ค้นหาบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร สสวท. ได้ที่ชุดข้อมูล บทความตีพิมพ์

รายการนำเข้าล่าสุด

 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 226 กันยายน - ตุลาคม 2563 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2563-10)
  สสวท. ได้ดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1. หนังสือเรียน หลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนรู้ในวิถีนิวนอร์มัล ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 225 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2563-08)
  ในช่วงนี้โรงเรียนได้เปิดสอนในรูปแบบ New Normal เราทุกคนได้ปรับตัวกับระบบการศึกษาในรูปแบบใหม่ ซึ่งเห็นได้ว่าเราใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอนกันมากขึ้น (Digital Disruption) สสวท. ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการส ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 224 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2563-06)
  สถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยได้เริ่มปลดล็อคให้เราได้ทำกิจการต่างๆ ได้มากขึ้น อีกไม่นานโรงเรียนจะเปิดสอนในรูปแบบ New Normal หวังว่าเราทุกคนจะพร้อมกับระบบการศึกษาในรูปแบบนี้ / เรามาสร้างแรงบันดาลใจกับนักฟิสิกส์นิวเคลียร์ ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 223 มีนาคม - เมษายน 2563 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2563-03-02)
  ฉบับนี้ขอสรุปผลงานเด่นของ สสวท. ในรอบปีที่ผ่านมา ให้ผู้อ่านได้รับทราบการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้มีทักษะที่พร้อม สำหรับศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 222 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2563-01-02)
  เวลานี้ มีภัยคุกคามต่อสุขภาพของคนทั่วโลก คือ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 (ย่อมาจาก Coronavirus disease 2019) ซึ่งองค์กรอนามัยโลกก็จัดให้อยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง และต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 221 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562-11-01)
  เรื่องเด่นประจำนิตยสาร สสวท. ฉบับนี้เกี่ยวกับ โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ซึ่งริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมค ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 47 ฉบับที่ 220 กันยายน - ตุลาคม 2562 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560-09-02)
  ปัจจุบันขยะพลาสติกจำนวนมากถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง ปล่อยทิ้งและพัดลงสู่ทะเลส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทะเล โดยเฉพาะไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนเข้าสู่ระบบเนื้อเยื่อของสัตว์ทะเลและเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล ในขณะเดียวกันก็พบว่าไมโคร ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 47 ฉบับที่ 219 กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562-07-02)
  งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติ ในปี 2562 แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 16 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา นิทรรศการจัดได้ ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 47 ฉบับที่ 218 พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562-05-02)
  มองไปรอบตัวแม้ในเขตเมืองที่มีบริเวณพื้นที่สีเขียวเพียงเล็กน้อย อาจสงสัยว่าสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวอยู่ในเขตเมืองเหล่านี้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างไรบ้าง เราสามารถหาคำตอบได้จากการสังเกต ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 47 ฉบับที่ 217 มีนาคม - เมษายน 2562 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562-03-04)
  เซี่ยงไฮ้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ครั้งแรกใน PISA 2009 และต่อมาใน PISA 2012 ผลปรากฏว่า นักเรียนเซี่ยงไฮ้มีผลการประเมินเป็นอันดับหนึ่งของโลก ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 47 ฉบับที่ 216 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562-01-02)
  ในช่วงที่ผ่านมา ท้องฟ้าขมุกขมัวหม่นๆ จากฝุ่นละออกขนาดเล็ก PM2.5 มีปริมาณมากเกินระดับมาตราฐาน เราขอชวนมาศึกษาว่า PM2.5 คืออะไร เกณฑ์ตามระดับมาตรฐานที่เริ่มเป็นอันตรายมีค่าเท่าใด และเราสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างไร
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 47 ฉบับที่ 215 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561-11-01)
  แนวคิดคลาดเคลื่อน (Misconception) กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงและเชื่อมโยงกันมาเป็นเวลานานแล้ว การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องสนใจประเด็นนี้อย่างยิ่ง เราขอนำเสนอตัวอย่างเพื่อเป็ ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 46 ฉบับที่ 214 กันยายน - ตุลาคม 2561 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561-09-03)
  ทุกวันนี้เราใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันจำนวนมาก แล้วปลายทางของขยะพลาสติกไปอยู่ที่ไหน ปัญหาขยะพลาสติกล้นไปในทะเลและกำลังล้นโลก ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์และพืชในแหล่งน้ำ สารเคมีจากพลาสติกจะรั่วไหลไปในแหล่งน้ำ เมื่อสัตว์กลืนกิน ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 46 ฉบับที่ 213 กรกฎาคม - สิงหาคม 2561 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561-07-03)
  ฉบับนี้ขอเชิญชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ไปกับวารสารของเรา โดย สสวท. ได้ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "สนุกเรียน สนุกคิด กับหนังสือเรียนวิทย์ คณิต สสวท." ประกอบด้วยโซน Hands on เกมคณิตศาสตร์ ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 46 ฉบับที่ 212 พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561-06-02)
  ฉบับนี้พบกับบทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา จากบทสัมภาษณ์ทำให้เราทราบถึงประวัติ และทิศทางการบริหารงานของท่าน
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 46 ฉบับที่ 211 เดือน มีนาคม - เมษายน 2561 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561-03-04)
  การปรับตัวตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันมีการพัฒนาสื่อแอพพลิเคชันหลายรูปแบบที่ช่วยการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 46 ฉบับที่ 210 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561-01-02)
  การเรียนรู้วิทย์ที่หุบเขาทาคาซิโฮ เป็นตัวอย่างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติ ที่สามารถพบเห็นได้จากแหล่งท่องเที่ยว นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งธรณีวิทยา ชีววิทยาของพืชและสัตว์ การปลูกฝังเยาวชนไทยให้สนใจวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 46 ฉบับที่ 209 เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560-11-12)
  มือกลหลอดดูดน้ำ การประดิษฐ์ของเล่นเด็กชิ้นนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระดูกนิ้วมือ ข้อต่อของมือในการหยิบจับสิ่งของ และใช้เชือกในการดึงให้ขับคล้ายกับการทำงานของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อของมืออย่างไรพลิกอ่านได้เลย...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 45 ฉบับที่ 208 เดือน กันยายน - ตุลาคม 2560 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560-09-10)
  การส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และลงมือด้วยกระบวนการแก้ปัญหา จะนำไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ เกิดการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อเรียนรู้และดูแลสิ่งแวดล้อม สสวท. ได้มีการกระตุ้นและส่งเสริมผ่านโครงการประกวด Thailand ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 45 ฉบับที่ 207 กรกฎาคม - สิงหาคม 2560 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560-07-08)
  นิตยสาร สสวท. ฉบับนี้จะขอพาบินลัดฟ้าไปสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อชมรูปแบบการเรียนการสอน STEAM Education ซึ่งอาศัยกระบวนการ STE(EE)AM เป็นการนำทฤษฎี หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ ศิลปะ ...

... แสดงรายการทั้งหมด