• กิจกรรม STEM สิ่งแวดล้อมกลยุทธ์สามเหลี่ยมลดปริมาณคาร์บอน (Wedge Stabilization) 

   อุมาพร จารุสมบัติ (2558)
   การเพิ่มขึ้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกซึ่งเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แสดงแนวโน้มว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มขึ้นถึง 16 ...
  • กิจกรรมสะเต็ม สเลอปี้ 

   ชาญณรงค์ พูลเพิ่ม (2558)
   ผู้เขียนได้มีโอกาสจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Slurpee Slurry” ซึ่งเป็นตัวอย่างขอการทำกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา และเป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่าย โดยนำนำ้อัดลมมาทำให้เย็นจนกลายเป็นเกล็ดนำ้แข็งคล้ายสเลอปี้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป ...
  • กิจกรรมสะเต็มศึกษาจากลายนิ้วมือ 

   สนธิ พลชัยยา (2558)
   กิจกรรมสะเต็มศึกษาที่นำเสนอในบทความนี้ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลายนิ้วมือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนต้องประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยบทความนี้จะแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน คือ 1. ความรู้เสริมสำหรับครูและนักเรียนเกี่ย ...
  • กิจกรรมสะเต็มหรรษา: ลูกโป่งน้ำบันจีจัมป์ 

   กวิน เชื่อมกลาง (2556)
   “กิจกรรมสะเต็มหรรษา: ลูกโป่งน้ำบันจีจัมป์” ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่นำเสนอในบทความนี้ โดยผู้เขียนจะขอเริ่มจากการอธิบายเกี่ยวกับนิยามทมี่ าและความสำคัญของสะเต็มศึกษาก่อน เพื่อให้ท่านผู้อ่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ ...
  • งาน วทร. 22 กับการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในโรงเรียน 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2558)
   เวทีระดับชาติสำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ทุกระดับ “การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร. 22)” หัวข้อ “สะเต็มศึกษาประเทศไทย – นวัตกรรมการศึกษาไทย”) ณ ...
  • สะเต็มศึกษากับการคิดขั้นสูง 

   สนธิ พลชัยยา (2557)
   สะเต็มศึกษา มีเป้าหมายสำคัญเพื่อนำผู้เรียนไปสู่การคิดแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงบทเรียนในห้องเรียนกับการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง สะเต็มศึกษาช่วยส่ ...
  • สะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

   สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2557)
   การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันและในอนาคตคุณครูคงต้องมีการปรับตัวพอสมควร เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางด้านการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่จําเป็นและจะต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าก ...
  • สะเต็มศึกษากับการแก้ปัญหา เรื่องความน่าจะเป็น 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2558)
   บทความนี้แสดงตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความน่าจะเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ประยุกต์เอาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหานำตามแบบสะเต็มศึกษาจำนวนสองกิจกรรม ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้เผชิญปั ...
  • สะเต็มศึกษาประเทศไทยและทูตสะเต็ม 

   มนตรี จุฬาวัฒนทล (2556)
   บทความนี้จะแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับเรื่องสำคัญสองเรื่องที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำลังดำเนินการ โดยร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่ 1. สะเต็มศึกษาประเทศไทย และ 2. ทูตสะเต็ม
  • เชื่อมต่อ STEM ด้วยโครงงานและ ICT สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 

   สมชาย พัฒนาชวนชม (2557)
   ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่ต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และรองรับการแข่งขันในอาชีพที่สูงขึ้นที่เปิดกว้างมากขึ้นไม่เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น ซึ่งการเรียนรู้แบบ STEM ในโรงเรียนเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถต ...
  • เชื่อมโยงความคิดคณิตสะเต็ม 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2557)
   ลักษณะสำคัญประการหนึ่งในการศึกษาเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาคือการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเข้าด้วยกัน เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและในโลกของการทำงาน
  • เบื้องหลังการออกแบบกิจกรรม STEM คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

   สุรัชน์ อินทสังข์ (2557)
   การจัดการเรียนรู้แบบ STEM คือการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการเนื้อหา โดยเน้นเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และเรียนรู้ผ่านกระบวนการและเครื่องมือทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม ผู้เขียนร่วมยกร่างตัวอย่างกิจกรรม STEM สำาหรับผู้เร ...
  • เพราะเหตุใดผู้หญิงจึงทำงานด้านวิทยาศาสตร์น้อยกว่าผู้ชาย 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2562-05-01)
   การวิจัยของ Gijsbert Stoet และ David Geary (OECD, 2019) ชี้แนะว่า ในการเลือกอาชีพทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอาจได้รับอิทธิพลจากความเข้าใจในจุดแข็งทางวิชาการที่ตนมีเมื่อเทียบกับวิชาอื่น ๆ และความมั่นใจกับความสนใจในวิทยาศาสต ...
  • เรียนรู้สภาวะโลกร้อนด้วย STEM Education แบบบูรณาการ 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2556)
   เรียนวิทยาศาสตร์ไปทำไม เรียนแล้วไม่เห็นจะได้ใช้เลย สอบเสร็จไปแล้วก็ลืม” ความคิดเห็นแบบนี้หลายคนคงเคยได้ยินจากเสียงพูดคุยของผู้ที่ได้เคยผ่านการเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนแต่ความคิดเห็นทำนองนี้อาจจะต้องเปลี่ยนไป เมื่อการเรี ...
  • เรียนรู้สะเต็มผ่านงานวิจัย 

   สุวินัย มงคลธารณ์ (2557)
   ในแวดวงการศึกษาในปจัจุบัน “STEM” กำลังอยู่ในความสนใจ โดย สสวท. มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในชีวิตประจำวันของนักเรียน เพื่อเข้าใจ แก้ไขปัญหา และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ผ่านการทำกิจกรรม ...
  • เรียนรู้แบบ STEM ผ่าน “หุ่นยนต์”:สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน 

   นิรมิษ เพียรประเสริฐ (2556)
   การเรียนรู้แบบสะเต็มผ่านกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ครูอาจต้องจัดหาสื่อที่มีความน่าสนใจมาช่วยดึงดูดให้นักเรียนเข้าส่กู ระบวนการของกิจกรรมก่อน จากนั้นนักเรียนจะค่อย ๆ ซึมทราบความรู้และทักษะจากการทำกิจกรรมอย่างไม่รู้ตัว ตัวอย่างเช่น ...
  • โครงการ GLOBE กับ สะเต็มศึกษา 

   อุมาพร จารุสมบัติ (2558)
   กิจกรรมของโครงการ GLOBE ส่งเสริมนักเรียนใช้กระบวนสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียน ทำงานวิจัย ค้นคว้า ศึกษาและเก็บข้อมูลทางสิ่วแวดล้อมโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวน ...