• เรียนรู้ยุงลาย ห่างไกลซิกา 

      สุวินัย มงคลธารณ์ (2561-05-02)
      ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) ที่มียุงเป็นพาหะ เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับนานาชาติที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วกว้างขวาง ...