาตให้เผยแพร่ได้ผ่านทางเว็บไซต์
 • สไลด์นำเสนอการประเมิน PISA 2012 

  ปรีชาญ เดชศรี (2555)
  สไลด์นำเสนอการประเมิน PISA 2012 โดย ดร.ปรีชาญ เดชศรี ในการประชุมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ PISA, สิงหาคม 2555
 • สไลด์นำเสนอการใช้การสอบขับเคลื่อนการสอน 

  ธงชัย ชิวปรีชา (2555)
  สไลด์นำเสนอการใช้การสอบขับเคลื่อนการสอน โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ในการประชุมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ PISA, สิงหาคม 2555
 • สไลด์นำเสนอการสร้างความพร้อมเพื่อการสอบ 

  ธงชัย ชิวปรีชา (2555)
  สไลด์นำเสนอการสร้างความพร้อมเพื่อการสอบ โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ในการประชุมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ PISA, สิงหาคม 2555
 • แผ่นพับแนะนำกรอบการประเมินการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ โครงการ PISA 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2558)
  สมรรถนะการแกปัญหาแบบรวมมือ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเขารวม กระบวนการแกปัญหาของกลุมที่มีตั้งแตสองคนขึ้นไป ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการแบงปัน ความเขาใจที่มี และรวบรวมความรู ทักษะและความพยายามเขาดวยกันเพื่อแกปัญหา
 • แผ่นพับแนะนำโครงการ PISA 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2557)
  โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ...
 • แผ่นพับแนะนำโครงการ PISA 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2557)
  โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ...