แสดงรายการที่ 1-20 จาก 1883

  • Quiz 

   ต่าย แสนซน (2562-11-01)
   คำถามประจำฉบับที่ 221 เกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของร่างกาย อันเนื่องมาจากการได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอกับความต้องการของเซลล์ในร่างกาย และเฉลยคำถามฉบับที่ 219 พร้อมรายชื่อผู้ตอบถูก
  • เว็บช่วยสอน 

   สุประดิษฐ์ รุ่งศรี (2562-11-01)
   เว็บไซต์ Super Simple มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้เด็กมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา เว็บไซต์ GCFLearnFree พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ ...
  • ธรรมชาติของมังกรโคโมโด 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2562-11-01)
   เทพนิยายของชนหลายชาติมักกล่าวถึงมังกร สำหรับคนเอเชีย มังกรเป็นสัตว์ไม่มีปีก และมีจิตใจดีงาม นิทานพระอภัยมณีของสุนทรภู่มีม้ามังกร คนเกาหลีเชื่อว่าแมน้ำทุกสายมีมังกรคุ้มครอง คนจีนเชื่อว่า เมื่อมังกรหายใจออกแรง ๆ ฝนจะตก ...
  • สะเต็มศึกษากับกิจกรรม บ้านสู้พายุปาบึก 

   จีระวรรณ เกษสิงห์; อับดุลยามีน หะยีขาเดร์ (2562-11-01)
   กิจกรรมการเรียนรู้ บ้านสู้พายุปาบึก มีจดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวคิดเรื่องพายุ ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ที่นักเรียนรายกลุ่มได้รับโจทย์ให้ออกแบบบ้านจำลองที่มีความแข็งแรงทนทาน สามารถรับมือพายุได้ ...
  • จาก GLOBE International Youth Camp 2019 สู่ 10th World Environment Education Congress 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2562-11-01)
   GLOBE International Youth Camp 2019 เป็นค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่เยาวชนและครูจาก 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เป็นสมาชิกในโครงการ GLOBE ได้แก่ ไทย อินเดีย ฟิลิปินส์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเนปาล จำนวน 68 คน ...
  • สนุกคิดกับกิจกรรม Unplugged Programming 

   พรพิมล ตั้งชัยสิน (2562-11-01)
   ถ้ากล่าวถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลายคนเข้าใจว่าจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แต่หลักการของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น เพื่อถ่ายทอดความคิดของลำดับการทำงาน ...
  • กิจกรรม สำรวจปริซึมและพีระมิด 

   เหมือนฝัน เยาว์วิวัฒน์ (2562-11-01)
   ในบทความนี้ ผู้เขียนขอนำเสนอการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) ที่ยึดหลักการให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมในหัวข้อการสำรวจลักษณะของปริซึมและพีระมิด ถึงแม้ว่าหัวข้อปริซึมและ ...
  • Gamification จากกลยุทธ์การตลาด สู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ 

   พงศธร มหาวิจิตร; มนธิรา ชื่นชมพุทธ (2562-11-01)
   ทุกวันนี้เราคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับกลยุทธ์ทางการตลาด ตั้งแต่ระดับร้านสะดวกซื้อเล็ก ๆ ไปจนถึงห้างสรรพสินค้าหรือธุรกิจใหญ่ ๆ ที่มักจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสะสมแต้มคะแนน หรือสติ๊กเกอร์เพื่อแลกของรางวัล ...
  • แบบรูปสร้างสรรค์ 

   ปวันรัตน์ วัฒนะ (2562-11-01)
   ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2562 สสวท. ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี แบบรูปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมหนึ่งทางด้านคณิตศาสตร์ที่จัดขึ้นเพื่อฝึกการสังเกต ...
  • เสียงกระซิบจากกระดูก 

   สุนัดดา โยมญาติ (2562-11-01)
   กิจกรรม "เสียงกระซิบจากกระดูก" จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้สถานการณ์ให้เกิดข้อสงสัยที่อยากค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และใช้กระบวนการการสืบเสาะหาความรู้อย่างเป็นระบบด้วยการสังเกต เข่น การดูและการสัมผัส ...
  • เกมเพื่อการเรียนรู้คืออะไร 

