• หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง เล่มสอง 

      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
      หนังสือแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 5 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2526 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ เรื่องเส้นตรงและมุม เรื่องสมการ เรื่องคู่ลำดับและกราฟ และเรื่องจำนวนเต็มลบ