แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-14T06:13:39Z
dc.date.available2015-11-14T06:13:39Z
dc.date.issued2552-04-01
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/305
dc.description.abstractองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นโดยชุมชนนั้นล้วนเป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ ผ่านการพิสูจน์ การลองผิดลองถูก การใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและได้รับการพัมฯาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ จึงนับว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าสูงต่อชุมชนเป็นอย่างมากจนได้รับการยกย่องเป็น "ภูมิปัญญาท้องถิ่น" (ฉบับเต็ม)นิตยสาร สสวท. ฉบับนี้ภูมิใจเสนอสาระประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และบุคลากรของท้องถิ่นที่มีความเชียวชาญในองค์ความรู้เหล่านั้น จนได้รับการยกย่องเป็น "ปราชญ์ชาวบ้าน" ท่านผู้อ่านจะได้รู้จักลุงทองเหมาะ แห่งจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นชาวนาที่เข้าถึงรากเหง้าแห่งปัญหาของเกษตรกรทั้งประเทศ และได้ใช้ปัญญาของตนค้นหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ท่านจะได้พบกับพ่อผาย แห่งชุมชนกลุ่มอีโต้น้อย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเริ่มต้อนจากการมีมีดอีโต้เล่มเดียว ลงแรงปลูกพืช เลี้ยงปลา ทำเกษตรผสมผสาน จนพัฒฯามาเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวปรัชญาพอเพียงในปัจจุบัน และปราชญ์ชาวบ้านท่านอื่นๆ อีกหลายท่านth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1371
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1370
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1369
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1368
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1367
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1366
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1365
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1364
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1363
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1362
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1361
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1360
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1359
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1358
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1357
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1356
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1355
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1354
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1353
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1352
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1351
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1350
dc.titleนิตยสาร สสวท. ปีที่ 37 ฉบับที่ 159 มีนาคม - เมษายน 2552th_TH
dc.typeนิตยสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย