แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-11T08:58:51Z
dc.date.available2015-11-11T08:58:51Z
dc.date.issued2526
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/33
dc.description.abstractในปี พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนระบบโรงเรียนจาก 7-3-2 มาเป็น 6-3-3 และในปี พ.ศ. 2524 มีนักเรียน ม. 4 ตามระบบใหม่เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งแรก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิชาเคมีขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ 6-3-3 โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลการใช้หลักสูตรระยะแรกที่ได้ใช้ไปแล้วถึง 5 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงใหม่นี้ยังคงเน้นหลักการเดิม โดยมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา รู้จักเสาะแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นคนมีเหตุมีผล ใจกว้าง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความซื้อสัตย์และบากบั่นในการทำงาน เป็นต้นth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherเคมีth_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 6 ว 036th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 4-6th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย