• กรอบการวิจัย TIMSS 2015 

   โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2558)
   การประเมินในโครงการ TIMSS 2015 ครอบคลุมด้านเนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรู้
  • รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2015 

   โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2560)
   TIMSS 2015 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 39 ประเทศและรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 7 รัฐ สำหรับประเทศไทยมีนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 6,482 คน จาก 204 โรงเรียน รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS2015 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลสัมฤทธิ์ท ...
  • สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2015 

   โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2559)
   TIMSS 2015 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 39 ประเทศและรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 7 รัฐ เนื้อหาที่ประเมินครอบคลุมด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรจนถึงระดับชั้นที่ประเมิน ในประเทศไทยได้เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ ...