• ก้นหอย 

      สมนึก บุญพาไสว (2550)
      การเคลื่อนที่แบบก้นหอย (Spiral motion) มีเส้นทางการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งแบบหนึ่งที่สามารถอธิบายได้ด้วยความรู้ทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบก้นหอยที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน เช่น การเคลื่อนที่ของน้ำในปั้มหอยโข่ง ...