ค้นหาบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร สสวท. ได้ที่ชุดข้อมูล บทความตีพิมพ์

รายการนำเข้าล่าสุด

 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 45 ฉบับที่ 207 กรกฎาคม - สิงหาคม 2560 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560-07-08)
  นิตยสาร สสวท. ฉบับนี้จะขอพาบินลัดฟ้าไปสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อชมรูปแบบการเรียนการสอน STEAM Education ซึ่งอาศัยกระบวนการ STE(EE)AM เป็นการนำทฤษฎี หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ ศิลปะ ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 34 ฉบับที่ 143 กรกฎาคม - สิงหาคม 2549 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549-07-08)
  นิตยสาร สสวท. ฉบับนี้ขอเสนอบทความเกี่ยวข้องทางด้านพระอัจฉริยภาพของบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย พร้อมทั้งสตรีนักวิทยาศาสตร์ผู้ไม่ท้อถอยและใช้ความเพียรพยายามทำงานจนให้สังคมโลกในสมัยนั้นยอมรับความสามารถของเธอ
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 34 ฉบับที่ 139 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2548 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548-11-12)
  "แมลง" เป็นสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่ดำรงชีวิตสืบต่อมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาล มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกหลากหลายชนิดพันธ์ุ นิตยสาร สสวท. ฉบับ คณะผู้จัดทำจึงได้เสนอความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับแมลง ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 45 ฉบับที่ 206 พฤษภาคม - มิถุนายน 2560 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560-05-06)
  สะเต็มศึกษาจะดำเนินการได้เป็นรูปธรรมต้องเกิดจากการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสะเต็มทั้งระบบ อ่านบทสัมภาษณ์ ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยแล้วท่านจะทราบว่า เราทุกคนต้องช่วยกัน
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 45 ฉบับที่ 205 มีนาคม - เมษายน 2560 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560-03-04)
  สะเต็มศึกษา ก่อเกิดกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ สสวท. ได้คัดเลือกโครงงานสะเต็มศึกษาดีเด่นระดับนานาชาติที่มาจัดแสดงในงาน “STEM Showcase” ให้ท่านได้ติดตามอ่านกัน หรือหากมีกิจกรรมเก่า ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 45 ฉบับที่ 204 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560-01-02)
  จากอุทกภัยภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา เราควรศึกษาเรียนรู้ถึงสาเหตุของภัยพิบัตินี้และวิธีการปฏิบัติ ขณะเกิดน้ำท่วม เพื่อเป็นบทเรียนให้เราเตรียมตัวพร้อมรับมือกับปัญหาพิบัติภัยในอนาคต พบกับการทดลองเครื่องยนต์ความร้อนโดยการสร้าง ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 45 ฉบับที่ 203 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559-11-12)
  เพราะครูเป็นฟันเฟืองในหารขับเคลื่อนที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม สสวท. จึงได้มอบรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา 11 ท่าน ฉบับนี้จึงเปิดโอกาสให้ได้รู้จักและทราบถึงผลงานการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 44 ฉบับที่ 202 กันยายน - ตุลาคม 2559 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559-09-10)
  ด้วยความมุ่งมั่นปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักพิจารณาสิ่งแวดล้อมในองค์รวม ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ภายใต้โครงการสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จนเป็นที่มาของรางวัลดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม ติดตามบทสัมภาษณ์ ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 44 ฉบับที่ 201 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559-08-01)
  การพัฒนาการศึกษาด้านสะเต็มศึกษายังมีงาน "ทูตสะเต็ม" ที่เป็นอาสาสมัครช่วย กระตุ้นการศึกษาด้านนี้ ในฉบับนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์กัปตันโสภณ พิฆเนศวร ที่อุทิศตน ในหน้าที่นี้ ความสุขของเขาคืออะไร ขอเชิญชวนทุกท่านสู่โลกของทูตสะ ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 44 ฉบับที่ 200 พฤษภาคม - มิถุนายน 2559 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559-06-01)
