แสดงรายการที่ 21-40 จาก 1883

  • Quiz 

   ต่าย แสนซน (2562-07-02)
   คำถามประจำฉบับที่ 219 เกี่ยวกับ Nanoplastic เข้าสู่เซลล์พืชได้อย่างไร และเฉลยคำถามฉบับที่ 217
  • เว็บช่วยสอน 

   เบญจพร วรรธนวหะ (2562-07-02)
   เว็บไซต์ Nature Works Everywhere เป็นเว็บไวต์สำหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติรอบตัว ที่มีการรวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อประกอบการจัดกิจกรรม ทั้งในรูปแบบวีดิทัศน์ ภาพประกอบ และเอกสารเพิ่มเติม เว็บไซต์ Sea Urchins ...
  • การสร้างสัตว์สูญพันธุ์ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2562-07-02)
   มีข้อเสนอให้สร้างสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วโดยใช้สัตว์สายพันธุ์ใกล้เคียง แม้นักวิทยาศาสตร์จะประสบความสำเร็จในการฟื้นชีพพันธุ์สัตว์ได้บางชนิดแล้ว แต่นั่นมิได้หมายความว่าควรฟื้นชีพสัตว์สูญพันธุ์ทุกชนิด เพราะยังไม่มีใครมั่นใจว ...
  • ลมเจ้าปัญหา 

   นุศวดี พจนานุกิจ (2562-07-02)
   กิจกรรม "ลมเจ้าปัญหา" เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านขั้นตอนการประดิษฐ์และศึกษากลไกการทำงานของของเล่น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าใจการเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความ ...
  • รู้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม เพื่อหยุดส่งต่อมรดกแห่งมลพิษ 

   นิสากรณ์ แสงประชุม (2562-07-02)
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้จัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายรู้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม" เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ...
  • การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ตุ๊กตาทรงตัว เพื่อส่งเสริมทักษะที่จำเป็นของนักเรียนปฐมวัย 

   ทัศนัย สูงใหญ่; ศศิเทพ ปิติพรเทพิน; วชิร ศรีคุ้ม (2562-07-02)
   กิจกรรมการเรียนรู้ "ตุ๊กตาทรงตัว" เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนในระดับปฐมวัย ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผนวกแนวทางการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ตามแบบ สสวท.
  • ถนัดขวาหรือซ้าย บอกได้ด้วยอัตราส่วน 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2562-07-02)
   หลาย ๆ คนอาจสงสัยว่า ทำไมร่างการของเราจึงมีความถนัดทางด้านขวาหรือซ้ายไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ การใช้มือหยิบจับหรือขีดเขียน ซึ่งบางคนก็ถนัดการใช้มือขวา และบางคนก็ถนัดการใช้มือซ้าย
  • กิจกรรมสร้างนักวิทย์ คิดนวัตกรรม ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยโจทย์ปัญหาที่พบในโรงเรียน 

   บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ (2562-07-02)
   บทความนี้ ผู้เขียนนำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยโจทย์ปัญหาที่พบในโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่นักเรียนไม่สามารถระบุปัญหาหรือตั้งโจทย์เพื่อทำโครงงานได้ ...
  • เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

   วิมลมาศ ศรีนาราง (2562-07-02)
   ในปัจจุบัน ควาวก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนทั่วโลก เช่น การซื้อขายสินค้า การชำระค่าบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต การจัดการที่จอดรถยนต์ การให้หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้เทคโนโลยียังเข้ามามีบท ...
  • นับเป็น เป็นอย่างไร 

   รณชัย ปานะโปย (2562-07-02)
   ผู้เขียนยกตัวอย่างการคิดของเด็กที่นับไม่เป็น เพื่อสะท้อนให้เห็นแง่มุมของการจัดการศึกษาว่า การสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ โดยจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนในห้องเรียนปกติร่วมกับเด็กปกติ ...
  • โครงการเป็นฐาน แนวทางจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการเรียนคณิตศาสสตร์ 

