รวบรวมบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร สสวท. เป็นผลงานเขียนจากผู้บริหาร พนักงาน สสวท. และผู้เขียนรับเชิญจากภายนอก

ชุดข้อมูลในหมวดหมู่นี้

รายการนำเข้าล่าสุด

 • Quiz 

  ต่าย แสนซน (2563-08)
  คำถามประจำฉบับที่ 225 เกี่ยวกับการป้องกันและดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์ และเฉลยคำถามฉบับที่ 223
 • เว็บช่วยสอน 

  เบญจพร วรรธนวหะ (2563-08)
  Kodable เป็นเว็บไซต์ที่เน้นการสอนให้เด็ก ๆ รู้จักการเขียนโปรแกรมผ่านการเล่นเกม ได้ลองผิดลองถูก และสร้างองค์ความรู้ด้วยความสนุก / CodeHS เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณที่รวบรวมข้อมูลหลักสูตร เครื่องมือ ...
 • การอบรมกิจกรรมปฏิบัติการล่าลูกน้ำยุงในรูปแบบออนไลน์ 

  ลลิดา อ่ำบัว (2563-08)
  บทความนี้ได้นำเสนอแนวทางการปรับรูปแบบการอบรมกิจกรรม เรื่อง ปฏิบัติการล่าลูกน้ำยุง ทั้งนี้ก่อนเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 กิจกรรมนี้อบรมในรูปแบบที่มีผู้สอนและผู้เรียนเห็นหน้ากันและอยู่ในห้องเดียวกัน หรือที่เรียกว่าแบบ ...
 • Plickers แอปพลิเคชันในห้องเรียนยุคดิจิทัล 

  ชาญณรงค์ พูลเพิ่ม (2563-08)
  ครูในยุคดิจิทัล มีเครื่องมือช่วยสอนที่หลากหลาย สามารถนำมาใช้จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน ห้องเรียนออนไลน์ สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่ทันสมัย จะเป็นสิ่งที่สร้างความท้าทายให้กับครูและนักเรียน ...
 • สะตีมศึกษา (STEAM Education) ผ่านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โนราห์ 

  พลภัทร ศรีวาลัย; สหรัฐ ยกย่อง; ศศิเทพ ปิติพรเทพิน; วชิร ศรีคุ้ม (2563-08)
  ช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการนำการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามาประยุกต์ใช้ในหลากหลายบริบท เช่น สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาหารไทย ของเล่น การรีไซเคิล แต่บริบทที่ยังไม่ได้คำนึงถึงมาก นั่นคือ ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปวัฒน ...
 • ใช่หรือมั่ว ชัวร์หรือไม่ 

  วชิรพรรณ ทองวิจิตร (2563-08)
  เนื่องจากในปัจจุบัน เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย บทความนี้จึงนำเสนอแนวทางในการตรวจสอบความน่าเชื่อของข้อมูล ก่อนที่จะเชื่อ ปฏิบัติตาม หรือแชร์ข้อมูลเหล่านั้นให้ผู้อื่น นอกจากจะเป็นการป้องกันไม่ให้ผู ...
 • การจัดการชั้นเรียนเรขาคณิตออนไลน์ด้วย GeoGebra groups 

  วุฒิชัย ภูดี; ภัทรพล แก้วเสนา (2563-08)
  บทความนี้ได้นำเสนอการจัดการชั้นเรียนเรขาคณิตออนไลน์ด้วย GeoGebra groups ซึ่งเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ครูในการจัดการเรียนรู้ และการสร้างแบบฝึกหัดหรือการทดสอบนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ ...
 • สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์กับแนวคิดเชิงคำนวณ 

  ทรงยศ สกุลยา (2563-08)
  บทความนี้นำเสนอตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยอาศัยแนวคิดเชิงคำนวณควบคู่กับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน การนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้ในการแ ...
 • ผลบวกปลอมในการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 

  อัมริสา จันทนะศิริ (2563-08)
  บทความนี้นำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับผลการตรวจคัดกรองโรค ที่เป็น ผลบวก (Positive) และ ผลลบ (Nagative) โดยผลบวกอาจเป็นได้ทั้งผลบวกจริง (True Postive) และผลบวกปลอม (False Positive) ในทำนองเดียวกันผลลบอาจจะเป็นผลลบจริง (True ...
 • Quiz 

  ต่าย แสนซน (2563-06)
  คำถามประจำฉบับที่ 224 เกี่ยวกับการคำนวณหาจำนวนผู้ป่วย COVID-19 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเฉลยคำถามฉบับที่ 222
 • เว็บช่วยสอน 

  ศิลปเวท คนธิคามี (2563-06)
  Learning Keeps Going เป็นเว็บไซต์ที่ ISTE และ EdSurge ได้จัดทำขึ้นเพื่อครูรวมถึงผู้ปกครอง ได้เตรียมตัวสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ / "ปิดเทอมสร้างสรรค์" เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำ ...
 • กิจกรรม GLOBE ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 

  นิสากรณ์ แสงประชุม (2563-06)
  เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมหรือฝ่าย GLOBE จึงได้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ภายใต้หัวข้อ GLOBE Live in time of COVID-19 เพื่อส่งเสริมความ ...
 • สะเต็มศึกษาในบริบทของนานาประเทศ 

  เบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน์ (2563-06)
  ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประชุม APEC PLUS ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดโดย National Taiwan Normal University ไต้หวัน โดยมีผู้แทนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษาจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเ ...
 • การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง วิกฤตน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี การสร้างยอยกปลาที่ช่วยผ่อนแรง 

  จีระวรรณ เกษสิงห์; ณภัทร วอนศิริ (2563-06)
  ผู้เขียนได้นำเสนอตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Engineering Desing Problem-based Learning) ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ การนำสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง นั่นคือ สถาการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ...
 • การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ พอลิเมอร์ 

  ปุณิกา พระพุทธคุณ (2563-06)
  จากประสบการณ์ในฐานะวิทยากรจัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเคมี หลายครั้งมักได้รับคำถามว่า นอกเหนือจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5 ขั้น วิทยากรมีตัวอย่างการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รูปแบบอ ...
 • เรียนวิทย์อย่างทันยุค สนุก และฉลาด...ด้วยสมาร์ตโฟน 

  ธีรศักดิ์ โรจนราธา (2563-06)
  บทความนี้ได้นำเสนอตัวอย่างกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยใช้สมาร์ตโฟน ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาในรายวิชา เช่น การวิเคราะห์หาปริมาณสารในวิชาเคมี และการสร้างกราฟเพื่อคำนวณหาค่าตัวแปรในวิชาคณิ ...
 • การสอนคณิตศาสตร์ในยุคดิจิทัลด้วย Desmos Classrom Activities 

  วุฒิชัย ภูดี (2563-06)
  เมื่อโลกเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน แต่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงคลังความรู้ต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดว ...
 • การเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ตัวแทนความคิดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Representation) และการนึกภาพทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Visualization) 

  ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ (2563-06)
  คณิตศาสตร์มีบทบาทต่อการพัฒนาความคิดและความเจริญก้าวหน้าของโลก มนุษย์ใช้คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการคิดที่หลากหลาย ทั้งการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ...
 • การสอนชีววิทยาในเนื้อหาที่ซับซ้อนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน 

  พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ; กวินนาฏ พลอยกระจ่าง; ชนิสรา ผลจันทร์; พุฒธิดา รัมมะฉัตร (2563-06)
  รูปแบบการสอนหลักที่ครูชีววิยานิยมใช้ในการจัดการเรียนรู้คือ การสอนแบบบรรยาย ซึ่งอาจทำให้นักเรียนไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมได้ ตัวอย่างเช่น เรื่องยีนและโครโมโซม ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเข้าใจยาก ...
 • นักวิทย์(น้อย)...พิชิตภัยพิบัติ 

  วชิร ศรีคุ้ม (2563-06)
  ผู้เขียนได้นำเสนอแนวทางในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกิจกรรมนี้มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทั้งทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ต่อยอดไปสู่การแก้ ...

... แสดงรายการทั้งหมด