   ยศินทร์ กิติจันทโรภาส (2562-11-01)
   เกมเพื่อการเรียนรู้ (Game Based Learning) เป็นสื่อการเรียนรู้แบบหนึ่ง ที่ผู็เรียนจะได้รับความรู้ผ่านการเล่นเกม ซึ่งมักออกแบบโดยจำลองมาจากสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้เรียนทดลองแก้ปัญหา ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ เกิดจินตนาการ ...
  • มุมมองใหม่งานวัด การเรียนรู้ควบคู่วิทยาศาสตร์ 

   พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ; เกศกมล บุญถนอม; สุทธิดา ใส่ยะ (2562-11-01)
   การจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Informal Learning) โดยใช้แหล่งการเรียนรู้มีหลายรูปแบบ เช่น การใช้สวนสนุก พิพิธภัณฑ์ เป็นแหล่งการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้ในสวนสนุกนั้น พบว่าเครื่องเล่นในสวนสนุกสามารถดึงดูดความสนใจจากนัก ...
  • แรงสั่นสะเทือนจากผล PISA สู่ความตระหนักในการปรับเปลี่ยนวิธีวัดและประเมินผลของไทย สัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. 

   สินีนาฏ จันทะภา (2562-11-01)
   ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ อธิบายถึงการสอบ PISA ว่า เนื่องจาก PISA เป็นการสอบที่เท่าเทียมกันทั่วโลก จึงสามารถเป็นมิเตอร์ที่ใช้วันคุณภาพทางการศึกษาของแต่ละประเทศว่าสูงต่ำแตกต่างกันอย่างไร เป็นดัชนีที่เที่ยงตรงที่ใช ...
  • Quiz 

   ต่าย แสนซน (2562-09-02)
   คำถามประจำฉบับที่ 220 เกี่ยวกับนโยบายการประกาศเลิกใช้พลาสติกแบบถุงหิ้ว และเฉลยคำถามฉบับที่ 218
  • เว็บช่วยสอน 

   เปียทิพย์ พัวพันธ์ (2562-09-02)
   เว็บไซต์ Crash Course และ Crash Course Kids เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้เนื้อหาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ...
  • จระเข้กลายเพศ เมื่อได้รับฮอร์โมน MT จริงหรือ? 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2562-09-02)
   ในปี ค.ศ. 2012 Chris Murray แห่งมหาวิทยาลัย Auburn และ Michael Easter ได้เดินทางไปสำรวจเพศของจระเข้ ในทวีปอเมริกากลาง ซึ่งตามหลักพันธุศาสตร์ อัตราส่วนระหว่างจำนวนเพศผู้ต่อเพศเมียควรจะเท่ากับ 1:1 หรือใกล้เคียง แต่กลับพบว่ ...
  • การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานที่เน้นกระบวนการโต้แย้ง (Argumentation within Model-based Learning in Chemistry) 

   อนุพงศ์ ไพรศรี; ชาตรี ฝ่ายคำตา (2562-09-02)
   บทความนี้นำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานที่เน้นกระบวนการโต้แย้ง โดยใช้เนื้อหาวิชาเคมีเรื่อง ปฏิกิริยาผ้นกลับได้ เป็นวิธีจัดการเรียนรู้ที่ทำให้วิชาเคมีมีความเป็นรูปธรรม เนื่องจากนักเรียนสร้างแบบจำลองท ...
  • คาร์บอน สำคัญไฉน 

   ลลิดา อ่ำบัว (2562-09-02)
   คาร์บอน (Carbon) เป็นธาตุพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็น เนื่องจากคาร์บอนสามารถสร้างพันธะกับตัวเองและธาตุอื่น ๆ เกิดเป็นสารประกอบมากมาย เช่น เมื่อคาร์บอนรวมตัวกับออกซิเจน ได้เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ...
  • พอลิแลกติกแอซิด พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

   กุลธิดา สะอาด (2562-09-02)
   พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามชนิดของสารตั้งต้นที่นำมาผลิต ได้แก่ พลาสติกที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวมูล ปัจจุบันพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวมูล ...
  • ไมโครพลาสติก (Microplastics) มหันตภัยขนาดจิ๋ว 

   นุศวดี พจนานุกิจ (2562-09-02)
   ไมโครพลาสติก (Microplastics) เป็นพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร มาจากการสลายของพลาสติกต่าง ๆ เนื่องจากไมโครพลาสติกมีขนาดเล็กและไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติ ทำให้ยากต่อการเก็บและการกำจัด จึงแพร่กระจาย ปนเปื้อน สะสม ...