รวบรวมบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร สสวท. เป็นผลงานเขียนจากผู้บริหาร พนักงาน สสวท. และผู้เขียนรับเชิญจากภายนอก

ชุดข้อมูลในหมวดหมู่นี้

รายการนำเข้าล่าสุด

 • Quiz 

  ต่าย แสนซน (2563-10)
  คำถามประจำฉบับที่ 226 เกี่ยวกับแหล่งน้ำในมหาสมุทรกับน้ำที่อยู่ใต้เปลือกโลกว่าจะเป็นแหล่งเดียวกันหรือไม่ และเฉลยคำถามฉบับที่ 224
 • เว็บช่วยสอน 

  นวพล กาบแก้ว (2563-10)
  LabXchange เป็นแพลตฟอร์มชุมชนออนไลน์สำหรับการเรียนรู้และแบ่งปันระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และนักวิจัยด้านวิทยศาสตร์ ในห้องทดลองมีสื่อประกอบการเรียนรู้ทั้งแบบวิดีโอ แบบทดสอบ และแบบจำลองเสมือนจริงจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ / Wow ...
 • การสัมมนางานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับนักเรียนแบบเสมือนจริงกับงาน GLOBE Virtual Student Science Symposia 

  ยุพาพร ลาภหลาย (2563-10)
  GLOBE Virtual Student Science Symposia (IVSS) เป็นการสัมมนาเสมือนจริงจัดขึ้นโดยโครงการ GLOBE ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สสวท. ในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างประเทศของโครงการ GLOBE ...
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติเบื้องตัน โดยใช้รูปแบบ SAKORN Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ จังหวัดลำพูน 

  ศักดิ์ชาย ขวัญสิน (2563-10)
  ครูผู้สอนจากโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ จังหวัดลำพูน ได้แบ่งปันประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบ SAKORN Model ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้ สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น ...
 • ความลับของผีเสื้อใบไม้แห้งกับการพรางตัวอันแสนแยบยล 

  ยารินดา อรุณ (2563-10)
  บทความจากคลังความรู้ SciMath (https://scimath.org) / ผีเสื้อใบไม้แห้ง (Dead-leaf butterflies) มีลักษณะแตกต่างจากผีเสื้อชนิดอื่น ๆ เพราะไม่เพียงแต่ลักษณะภายนอกที่เหมือนใบไม้แห้งเท่านั้น ลักษณะการเกาะอยู่กับต้นไม้แบบนิ่ง ๆ ...
 • พลาสติกย่อยสลายได้ 

  กฤชพล นิตินัยวินิจ (2563-10)
  การใช้พลาสติกย่อยสลายได้ในสภาวะแวดล้อมธรรมชาติทดแทนพลาสติกแบบเดิม นอกจากจะสามารถใช้ประโยชน์จากพลาสติกได้เหมือนเดิมแล้ว ยังช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกได้อีกด้วย พลาสติกย่อยสลายได้ในสภาวะแวดล้อมธรรมชาติ (Environmentally Degradable ...
 • การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 

  วีระพงษ์ พิมพ์สาร (2563-10)
  วิทยาศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่ผู้สอนบางคนคิดว่า จัดการเรียนการสอนโดยครอบครัวได้ค่อนข้างยาก ขณะที่อีกหลายคนอาจติดกับภาพอุปกรณ์การทดลอง มีสูตรทฤษฎีต่าง ๆ มากมาย ทำให้มีกรอบความคิดว่า จะจัดการเรียนรู้ได้อย่างไรถ้าไม่มีอุปกรณ์เหล่านั้น ...
 • สสวท. เดินหน้า จัดการศึกษาในยุคนิวนอร์มัล มุ่ง “ยกระดับการศึกษาไทย” 

  สินีนาฏ จันทะภา (2563-10)
  ผู้อำนวยการ สสวท. เผยว่าในปี พ.ศ. 2563 สสวท. ได้ดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1. หนังสือเรียน ...
 • ทำไมเมื่อเวลาผ่านไปเราถึงแก่? 

  ปทิต จตุพจน์ (2563-10)
  บทความจากคลังความรู้ SciMath (https://scimath.org) / สำหรับมนุษย์แล้ว ความชราภาพนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วสาเหตุของความชรามีหลายสาเหตุมาก ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงมาในบทความนี้
 • การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการแบบออนไลน์ Style New Normal 

  เจริญศักดิ์ เมืองแก้ว; วรเชษฐ์ พรมรักษ์ (2563-10)
  ในปี ค.ศ. 2020 การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การควบคุมโรค ...
 • สะตีมศึกษา (STEAM Education) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบไว้ สานสร้างร่วมรักษ์เศียรจิ๋ว 

