แสดงรายการที่ 1-20 จาก 1954

  • Quiz 

   ต่าย แสนซน (2563-10)
   คำถามประจำฉบับที่ 226 เกี่ยวกับแหล่งน้ำในมหาสมุทรกับน้ำที่อยู่ใต้เปลือกโลกว่าจะเป็นแหล่งเดียวกันหรือไม่ และเฉลยคำถามฉบับที่ 224
  • เว็บช่วยสอน 

   นวพล กาบแก้ว (2563-10)
   LabXchange เป็นแพลตฟอร์มชุมชนออนไลน์สำหรับการเรียนรู้และแบ่งปันระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และนักวิจัยด้านวิทยศาสตร์ ในห้องทดลองมีสื่อประกอบการเรียนรู้ทั้งแบบวิดีโอ แบบทดสอบ และแบบจำลองเสมือนจริงจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ / Wow ...
  • การสัมมนางานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับนักเรียนแบบเสมือนจริงกับงาน GLOBE Virtual Student Science Symposia 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2563-10)
   GLOBE Virtual Student Science Symposia (IVSS) เป็นการสัมมนาเสมือนจริงจัดขึ้นโดยโครงการ GLOBE ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สสวท. ในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างประเทศของโครงการ GLOBE ...
  • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติเบื้องตัน โดยใช้รูปแบบ SAKORN Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ จังหวัดลำพูน 

   ศักดิ์ชาย ขวัญสิน (2563-10)
   ครูผู้สอนจากโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ จังหวัดลำพูน ได้แบ่งปันประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบ SAKORN Model ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้ สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น ...
  • ความลับของผีเสื้อใบไม้แห้งกับการพรางตัวอันแสนแยบยล 

   ยารินดา อรุณ (2563-10)
   บทความจากคลังความรู้ SciMath (https://scimath.org) / ผีเสื้อใบไม้แห้ง (Dead-leaf butterflies) มีลักษณะแตกต่างจากผีเสื้อชนิดอื่น ๆ เพราะไม่เพียงแต่ลักษณะภายนอกที่เหมือนใบไม้แห้งเท่านั้น ลักษณะการเกาะอยู่กับต้นไม้แบบนิ่ง ๆ ...
  • พลาสติกย่อยสลายได้ 

   กฤชพล นิตินัยวินิจ (2563-10)
   การใช้พลาสติกย่อยสลายได้ในสภาวะแวดล้อมธรรมชาติทดแทนพลาสติกแบบเดิม นอกจากจะสามารถใช้ประโยชน์จากพลาสติกได้เหมือนเดิมแล้ว ยังช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกได้อีกด้วย พลาสติกย่อยสลายได้ในสภาวะแวดล้อมธรรมชาติ (Environmentally Degradable ...
  • การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 

   วีระพงษ์ พิมพ์สาร (2563-10)
   วิทยาศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่ผู้สอนบางคนคิดว่า จัดการเรียนการสอนโดยครอบครัวได้ค่อนข้างยาก ขณะที่อีกหลายคนอาจติดกับภาพอุปกรณ์การทดลอง มีสูตรทฤษฎีต่าง ๆ มากมาย ทำให้มีกรอบความคิดว่า จะจัดการเรียนรู้ได้อย่างไรถ้าไม่มีอุปกรณ์เหล่านั้น ...
  • สสวท. เดินหน้า จัดการศึกษาในยุคนิวนอร์มัล มุ่ง “ยกระดับการศึกษาไทย” 

   สินีนาฏ จันทะภา (2563-10)
   ผู้อำนวยการ สสวท. เผยว่าในปี พ.ศ. 2563 สสวท. ได้ดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1. หนังสือเรียน ...
  • ทำไมเมื่อเวลาผ่านไปเราถึงแก่? 

   ปทิต จตุพจน์ (2563-10)
   บทความจากคลังความรู้ SciMath (https://scimath.org) / สำหรับมนุษย์แล้ว ความชราภาพนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วสาเหตุของความชรามีหลายสาเหตุมาก ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงมาในบทความนี้
  • การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการแบบออนไลน์ Style New Normal 

   เจริญศักดิ์ เมืองแก้ว; วรเชษฐ์ พรมรักษ์ (2563-10)
   ในปี ค.ศ. 2020 การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การควบคุมโรค ...
  • สะตีมศึกษา (STEAM Education) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบไว้ สานสร้างร่วมรักษ์เศียรจิ๋ว 

