• 10 ปี บนเส้นทางการสร้างอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สสวท. 

   พรชัย อินทร์ฉาย; พิชัย ไชยทา (2553)
   การสร้างเวทีการแข่งขันเพื่อกระตุ้นบรรยากาศทางวิชาการนั้น เป็นอีกวีธีการหนึ่งที่ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการ ซึ่งการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ สสวท.ดำเนินการมาเป็นเวลา 10 ปี เป็นอีกเวทีหนึ่งที่นักเรียน ...
  • 10 ปีที่ผ่านไป เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ความรู้คู่ความบันเทิง 

   สมชาติ ไพศาลรัตน์ (2558)
   เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science Film Festival) เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ. 2548 ครั้งที่ดร. พิศาล สร้อยธุหรำ เป็นผู้อำนวยการ สสวท. โดยความร่วมมือกับสถาบันเกอเธ่ และ สถานเอกอัครราชทูตฝรั ...
  • 10 สุดยอดการค้นพบ 2549 

   เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ (2550)
   ในแต่ละปีวารสาร Science ซึ่งเป็นวารสารสำคัญเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์อันดับต้น ๆ ของโลก จะทำการสรุปรวบรวมว่ามีงานศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไหนบ้างที่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดของการค้นพบในรอบปี ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ ...
  • 100 ปี บนเส้นทางไอน์ไตน์ จุดเริ่มสู่จุดเปลี่ยน 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2548)
   Albert Einstein เกิดที่เมือง Ulm ในเยอรมนี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2422 อีกหกสัปดาห์หลังจากนั้นครอบครัวได้อพยพไปอยู่ที่เมือง Munich Einstein ได้เริ่มเรียนหนังสือระดับประถมและมัธยมที่โรงเรียน Luitpold Gynnasium ...
  • 12 ปี กับการดำเนินกิจกรรมโครงการ GLOBE ของโรงเรียนในประเทศไทย 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2555)
   สสวท. ได้เล็งเห็นว่าเป้าหมายของโครงการ GLOBE สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ สสวท. ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทัดเทียมกับนานาชาติ
  • 13 กลยุทธ์ สำหรับการสนับสนุน ICT ในโรงเรียน 

   แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี (2548)
   ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในด้านธุรกิจ ในด้านการศึกษาก็มีความพยายามนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมากขึ้น
  • 15 เทคนิค ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนเชิงรุก 

   จรรยา ดาสา (2552)
   การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยทั่ว ๆ นิยมใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม ให้นักเรียนได้อภิปรายและทำการทดลองร่วมกัน โดยผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการถามคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดเพื่อตอบคำถามทั้งรายบุคคลหรือกลุ่ม
  • 2 ตัวแทนฑูตไทยสู่โลกวิทยาศาสตร์นานชาติ 

   ปริยานุช ขุนเณร (2548)
   จากการจัดค่ายของ ปริติซ เคาน์ซิล องค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ London International Youth Science Forum เพื่อค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมในการประชุมนานาชาติที่ประเทศสห ...
  • 20 ปี โครงการ พสวท. กับการพัฒนาประเทศ 

   พรชัย อินทร์ฉาย (2547)
   โครงการ พสวท. มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับศึกษา วิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และเผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
  • 20 ปี โอลิมปิกวิชาการ ศักยภาพเด็กไทยบนเวทีการศึกษาระดับโลก 

   พรชัย อินทร์ฉาย; วิภา สุนทรมีเสถียร (2553)
   การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ เป็นการแข่งขันทางวิชาการของเยาวชนจากทัั่วโลกทีี่มีอายุไม่กิน 20 ปี และไม่ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเริิ่มแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาแรกเมืื่อป พ.ศ. 2502 วิชาฟิสิกส์ ...
  • 2017 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ และสอนนักเรียนอย่างไรในการตรวจสอบ 

