• PISA 2021 กับการประเมินความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ 

      โครงการ PISA ประเทศไทย; สุชาดา ปัทมวิภาต (2563-06-10)
      การประเมิน PISA 2021 ที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นการประเมินที่เน้นความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) เป็นหลักเช่นเดียวกับ PISA 2003 และ PISA 2012 กรอบการประเมินของ PISA ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนอายุ 15 ปี ...