  เบ็ญจมาศ สังข์เผือก; วิไลวิทย์ วิทยาธรรมธัช; ทองเพียร หงษ์สีลา; วรรณชนก มั่นแน่; ศศิเทพ ปิติพรเทพิน; สยามชัย สุกใส (2563-10)
  การทำเศียรจิ๋วเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้ช่วยกันสร้างสรรค์ และสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัย เป็นความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิของคนในท้องถิ่น ทำให้เกิดความรักในท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งสามารถนำความรู ...
 • การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่เน้นการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ภารกิจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

  สหรัฐ ยกย่อง; ศศิเทพ ปิติพรเทพิน; วชิร ศรีคุ้ม (2563-10)
  คณะผู้เขียนนำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยบริบทที่เป็นกระบวนการทำงานจริงของวิศวกร เพื่อจักประสบการณ์เรียนรู้ใ ...
 • Facebook Horizon โลกเสมือนจริง 

  อชิรญา ชนะสงคราม (2563-10)
  บทความจากคลังความรู้ SciMath (https://scimath.org) / จะเป็นอย่างไรหากเราสามารถสร้างโลกในแบบที่เราต้องการได้ คงจะดีไม่น้อยใช่ไหม หากว่าเราสร้างโลกในจินตนาการที่เราสามารถออกแบบทุกอย่างได้เองแม้ว่าจะเกิดขึ้นเพียงในโลกเสมือน ...
 • คณิตศาสตร์กับการเดินเรือ 

  ณัฐดนัย เนียมทอง (2563-10)
  บทความจากคลังความรู้ SciMath (https://scimath.org) / ถ้าเราเป็นมนุษย์ในยุคโบราณที่ไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ใช้คำนวณว่า เรือที่อยู่กลางทะเลอยู่ห่างจากฝั่งและตัวเราระยะทางเท่าไร เคยสงสัยกับคำถามนี้หรืออยากรู้คำตอบหรือไม่ ...
 • Quiz 

  ต่าย แสนซน (2563-08)
  คำถามประจำฉบับที่ 225 เกี่ยวกับการป้องกันและดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์ และเฉลยคำถามฉบับที่ 223
 • เว็บช่วยสอน 

  เบญจพร วรรธนวหะ (2563-08)
  Kodable เป็นเว็บไซต์ที่เน้นการสอนให้เด็ก ๆ รู้จักการเขียนโปรแกรมผ่านการเล่นเกม ได้ลองผิดลองถูก และสร้างองค์ความรู้ด้วยความสนุก / CodeHS เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณที่รวบรวมข้อมูลหลักสูตร เครื่องมือ ...
 • การอบรมกิจกรรมปฏิบัติการล่าลูกน้ำยุงในรูปแบบออนไลน์ 

  ลลิดา อ่ำบัว (2563-08)
  บทความนี้ได้นำเสนอแนวทางการปรับรูปแบบการอบรมกิจกรรม เรื่อง ปฏิบัติการล่าลูกน้ำยุง ทั้งนี้ก่อนเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 กิจกรรมนี้อบรมในรูปแบบที่มีผู้สอนและผู้เรียนเห็นหน้ากันและอยู่ในห้องเดียวกัน หรือที่เรียกว่าแบบ ...
 • Plickers แอปพลิเคชันในห้องเรียนยุคดิจิทัล 

  ชาญณรงค์ พูลเพิ่ม (2563-08)
  ครูในยุคดิจิทัล มีเครื่องมือช่วยสอนที่หลากหลาย สามารถนำมาใช้จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน ห้องเรียนออนไลน์ สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่ทันสมัย จะเป็นสิ่งที่สร้างความท้าทายให้กับครูและนักเรียน ...
 • สะตีมศึกษา (STEAM Education) ผ่านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โนราห์ 

  พลภัทร ศรีวาลัย; สหรัฐ ยกย่อง; ศศิเทพ ปิติพรเทพิน; วชิร ศรีคุ้ม (2563-08)
  ช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการนำการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามาประยุกต์ใช้ในหลากหลายบริบท เช่น สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาหารไทย ของเล่น การรีไซเคิล แต่บริบทที่ยังไม่ได้คำนึงถึงมาก นั่นคือ ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปวัฒน ...
 • ใช่หรือมั่ว ชัวร์หรือไม่ 

  วชิรพรรณ ทองวิจิตร (2563-08)
  เนื่องจากในปัจจุบัน เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย บทความนี้จึงนำเสนอแนวทางในการตรวจสอบความน่าเชื่อของข้อมูล ก่อนที่จะเชื่อ ปฏิบัติตาม หรือแชร์ข้อมูลเหล่านั้นให้ผู้อื่น นอกจากจะเป็นการป้องกันไม่ให้ผู ...

... แสดงรายการทั้งหมด