   ตีรวิชช์ ทินประภา (2560)
   2017 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในทันใด และถ้า 2017 เป็นจำนวนเฉพาะ เราจะสอนนักเรียนอย่างไร และสอนในระดับใดจึงจะเหมาะสม
  • 3 ทัศนะนักดาราศาสตร์ที่มีต่อชีวิตนอกโลก วิทยาศาสตร์ หรือ นิยาย 

   ปริยานุช ขุนเณร (2548)
   ลองมาร่วมหาคำตอบจากประสบการณ์การสำรวจดาวเสาร์ครั้งล่าสุดว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวเสาร์หรือดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ และมนุษย์จะไปอาศัยอยู่นอกโลกได้จริงหรือ ?
  • 350 ปี แห่งชาตกาลของ Royal Society 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2553)
   นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมีการประชุมและสัมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ่อย เเต่เมื่อ 400 ปีก่อน การหารือเรื่องที่เที่ยวและวัฒนธรรมมีน้อย
  • 3D Printing สุดยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการพิมพ์ (ตอนที่ 1) 

   สุวัฒน์ วงษ์จำปา (2560)
   เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นหุ่นยนต์อุสาหกรรมประเภทหนึ่ง ที่มีกำเนิดมานาน 30 กว่าปีแล้ว แต่นิยมใช้กัน เพียงในบริษัทขนาดใหญ่ หรือ ในห้องปฏิบัติการ และเพิ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเมื่อประมาณ ค.ศ. 2009 นี่เอง
  • 3D Printing สุดยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการพิมพ์ (ตอนที่ 2) 

   สุวัฒน์ วงษ์จำปา (2560)
   ตามที่ได้เสนอความรู้พื้นฐานและความเป็นมาเกี่ยวกับ 3D Printing ตอนที่ 1 ไปแล้ว ในตอนที่ 2 นี้จะมีการจำแนกเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบสามมิติและวัสดุที่ใช้เป็นส่วนประกอบในกระบวนการพิมพ์ เพื่อจะได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดและเห ...
  • 4 ธาตุใหม่เติมเต็มตารางธาตุในคาบ 7 

   ปุณิกา พระพุทธคุณ (2560-01-02)
   ตารางธาตุ เป็นตารางแสดงรายชื่อธาตุและสมบัติบางประการของธาตุ เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา หลายท่านอาจได้ยินข่าวเกี่ยวกับการค้นพบธาตุใหม่ จำนวน 4 ธาตุ และเป็นการเติมเต็มธาตุในคาบที่ 7 ของตารางธาตุ
  • 40 ปี สสวท. บนเส้นทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทย 

   พงษ์เทพ บุญศรีโรจน์ (2555)
   ย้อนหลังไป 40 ปีเศษ มีความเคลื่อนไหวขนานใหญ่เกิดขึ้นในวงการศึกษาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของไทย อันสืบเนื่องมาจากกระแสการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่กำลังตื่นตัวในประเทศต่าง ๆ ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการนำร่องเพื่อการสอนเ ...
  • Active Learning การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

   สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2557)
   ครูหลายท่านคงทราบดีแล้วว่าการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษ ที่ 21 ดังนั้นครูต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจดั การเรียนรู้ บริบทและบรรยากาศของชั้นเรียน และที่สำคัญคือการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญต่อการดำเ ...
  • Albert Abraham Michelson 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2553)
   ในฤดูในไม้ผลิปี พ.ศ. 2422 หนังสือพิมพ์ The New York Time ได้พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งว่า วงการวิทยาศาสตร์ของอเมริกาและของโลกกำลังมีอัจฉริยะคนใหม่ชื่อ A.A.Michelson ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี พ.ศ. 2450 จากผลงานการส ...
  • Albert Abraham Michelson ผู้ทดลองพบว่าไม่มีอีเทอร์ในเอกภพ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2560)
   Albert Abraham Michelson ได้รับรางวัลโนเบลฟิสิกส์ประจำปี ค.ศ. 1907 จากผลงานสร้างอุปกรณ์แทรกสอด ที่มีประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ และความสำคัญของอุปกรณ์นี้คือใช้ในการพิสูจน์ว่า เอกภพไม่มีอีเทอร์