   วันดี เกษมสุขพิพัฒน์; สุภาพร สุขเจริญ; คณาธิป นรสิงห์ (2562-07-02)
   มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่เกิดข้อสงสัยและตั้งคำถามว่า "เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม" หรือมีความคิดว่า "นอกจากเรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารแล้ว ความรู้คณิตศาสตร์เรื่องอื่นแทบไม่ได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง" โดยแนวโน้มของคำตอบท ...
  • ส่วนกลับของเศษส่วน (Reciprocal of a Fraction) 

   กชพร วงศ์สว่างศิริ (2562-07-02)
   บทความนี้อธิบายและชี้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ "ส่วนกลับของเศษส่วน" ซึ่งเป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ...
  • การสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ CER (Claim, Evidence, and Reasoning) 

   ณัฐธิดา พรหมยอด (2562-07-02)
   การสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะสำคัญที่สะท้อนหรือสื่อถึงความเข้าใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แต่ยังเกิดขึ้นน้อยมากในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นที่การสอนแบบบรรยายหรือการจัดกิจกรรมการทดลอง ...
  • ตะลุย มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 

   สินีนาฏ จันทะภา (2562-07-02)
   เวียนมาอีกครั้งกับงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โดยในปี 2562 จัดงานภายใต้แนวคิด "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยศาสตร์ เสริมสร้างชา ...
  • Coding For All โค้ดดิ้งสำหรับทุกคน 

   สินีนาฏ จันทะภา (2562-07-02)
   "โค้ดดิ้ง" เป็นภาษาของอนาคตที่เรียนได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เพื่อพัฒนาระบบคิดและสร้าง Growth Mindset ให้เกิดขึ้นตั้งแต่ยังเล็ก กล่าวคือ ทำให้เด็กไม่รู้จักย่อท้อ สามารถเผชิญปัญหาและแก้ปัญหาเองได้ การเรียนโค้ดดิ้งจะทำให้จั ...
  • การศึกษาไทยกับการประยุกต์ใช้ Phenomenon-Based Learning 

   วีระพงษ์ พิมพ์สาร (2562-09-02)
   บทความนี้นำเสนอวิธีการสอนที่ใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ (Phenomenon-Based Learning: PhenoBL) เพื่อฝึกให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้แบบบูรณาการข้ามรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นหาประเด็นสู่การทำโครงการหรือพัฒนาน ...
  • สร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อการเรียนรู้ 

   อรสา ชูสกุล (2562-09-02)
   บทความนี้นำเสนอกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้หลักการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย มาช่วยทำให้รูปภาพเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มีความน่าสนใจ และช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
  • การนำเสนอแนวคิดผ่านผังมโนทัศน์ 

   ณัฐธิดา พรหมยอด (2562-09-02)
   ผังมโนทัศน์ (Concept Map) เป็นการนำเสนอแนวคิด โดยมีการจัดลำดับแนวคิดและแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจมีสองแนวคิดหรือมากกว่านั้น ผังมโนทัศน์ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน ...
  • สะเต็มศึกษากับการพัฒนาอาหารไทยในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

   ศศิเทพ ปิติพรเทพิน; นฤมล ศราธพันธุ์; วชิร ศรีคุ้ม (2562-09-02)
   คณะผู้เขียนได้พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของนิสิตในระดับอุดมศึกษา โดยใช้สะเต็มศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์สำหรับการจัดก ...
  • Coding กับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

   จีระพร สังขเวทัย (2562-09-02)
   การสอนโค้ดดิ้งนอกจากจะเป็นการจุดประกายให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาขาอาชีพในอนาคต ยังเป็นการสร้างทักษะในการวางแผน การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ส่งเสริมใช้ตรรกะในการแก้ปัญหา สร้างคนให้เกิดกระบวนการคิดและทันต ...