• การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Stop Motion 

      สุนัดดา โยมญาติ (2561-05-02)
      บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอการสร้างสื่อการเรียนรู้อย่างง่าย โดยใช้แอพพลิเคชันของสมาร์ทโฟน และนำเสนอสื่อที่ผลิตได้บนโซเชียลมีเดีย สื่อที่สร้างนี้เป็นสื่อดิจิทัลประเภท stop motion ซึ่งจะทำให้โมเดลที่เคลื่อนที่ไม่ได้ดู ...