รายการนำเข้าล่าสุด

 • รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2015 

  โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2560)
  TIMSS 2015 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 39 ประเทศและรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 7 รัฐ สำหรับประเทศไทยมีนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 6,482 คน จาก 204 โรงเรียน รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS2015 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลสัมฤทธิ์ท ...
 • สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2015 

  โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2559)
  TIMSS 2015 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 39 ประเทศและรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 7 รัฐ เนื้อหาที่ประเมินครอบคลุมด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรจนถึงระดับชั้นที่ประเมิน ในประเทศไทยได้เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ ...
 • รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 วิชาวิทยาศาสตร์ 

  โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2557)
  การประเมิน TIMSS 2011 มีนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า 600,000 คน จาก 63 ประเทศ และรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 14 รัฐ ประเทศต่าง ๆ สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมการประเมินในระดับใด หรือทั้งสองระดับ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ...
 • รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 วิชาคณิตศาสตร์ 

  โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2557)
  การประเมิน TIMSS 2011 มีนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า 600,000 คน จาก 63 ประเทศ และรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 14 รัฐ ประเทศต่าง ๆ สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมการประเมินในระดับใด หรือทั้งสองระดับในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ...
 • สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

  โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2556)
  เอกสารสรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชุดนี้มี 2 เล่ม ได้แก่ 1) สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 2) สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอสรุปผลการประเมิน ...
 • สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

  โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2556)
  เอกสารสรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชุดนี้มี 2 เล่ม ได้แก่ 1) สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 2) สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอสรุปผลการประเมิน ...
 • การศึกษาแนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์นานาชาติ TIMSS 2007 

  ปรีชาญ เดชศรี; ปริชาติ เบ็ญจวรรณ์ (2552)
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมกับ The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) ซึ่งเป็นสมาคมนานาชาติที่ทำหน้าที่ประเมินผลด้านการศึกษา จัดทำโครงการศึกษาแนว ...
 • การศึกษาแนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์นานาชาติ TIMSS 2007 

  ปรีชาญ เดชศรี; เกตุวดี กัมพลาศิริ (2552)
  การศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2550 (Trends in International Mathematics and Science Study 2007; TIMSS 2007) เป็นโครงการที่สมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (The ...
 • บทสรุปรายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2007 

  ปรีชาญ เดชศรี; เกตุวดี กัมพลาศิริ; ปริชาติ เบ็ญจวรรณ์ (2552)
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการศึกษาผลแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2550 (TIMSS 2007) ร่วมกับสมาคมประเมินนานาชาติ (IEA) โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ...