• เครื่องยนต์สเตอร์ลิง 

      สมนึก บุญพาไสว (2549)
      เครื่องยนต์สเตอร์ลิง (เครื่องยนต์สำหรับอนาคต) เป็นเครื่องยนต์ความร้อนระบบปิด 2 จังหวะใช้ความร้อนจากภายนอก และใช้ก๊าซเป็นสารทำงาน เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรมขนาดเบาและตามบ้านเรือน เครื่องยนต์สเตอร์ลิงรุ่นแรก ...