• ปุ๋ยหมัก กับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

      วีระพงษ์ พิมพ์สาร (2563-01)
      การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์หรือประเด็นการเรียนรู้ โดยอาศัย "Phenomenon" หรือปรากฏการณ์ เพื่อเป็นฐานหรือเป็นประเด็นการเรียนรู้ที่เรียกว่า "Theme" ต้องยกให้ประเทศฟินแลนด์ การกำหนด Theme เดียวกันมีความสอดคล้องกัน ...