แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-14T06:12:31Z
dc.date.available2015-11-14T06:12:31Z
dc.date.issued2552-02-01
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/304
dc.description.abstractเมื่อประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เจริญพัฒนาอย่างรวดเร็วมาก ส่วผลให้เกิดการตื่นตัวทางด้านการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลก มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแลัววิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างมากมายในประเทศต่างๆ กระบวนทัศน์สำคัญที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน คือ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยเปลี่ยนจากการรับรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์ตามบทเรียนหรือตามที่ครูบอก มาเป็นการเน้นให้นักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry method) ความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในประเทศไทยเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว โดยนักการศึกษาวิทยาศาสตร์ชั้นนำของไทยผู้มีวิสัยทัศน์ยาวไกลคณะหนึ่งได้ระดมพลังความคิด ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ของไทยให้มีความเข้มแข็ง ทัดเทียมกับนานาชาติth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1396
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1395
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1394
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1393
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1392
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1391
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1390
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1389
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1388
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1387
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1386
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1385
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1384
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1383
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1382
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1381
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1380
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1379
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1378
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1377
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1376
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1375
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1374
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1373
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1372
dc.titleนิตยสาร สสวท. ปีที่ 37 ฉบับที่ 158 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2552th_TH
dc.typeนิตยสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย