• 10 ปี บนเส้นทางการสร้างอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สสวท. 

   พรชัย อินทร์ฉาย; พิชัย ไชยทา (2553)
   การสร้างเวทีการแข่งขันเพื่อกระตุ้นบรรยากาศทางวิชาการนั้น เป็นอีกวีธีการหนึ่งที่ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการ ซึ่งการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ สสวท.ดำเนินการมาเป็นเวลา 10 ปี เป็นอีกเวทีหนึ่งที่นักเรียน ...
  • 10 ปีที่ผ่านไป ...เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ความรู้คู่ความบันเทิง 

   สมชาติ ไพศาลรัตน์ (2558)
   เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science Film Festival) เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ. 2548 ครั้งที่ดร. พิศาล สร้อยธุหรำ เป็นผู้อำนวยการ สสวท. โดยความร่วมมือกับสถาบันเกอเธ่ และ สถานเอกอัครราชทูตฝรั ...
  • 10 สุดยอดการค้นพบ 2549 

   เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ (2550)
   ในแต่ละปีวารสาร Science ซึ่งเป็นวารสารสำคัญเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์อันดับต้น ๆ ของโลก จะทำการสรุปรวบรวมว่ามีงานศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไหนบ้างที่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดของการค้นพบในรอบปี ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ ...
  • 100 ปี บนเส้นทางไอน์ไตน์: จุดเริ่มสู่จุดเปลี่ยน 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2548)
   Albert Einstein เกิดที่เมือง Ulm ในเยอรมนี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2422 อีกหกสัปดาห์หลังจากนั้นครอบครัวได้อพยพไปอยู่ที่เมือง Munich Einstein ได้เริ่มเรียนหนังสือระดับประถมและมัธยมที่โรงเรียน Luitpold Gynnasium ...
  • 12 ปี กับการดำเนินกิจกรรมโครงการ GLOBE ของโรงเรียนในประเทศไทย 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2555)
   สสวท. ได้เล็งเห็นว่าเป้าหมายของโครงการ GLOBE สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ สสวท. ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทัดเทียมกับนานาชาติ
  • 12 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
   หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ ๑๒ ปี ของสถาบันฯ ได้รวมเรื่องราวของการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ของสถาบันฯ ทั้งในด้านความเป็นมา การดำเนินการ วิธีการ และผลงานไว้โดยละเอียด ข้อมูลเหล่านี้แต่เดิมไม่ได้มีการบันทึกเป ...
  • 13 กลยุทธ์ สำหรับการสนับสนุน ICT ในโรงเรียน 

   แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี (2548)
   ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในด้านธุรกิจ ในด้านการศึกษาก็มีความพยายามนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมากขึ้น
  • 15 เทคนิค ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนเชิงรุก 

   จรรยา ดาสา (2552)
   การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยทั่ว ๆ นิยมใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม ให้นักเรียนได้อภิปรายและทำการทดลองร่วมกัน โดยผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการถามคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดเพื่อตอบคำถามทั้งรายบุคคลหรือกลุ่ม
  • 2 ตัวแทนฑูตไทยสู่โลกวิทยาศาสตร์นานชาติ 

   ปรียานุช ขุนเณร (2548)
   จากการจัดค่ายของ ปริติซ เคาน์ซิล องค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ London International Youth Science Forum เพื่อค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมในการประชุมนานาชาติที่ประเทศสห ...
  • 20 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535)
   หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ ๒๐ ปี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • 20 ปี โครงการ พสวท. กับการพัฒนาประเทศ 

   พรชัย อินทร์ฉาย (2547)
   โครงการ พสวท. มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับศึกษา วิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และเผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
  • 20 ปี โอลิมปิกวิชาการ ศักยภาพเด็กไทยบนเวทีการศึกษาระดับโลก 

   พรชัย อินทร์ฉาย; วิภา สุนทรมีเสถียร (2553)
   การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ เป็นการแข่งขันทางวิชาการของเยาวชนจากทัั่วโลกทีี่มีอายุไม่กิน 20 ปี และไม่ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเริิ่มแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาแรกเมืื่อป พ.ศ. 2502 วิชาฟิสิกส์ ...
  • 25 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งมั่นสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์ไทย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540)
   หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ ๒๕ ปี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • 3 ทัศนะนักดาราศาสตร์ที่มีต่อ "ชีวิตนอกโลก: วิทยาศาสตร์ หรือ นิยาย" 

   ปรียานุช ขุนเณร (2548)
   ลองมาร่วมหาคำตอบจากประสบการณ์การสำรวจดาวเสาร์ครั้งล่าสุดว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวเสาร์หรือดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ และมนุษย์จะไปอาศัยอยู่นอกโลกได้จริงหรือ ?
  • 3 เกมคณิต ฝึกคิด ตรีโกณฯ 

   โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (2557)
   การทำโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง 3 เกมคณิตฯ ฝึกคิด ตรีโกณฯ ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1.) สร้างเกมพัฒนาความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ 2.) ศึกษาเปรียบเทียบคะแนนจากการทำแบบทดสอบของผู้เล่น ก่อน-หลัง การเล่นเกมที่พัฒนาความรู้เ ...
  • 350 ปี แห่งชาตกาลของ Royal Society 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2553)
   นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมีการประชุมและสัมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ่อย เเต่เมื่อ 400 ปีก่อน การหารือเรื่องที่เที่ยวและวัฒนธรรมมีน้อย
  • 36 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551)
   หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 36 ปี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • 3มะ 1ใบ หาฟอร์มาลินปนเปื้อนใน See Food 

   โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (2555)
   โครงงานเรื่อง มะขาม มะเฟือง มะยม ตรวจหาสารฟอร์มาลินปนเปื้อนอาหาร ได้ทำการศึกษาความเข้มข้นของสารฟอร์มาลินที่เหมาะสมในการแช่อาหาร ศึกษาปฏิกิริยาสารละลายฟอร์มาลินความเข้มข้น 20% กับชุดตรวจสอบฟอร์มาลินในอาหารของกระทรวงสาธารณสุข ...
  • 40 ปี สสวท . บนเส้นทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทย 

   พงษ์เทพ บุญศรีโรจน์ (2555)
   ย้อนหลังไป 40 ปีเศษ มีความเคลื่อนไหวขนานใหญ่เกิดขึ้นในวงการศึกษาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของไทย อันสืบเนื่องมาจากกระแสการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่กำลังตื่นตัวในประเทศต่าง ๆ ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการนำร่องเพื่อการสอนเ ...
  • Active Learning: การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

   สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2557)
   ครูหลายท่านคงทราบดีแล้วว่าการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษ ที่ 21 ดังนั้นครูต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจดั การเรียนรู้ บริบทและบรรยากาศของชั้นเรียน และที่สำคัญคือการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญต่อการดำเ ...