นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการ ในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผย แพร่กิจกรรมและผลงาน ของสสวท. พร้อมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทำ โครงงานได้ศึกษาแนวคิดและใช้ประโยชน์จากโครงงานดังกล่าว

ประวัติการจัดพิมพ์

 • พ.ศ. 2516 - 2527 : ข่าวสาร สสวท.
 • พ.ศ. 2528 - 2544 : วารสาร สสวท.
 • พ.ศ. 2545 - 2548 : วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน : นิตยสาร สสวท.

เว็บไซต์ http://emagazine.ipst.ac.th/

นอกจากนี้ สสวท. ได้รวบรวมและตีพิมพ์บทคัดย่องานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไว้ที่ วารสารบทคัดย่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างปี พ.ศ. 2533 - 2544 ปัจจุบันบทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์สืบค้นได้ที่เว็บไซต์นี้ที่หมวดหมู่ "บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์"

ชุดข้อมูลในหมวดหมู่นี้

รายการนำเข้าล่าสุด

 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 46 ฉบับที่ 211 เดือน มีนาคม - เมษายน 2561 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561-03-04)
  การปรับตัวตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันมีการพัฒนาสื่อแอพพลิเคชันหลายรูปแบบที่ช่วยการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 46 ฉบับที่ 210 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561-01-02)
  การเรียนรู้วิทย์ที่หุบเขาทาคาซิโฮ เป็นตัวอย่างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติ ที่สามารถพบเห็นได้จากแหล่งท่องเที่ยว นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งธรณีวิทยา ชีววิทยาของพืชและสัตว์ การปลูกฝังเยาวชนไทยให้สนใจวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 46 ฉบับที่ 209 เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560-11-12)
  มือกลหลอดดูดน้ำ การประดิษฐ์ของเล่นเด็กชิ้นนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระดูกนิ้วมือ ข้อต่อของมือในการหยิบจับสิ่งของ และใช้เชือกในการดึงให้ขับคล้ายกับการทำงานของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อของมืออย่างไรพลิกอ่านได้เลย...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 45 ฉบับที่ 208 เดือน กันยายน - ตุลาคม 2560 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560-09-10)
  การส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และลงมือด้วยกระบวนการแก้ปัญหา จะนำไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ เกิดการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อเรียนรู้และดูแลสิ่งแวดล้อม สสวท. ได้มีการกระตุ้นและส่งเสริมผ่านโครงการประกวด Thailand ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 45 ฉบับที่ 207 กรกฎาคม - สิงหาคม 2560 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560-07-08)
  นิตยสาร สสวท. ฉบับนี้จะขอพาบินลัดฟ้าไปสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อชมรูปแบบการเรียนการสอน STEAM Education ซึ่งอาศัยกระบวนการ STE(EE)AM เป็นการนำทฤษฎี หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ ศิลปะ ...
 • วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีที่ 6 ฉบับที่ 16 พฤษภาคม - สิงหาคม 2538 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2538-08)
  วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีที่ 6 ฉบับที่ 16 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2538 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทคัดย่อของบทความ รายงาน และผลการวิจัย รายชื่อสิ่งพิมพ์ที่นำมาทำบทคัดย่อ และบทคัดย่อโคร ...
 • วารสาร สสวท. ปีที่ 30 ฉบับที่ 115 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2544 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544-12)
  วารสาร สสวท. ปีที่ 30 ฉบับที่ 115 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2544 ฉบับนี้มีบทความต่อจากฉบับที่แล้วเรื่อง การศึกษาเกี่ยวกับการนำลูกคิดมาใช้ในการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ในโรงเรียน และกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ...
 • วารสาร สสวท. ปีที่ 29 ฉบับที่ 114 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2544 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544-09)
  วารสาร สสวท. ปีที่ 29 ฉบับที่ 114 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2544 ฉบับนี้จะเสนอผลการวิจัยด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์และเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์อื่น ๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิและนักเขียนประจำ โดยจะมีคอลัมน์ประจำหายไปบ้าง ...
 • วารสาร สสวท. ปีที่ 29 ฉบับที่ 113 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2544 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544-06)
  วารสาร สสวท. ปีที่ 29 ฉบับที่ 113 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2544 ฉบับนี้มีเรื่องที่น่าสนใจของนักคณิตศาสตร์ไทยท่ไม่ธรรมดานาม "ประดิสมิต" หรือ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ซึ่งเล่าถึงเหตุการณ์บางช่วงในชีวิตท่านที่แ ...
 • วารสาร สสวท. ปีที่ 29 ฉบับที่ 112 เดือนมกราคม - มีนาคม 2544 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544-03)