   เบ็ญจมาศ สังข์เผือก; วิไลวิทย์ วิทยาธรรมธัช; ทองเพียร หงษ์สีลา; วรรณชนก มั่นแน่; ศศิเทพ ปิติพรเทพิน; สยามชัย สุกใส (2563-10)
   การทำเศียรจิ๋วเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้ช่วยกันสร้างสรรค์ และสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัย เป็นความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิของคนในท้องถิ่น ทำให้เกิดความรักในท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งสามารถนำความรู ...
  • การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่เน้นการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ภารกิจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

   สหรัฐ ยกย่อง; ศศิเทพ ปิติพรเทพิน; วชิร ศรีคุ้ม (2563-10)
   คณะผู้เขียนนำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยบริบทที่เป็นกระบวนการทำงานจริงของวิศวกร เพื่อจักประสบการณ์เรียนรู้ใ ...
  • Facebook Horizon โลกเสมือนจริง 

   อชิรญา ชนะสงคราม (2563-10)
   บทความจากคลังความรู้ SciMath (https://scimath.org) / จะเป็นอย่างไรหากเราสามารถสร้างโลกในแบบที่เราต้องการได้ คงจะดีไม่น้อยใช่ไหม หากว่าเราสร้างโลกในจินตนาการที่เราสามารถออกแบบทุกอย่างได้เองแม้ว่าจะเกิดขึ้นเพียงในโลกเสมือน ...
  • คณิตศาสตร์กับการเดินเรือ 

   ณัฐดนัย เนียมทอง (2563-10)
   บทความจากคลังความรู้ SciMath (https://scimath.org) / ถ้าเราเป็นมนุษย์ในยุคโบราณที่ไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ใช้คำนวณว่า เรือที่อยู่กลางทะเลอยู่ห่างจากฝั่งและตัวเราระยะทางเท่าไร เคยสงสัยกับคำถามนี้หรืออยากรู้คำตอบหรือไม่ ...
  • Quiz 

   ต่าย แสนซน (2563-08)
   คำถามประจำฉบับที่ 225 เกี่ยวกับการป้องกันและดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์ และเฉลยคำถามฉบับที่ 223
  • เว็บช่วยสอน 

   เบญจพร วรรธนวหะ (2563-08)
   Kodable เป็นเว็บไซต์ที่เน้นการสอนให้เด็ก ๆ รู้จักการเขียนโปรแกรมผ่านการเล่นเกม ได้ลองผิดลองถูก และสร้างองค์ความรู้ด้วยความสนุก / CodeHS เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณที่รวบรวมข้อมูลหลักสูตร เครื่องมือ ...
  • การอบรมกิจกรรมปฏิบัติการล่าลูกน้ำยุงในรูปแบบออนไลน์ 

   ลลิดา อ่ำบัว (2563-08)
   บทความนี้ได้นำเสนอแนวทางการปรับรูปแบบการอบรมกิจกรรม เรื่อง ปฏิบัติการล่าลูกน้ำยุง ทั้งนี้ก่อนเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 กิจกรรมนี้อบรมในรูปแบบที่มีผู้สอนและผู้เรียนเห็นหน้ากันและอยู่ในห้องเดียวกัน หรือที่เรียกว่าแบบ ...
  • Plickers แอปพลิเคชันในห้องเรียนยุคดิจิทัล 

   ชาญณรงค์ พูลเพิ่ม (2563-08)
   ครูในยุคดิจิทัล มีเครื่องมือช่วยสอนที่หลากหลาย สามารถนำมาใช้จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน ห้องเรียนออนไลน์ สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่ทันสมัย จะเป็นสิ่งที่สร้างความท้าทายให้กับครูและนักเรียน ...
  • สะตีมศึกษา (STEAM Education) ผ่านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โนราห์ 

   พลภัทร ศรีวาลัย; สหรัฐ ยกย่อง; ศศิเทพ ปิติพรเทพิน; วชิร ศรีคุ้ม (2563-08)
   ช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการนำการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามาประยุกต์ใช้ในหลากหลายบริบท เช่น สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาหารไทย ของเล่น การรีไซเคิล แต่บริบทที่ยังไม่ได้คำนึงถึงมาก นั่นคือ ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปวัฒน ...
  • ใช่หรือมั่ว ชัวร์หรือไม่ 

   วชิรพรรณ ทองวิจิตร (2563-08)
   เนื่องจากในปัจจุบัน เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย บทความนี้จึงนำเสนอแนวทางในการตรวจสอบความน่าเชื่อของข้อมูล ก่อนที่จะเชื่อ ปฏิบัติตาม หรือแชร์ข้อมูลเหล่านั้นให้ผู้อื่น นอกจากจะเป็นการป้องกันไม่ให้ผู ...