รวบรวมแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ (Trends in International Mathematics and Science Study; TIMSS)

โครงการ TIMSS ประเทศไทย เป็นหน่วยงานย่อยของฝ่ายวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การดำเนินนโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS) โดยร่วมมือกับสมาคมนานาชาติเพื่อการประเมินสัมฤทธิผลทางการศึกษา (International Association for the Evaluation of Educational Achievement; IEA) และหน่วยงานอื่น ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เว็บไซต์ http://timssthailand.ipst.ac.th/

ชุดข้อมูลในหมวดหมู่นี้

รายการนำเข้าล่าสุด