บทความที่เคยตีพิมพ์และเผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร

รายการนำเข้าล่าสุด

 • Quiz 

  ต่าย แสนซน (2562-11-01)
  คำถามประจำฉบับที่ 221 เกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของร่างกาย อันเนื่องมาจากการได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอกับความต้องการของเซลล์ในร่างกาย และเฉลยคำถามฉบับที่ 219 พร้อมรายชื่อผู้ตอบถูก
 • เว็บช่วยสอน 

  สุประดิษฐ์ รุ่งศรี (2562-11-01)
  เว็บไซต์ Super Simple มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้เด็กมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา เว็บไซต์ GCFLearnFree พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ ...
 • ธรรมชาติของมังกรโคโมโด 

  สุทัศน์ ยกส้าน (2562-11-01)
  เทพนิยายของชนหลายชาติมักกล่าวถึงมังกร สำหรับคนเอเชีย มังกรเป็นสัตว์ไม่มีปีก และมีจิตใจดีงาม นิทานพระอภัยมณีของสุนทรภู่มีม้ามังกร คนเกาหลีเชื่อว่าแมน้ำทุกสายมีมังกรคุ้มครอง คนจีนเชื่อว่า เมื่อมังกรหายใจออกแรง ๆ ฝนจะตก ...
 • สะเต็มศึกษากับกิจกรรม บ้านสู้พายุปาบึก 

  จีระวรรณ เกษสิงห์; อับดุลยามีน หะยีขาเดร์ (2562-11-01)
  กิจกรรมการเรียนรู้ บ้านสู้พายุปาบึก มีจดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวคิดเรื่องพายุ ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ที่นักเรียนรายกลุ่มได้รับโจทย์ให้ออกแบบบ้านจำลองที่มีความแข็งแรงทนทาน สามารถรับมือพายุได้ ...
 • จาก GLOBE International Youth Camp 2019 สู่ 10th World Environment Education Congress 

  ยุพาพร ลาภหลาย (2562-11-01)
  GLOBE International Youth Camp 2019 เป็นค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่เยาวชนและครูจาก 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เป็นสมาชิกในโครงการ GLOBE ได้แก่ ไทย อินเดีย ฟิลิปินส์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเนปาล จำนวน 68 คน ...
 • สนุกคิดกับกิจกรรม Unplugged Programming 

  พรพิมล ตั้งชัยสิน (2562-11-01)
  ถ้ากล่าวถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลายคนเข้าใจว่าจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แต่หลักการของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น เพื่อถ่ายทอดความคิดของลำดับการทำงาน ...
 • กิจกรรม สำรวจปริซึมและพีระมิด 

  เหมือนฝัน เยาว์วิวัฒน์ (2562-11-01)
  ในบทความนี้ ผู้เขียนขอนำเสนอการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) ที่ยึดหลักการให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมในหัวข้อการสำรวจลักษณะของปริซึมและพีระมิด ถึงแม้ว่าหัวข้อปริซึมและ ...
 • Gamification จากกลยุทธ์การตลาด สู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ 

  พงศธร มหาวิจิตร; มนธิรา ชื่นชมพุทธ (2562-11-01)
  ทุกวันนี้เราคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับกลยุทธ์ทางการตลาด ตั้งแต่ระดับร้านสะดวกซื้อเล็ก ๆ ไปจนถึงห้างสรรพสินค้าหรือธุรกิจใหญ่ ๆ ที่มักจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสะสมแต้มคะแนน หรือสติ๊กเกอร์เพื่อแลกของรางวัล ...
 • แบบรูปสร้างสรรค์ 

  ปวันรัตน์ วัฒนะ (2562-11-01)
  ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2562 สสวท. ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี แบบรูปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมหนึ่งทางด้านคณิตศาสตร์ที่จัดขึ้นเพื่อฝึกการสังเกต ...
 • เสียงกระซิบจากกระดูก 

  สุนัดดา โยมญาติ (2562-11-01)
  กิจกรรม "เสียงกระซิบจากกระดูก" จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้สถานการณ์ให้เกิดข้อสงสัยที่อยากค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และใช้กระบวนการการสืบเสาะหาความรู้อย่างเป็นระบบด้วยการสังเกต เข่น การดูและการสัมผัส ...
 • เกมเพื่อการเรียนรู้คืออะไร 