  วารสาร สสวท. ปีที่ 29 ฉบับที่ 112 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2544 ฉบับนี้ยังคงนำเสนอบทความสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจไว้มากมายเหมือนเดิม ทั้งที่เป็นคอลัมน์ประจำและคอลัมน์พิเศษ ได้แก่ เรื่องการสร้างและสอนหลักสูตรท้องถิ่น ...
 • วารสาร สสวท. ปีที่ 28 ฉบับที่ 111 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2543 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543-12)
  วารสาร สสวท. ปีที่ 28 ฉบับที่ 111 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2543 ฉบับนี้นำเสนอบทความที่เป็นสาระประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านได้ติดตามอีกมากมาย ทั้งนี้ยังมีส่วนคอลัมน์อื่น ๆ ที่มีเนื้อหาหนักไปทางคณิตศาสตร์เล็กน้อย
 • วารสาร สสวท. ปีที่ 28 ฉบับที่ 110 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2543 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543-09)
  วารสาร สสวท. ปีที่ 28 ฉบับที่ 110 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2543 ฉบับนี้ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนา สสวท. เป็นองค์กรอิสระครบ 2 ปีพอดี กองบรรณาธิการจึงอยากให้ผู้อ่านได้พบแง่คิดและสาระที่เป็นประโยชน์ในด้านการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ ...
 • วารสาร สสวท. ปีที่ 28 ฉบับที่ 109 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2543 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543-06)
  วารสาร สสวท. ปีที่ 28 ฉบับที่ 109 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2543 ฉบับนี้เริ่มนำแนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทของ สสวท. ในการปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มาเผยแพร่ให้ทราย และได้นำเสนอบทความเกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโ ...
 • วารสาร สสวท. ปีที่ 28 ฉบับที่ 108 เดือนมกราคม - มีนาคม 2543 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543-03)
  วารสาร สสวท. ปีที่ 28 ฉบับที่ 108 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2543 ฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจ ได้แก่ เรื่องการเตรียมตัวขึ้นเวทีโลกในสหัสวรรษใหม่ และรวมทั้งบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน
 • วารสาร สสวท. ปีที่ 27 ฉบับที่ 107 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2542 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542-12)
  วารสาร สสวท. ปีที่ 27 ฉบับที่ 107 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2542 ฉบับนี้ท่านผู้อ่านจะพบว่ามีเนื้อหาเน้นหนักไปในด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่พูดกันมากในขณะนี้ หวังว่าเนื้อหาจะตรงตามความต้องการและถูกใจบ้าง
 • วารสาร สสวท. ปีที่ 27 ฉบับที่ 106 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2542 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542-09)
  วารสาร สสวท. ปีที่ 27 ฉบับที่ 106 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2542 ฉบับนี้เป็นปีที่ สสวท. ครบรอบ 27 ปี ของการก่อตั้ง และครบรอบ 1 ปีของการเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์กรอิสระตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
 • วารสาร สสวท. ปีที่ 27 เดือนที่ 105 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2542 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542-06)
  วารสาร สสวท. ปีที่ 27 ฉบับที่ 105 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2542 ฉบับนี้ได้นำเสนอสาระความรู้ที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบได้แก่ เรื่องวิสัยทัศน์ของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ยุค 2000 เรื่องจากนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น:สังคมไทยกับ ...
 • วารสาร สสวท. ปีที่ 27 ฉบับที่ 104 เดือนมกราคม - มีนาคม 2542 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542-03)
  วารสาร สสวท. ปีที่ 27 ฉบับที่ 104 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2542 ฉบับนี้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร บทความทางวิชาการ บทวิเคราะห์ รายงานความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนเป็นสื่อ ...
 • วารสาร สสวท. ปีที่ 26 ฉบับที่ 103 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2541 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541-12)
  วารสาร สสวท. ปีทีี่ 26 ฉบับที่ 103 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2541 ฉบับนี้ยังเน้นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ประถมศึกษา การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การสอนนักเรียนประถมดูดาวในเวลากลางวัน ...
 • วารสาร สสวท. ปีที่ 26 ฉบับที่ 102 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2541 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541-09)
  วารสาร สสวท. ปีที่ 26 ฉบับที่ 102 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2541 ฉบับนี้ได้นำเสนอบทความของนักการศึกษาและนักวิทยาศาสตร์หลายท่าน ที่เน้นด้วยเนื้อหาสาระเหมือนเดิม เช่น เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ...

... แสดงรายการทั้งหมด