• การให้เหตุผลในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547)
   การให้เหตุผลในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการสอนคณิตศาสตร์กับความเป็นเหตุเป็นผล เรื่องหลักสูตรคณิตศาสตร์และก ...
  • ความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์ จำนวนเต็ม 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542)
   ความรู้เสริมสำหรับครูคณิตศาสตร์ จำนวนเต็ม พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจำนวนนับ เรื่องจำนวนธรรมชาติ เรื่องจำนวนเต็มบวก เรื่องสมบัติบางประการของจำนวนเต็ม เรื่องการหารลงตัว เรื่องเงื่อนไขการหารลงตัว ...
  • ความรู้สึกเชิงปริภูมิ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   เอกสารเสริมสำหรับครู เรื่อง ความรู้สึกเชิงปริภูมิ พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกเชิงปริภูมิ เรื่องกลยุทธ์การจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความรู้สึกเชิงปริภูมิ เรื่องการประเมินผล ...
  • สื่อเกมและของเล่นคณิตศาสตร์ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544)
   สื่อ เกม และของเล่นคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2544 ซึ่งมีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับครูผู้สอนนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อ เกม และของเล่น ตลอดจนแนวทางในการจัดทำสื่อ ...
  • เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการยกตัวอย่างและการสร้างโจทย์ปัญหา การใช้วัสดุประกอบการสอน การสร้างและการใช้ภาพประกอบการสอน การต่อภาพ การฝึกท่องสูตรคูณ ...
  • เอกสารวิชาคณิตศาสตร์เล่ม 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535)
   เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่ สสวท พัฒนาขึ้นสำหรับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการ พสวท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมการพหุนาม การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย การแก้ปัญหา พร้อมเฉลยแบบฝึกหัด
  • เอกสารวิชาคณิตศาสตร์เล่ม 3 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2538)
   เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่ สสวท พัฒนาขึ้นสำหรับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการ พสวท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเนื้อหาเกี่ยวกับเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ บทประยุกต์ของอัตราส่วน สมการเชิงเส้น และลำดับเรขาคณิต พร้อมเฉลยแบบฝึกหัด
  • เอกสารสำหรับนักเรียน พสวท. วิชาเคมี ว 051 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   เอกสารสำหรับนักเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเคมี ว 051 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ...
  • เอกสารสำหรับนักเรียน วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2528)
   เอกสารเสริมสำหรับนักเรียน โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนเรื่องระบบนิเวศน์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2528 ซึ่งมีเนื้อห ...
  • เอกสารสำหรับนักเรียน วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ว 411 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540)
   เอกสารสำหรับนักเรียน วิิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ว 411 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2540 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ...
  • เอกสารสำหรับนักเรียน วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ว 411 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542)
   เอกสารสำหรับนักเรียน วิิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ว 411 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ...
  • เอกสารสำหรับนักเรียน วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ว 411 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543)
   เอกสารสำหรับนักเรียน วิิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ว 411 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2543 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ...
  • เอกสารเสริมความรู้ สำหรับครูคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เล่ม 3 ส.ค.103 ส.ค.104 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2527)
   เอกสารเสริมความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เล่ม 3 (สค 103, สค 104) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2527 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องลำดับ เรื่องลิมิต เรื่องทฤษฎีบททวินาม เรื่องการหารากที่สามขอ ...
  • เอกสารเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้สึกเชิงจำนวน ชั้นประถมศึกษา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   เอกสารเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่องความรู้สึกเชิงจำนวน ระดับประถมศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความหมายของความรู้สึกเชิงจำนวน เรื่องการพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน เรื่องการประเมินผล ...
  • เอกสารเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตและความรู้สึกเชิงปริภูมิ ชั้นประถมศึกษา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   เอกสารเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่องเรขาคณิตและความรู้สึกเชิงปริภูมิ พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความหมายและความสำคัญของความรู้สึกเชิงปริภูมิ เรื่องความรู้สึกเชิงปริภูมิกับนักเรียนระดั ...
  • เอกสารเสริมความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2522)
   เอกสารเสริมความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2522 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเซ็ตกับคณิตศาสตร์ ตอบปัญหาเกี่ยวกับจำนวนจริงและจำนวนเชิงซ้อน การเป็นฟังก์ชัน ฯลฯ
  • เอกสารเสริมความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2522)
   เอกสารเสริมความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร่างครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2522 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องตรีโกณมิติในอดีตและในปัจจุบัน เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ...
  • เอกสารเสริมความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เล่ม 2 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
   เอกสารเสริมความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2526 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ...
  • เอกสารเสริมสำหรับครู กิจกรรมในห้องเรียนเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน ชั้นประถมศึกษา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   เอกสารเสริมสำหรับครู กิจกรรมในห้องเรียนเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจำนวน และเรื่องการบวก การลบ การคูณ การหาร
  • แนวการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 012 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   แนวการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 012 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2534 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องปัดอย่างไรเหรียญจึงจะ ...