  ยศินทร์ กิติจันทโรภาส (2562-11-01)
  เกมเพื่อการเรียนรู้ (Game Based Learning) เป็นสื่อการเรียนรู้แบบหนึ่ง ที่ผู็เรียนจะได้รับความรู้ผ่านการเล่นเกม ซึ่งมักออกแบบโดยจำลองมาจากสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้เรียนทดลองแก้ปัญหา ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ เกิดจินตนาการ ...
 • มุมมองใหม่งานวัด การเรียนรู้ควบคู่วิทยาศาสตร์ 

  พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ; เกศกมล บุญถนอม; สุทธิดา ใส่ยะ (2562-11-01)
  การจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Informal Learning) โดยใช้แหล่งการเรียนรู้มีหลายรูปแบบ เช่น การใช้สวนสนุก พิพิธภัณฑ์ เป็นแหล่งการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้ในสวนสนุกนั้น พบว่าเครื่องเล่นในสวนสนุกสามารถดึงดูดความสนใจจากนัก ...
 • แรงสั่นสะเทือนจากผล PISA สู่ความตระหนักในการปรับเปลี่ยนวิธีวัดและประเมินผลของไทย สัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. 

  สินีนาฏ จันทะภา (2562-11-01)
  ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ อธิบายถึงการสอบ PISA ว่า เนื่องจาก PISA เป็นการสอบที่เท่าเทียมกันทั่วโลก จึงสามารถเป็นมิเตอร์ที่ใช้วันคุณภาพทางการศึกษาของแต่ละประเทศว่าสูงต่ำแตกต่างกันอย่างไร เป็นดัชนีที่เที่ยงตรงที่ใช ...
 • Quiz 

  ต่าย แสนซน (2562-09-02)
  คำถามประจำฉบับที่ 220 เกี่ยวกับนโยบายการประกาศเลิกใช้พลาสติกแบบถุงหิ้ว และเฉลยคำถามฉบับที่ 218
 • เว็บช่วยสอน 

  เปียทิพย์ พัวพันธ์ (2562-09-02)
  เว็บไซต์ Crash Course และ Crash Course Kids เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้เนื้อหาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ...
 • จระเข้กลายเพศ เมื่อได้รับฮอร์โมน MT จริงหรือ? 

  สุทัศน์ ยกส้าน (2562-09-02)
  ในปี ค.ศ. 2012 Chris Murray แห่งมหาวิทยาลัย Auburn และ Michael Easter ได้เดินทางไปสำรวจเพศของจระเข้ ในทวีปอเมริกากลาง ซึ่งตามหลักพันธุศาสตร์ อัตราส่วนระหว่างจำนวนเพศผู้ต่อเพศเมียควรจะเท่ากับ 1:1 หรือใกล้เคียง แต่กลับพบว่ ...
 • การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานที่เน้นกระบวนการโต้แย้ง (Argumentation within Model-based Learning in Chemistry) 

  อนุพงศ์ ไพรศรี; ชาตรี ฝ่ายคำตา (2562-09-02)
  บทความนี้นำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานที่เน้นกระบวนการโต้แย้ง โดยใช้เนื้อหาวิชาเคมีเรื่อง ปฏิกิริยาผ้นกลับได้ เป็นวิธีจัดการเรียนรู้ที่ทำให้วิชาเคมีมีความเป็นรูปธรรม เนื่องจากนักเรียนสร้างแบบจำลองท ...
 • คาร์บอน สำคัญไฉน 

  ลลิดา อ่ำบัว (2562-09-02)
  คาร์บอน (Carbon) เป็นธาตุพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็น เนื่องจากคาร์บอนสามารถสร้างพันธะกับตัวเองและธาตุอื่น ๆ เกิดเป็นสารประกอบมากมาย เช่น เมื่อคาร์บอนรวมตัวกับออกซิเจน ได้เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ...
 • พอลิแลกติกแอซิด พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  กุลธิดา สะอาด (2562-09-02)
  พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามชนิดของสารตั้งต้นที่นำมาผลิต ได้แก่ พลาสติกที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวมูล ปัจจุบันพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวมูล ...
 • ไมโครพลาสติก (Microplastics) มหันตภัยขนาดจิ๋ว 

  นุศวดี พจนานุกิจ (2562-09-02)
  ไมโครพลาสติก (Microplastics) เป็นพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร มาจากการสลายของพลาสติกต่าง ๆ เนื่องจากไมโครพลาสติกมีขนาดเล็กและไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติ ทำให้ยากต่อการเก็บและการกำจัด จึงแพร่กระจาย ปนเปื้อน สะสม ...

... แสดงรายการทั้งหมด