  เบื้องหลังของการได้มาซึ่งปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ คือ “พลังงาน” เพราะพลังงานเป็นปัจจัยนำเข้าในกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิต จึงเป็นเรื่องที่ ทุกคนจำเป็นต้องรู้ และเข้าใจเพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างฉล ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 44 ฉบับที่ 199 มีนาคม - เมษายน 2559 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559-04-01)
  การศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นระบบจะช่วยให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้กับ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเราได้ จากข่าวภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเราควร ลองใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในเรื่องนี้กันด้วยข้อมูลที่ได้จากกระบวนการ ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 44 ฉบับที่ 198 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559-02-01)
  สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าเทคโนโลยีต่างๆ มีการพัฒนาและก้าวเข้ามามีบทบาทต่อ ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 44 ฉบับที่ 197 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2558-12-01)
  เรื่องราวความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียนเป็นเรื่องที่เราคุ้นชิน นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาหนึ่งในสามของวัน กับการอยู่ที่โรงเรียน ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ซึ่งต้อง มีปฏิสัมพันธ์ทั้งกับเพื่อนและครู อันจะนำไปสู่ก ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 43 ฉบับที่ 196 กันยายน - ตุลาคม 2558 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2558-10-01)
  ปัจจุบันการแชร์เนื้อหาสาระ การแชร์ข่าวผ่าน social network เช่น Line, Facebook, Youtube หรือแม้กระทั่งการใช้ภาพและวีดิทัศน์จากอินเทอร์เนต หรือ social network นั้น ล้วนมีลิขสิทธิ์ แชร์ไม่ชัวร์อาจถูกปรับหรือทั้งจำทั้งปรับได้ ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 43 ฉบับที่ 195 กรกฎาคม - สิงหาคม 2558 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2558-08-01)
  นิตยสาร สสวท.เล่มนี้ต้อนรับปีสากลแห่งแสงและเทคโนโลยีแสง (International Year of Light and Light-Based Technology) ซึ่งประกาศโดย UN (United Nations) ในปี พ.ศ.2558 ภายในเล่ม ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น การลดพลังงานไฟฟ้ ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 43 ฉบับที่ 194 พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2558-06-01)
  เล่มนี้เรามีเรื่องราวของการบ้านให้เพื่อน ๆ ได้ขบคิดกัน ในงานวิจัยส่วนหน่ึงบ่งชี้ว่า การที่คุณครูให้การบ้านนั้นส่งผลดี แต่อีกบางงานวิจัยกลับพบว่า การให้การบ้านนั้นส่งผลเสียมากกว่าดี อย่างไรก็ตามงานวิจัยส่วนใหญ่ ได้สรุปออก ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 43 ฉบับที่ 193 มีนาคม - เมษายน 2558 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2558-04-01)
  เรื่องราวของความเร็วแสงเป็นสิ่งที่น่าสนใจท้าทายมนุษยชาติมานานแสนนาน กระทั่งเมื่อนักฟิสิกส์หลายคนได้พยายามทำการวัดความเร็วของแสง การวัดแรกสุดที่มีความแม่นยำนั้นเป็นการวัดของนักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์ก ในปี ค.ศ. 1676 Olaus Christensen ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 43 ฉบับที่ 192 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2558-02-01)
  “การเล่น” ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน สนุกสนาน เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำโดยไม่ต้องถูกบังคับ จึงเป็นกระบวนการพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การเล่นยังเป็นการค้นพบเหตุผลและการคิดเชื่อมโยงระหว่างเด็กกับสัง ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 43 ฉบับที่ 191 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557-12-01)
  ปัจจุบันการจัดการศึกษาของประเทศไทย ได้ให้ความสนใจสะเต็มศึกษาซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่บูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบว ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 42 ฉบับที่ 190 กันยายน - ตุลาคม 2557 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557-10-01)
  ยินดีต้อนรับคิมหันต์ฤดูที่กำลังเดินทางมาถึง...นิตยสาร สสวท. เล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจไว้อย่างลงตัว เริ่มกันที่เรื่องของความจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และครูเทคโนโลยี โดยมีผลการวิจ ...

... แสดงรายการทั้งหมด