บทความแนะนำ

การอ่านดิจิทัล: นักเรียนไทยพร้อมหรือยัง?

เมื่อโลกเดินทางมาถึงยุคดิจิทัล นักเรียนควรได้รับการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือได้และดำเนินชีวิตอย่างปกติในโลกยุคใหม่ PISA 2018 ต้องการหาตัวชี้วัดว่านักเรียนในแต่ละระบบการศึกษามีความพร้อมเพียงใดในการรู้เรื่องการอ่านดิจิทัล (Digital reading literacy) โดยทั่วไปพบว่า นักเรียนสนใจและมีความสามารถการอ่านดิจิทัลสูงกว่าการอ่านสิ่งพิมพ์ ข้อมูลนี้สามารถนำมาใช้ตัดวงจรการอ่านต่ำหรือการไม่สนใจการอ่านของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชายซึ่งปกติไม่ชอบการอ่านสิ่งพิมพ์ แต่สนใจการอ่านดิจิทัลมากกว่า

การเปรียบเทียบกับนานาชาติชี้ว่า นักเรียนไทยยังมีทักษะการอ่านดิจิทัลต่ำมากทำให้คะแนนใน PISA 2015 อยู่ในกลุ่มต่ำมาก ในการประเมินรอบต่อไปนักเรียนจึงควรได้รับการฝึกให้พร้อมเตรียมรับมือกับการอ่านดิจิทัลที่จะมาถึงใน PISA 2018

FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 13 (มกราคม 2560)

แหล่งสืบค้นภายนอก

ห้องสมุดภายในประเทศ

This site is currently under development.
TODO:
* QA headings;
* Fix typo;
Updated
* 2017-03-03: 26010th:25626:31927;
ห้องสมุด สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-392-4021 ต่อ 3304