• การเรียนรู้เพื่อโลกวันพรุ่งนี้ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2549)
   PISA 2003 ได้รายงานถึงการเปลี่ยนแปลงของผลการประเมิน พร้อมทั้งชี้ถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ ซึ่งระบบการศึกษาได้รับรับ และตอบรับความท้าทายในการที่จะทำให้การศึกษามีคุณภาพเทียมทันกับประเทศที่ประสบความสำเร็จใ ...
  • การเรียนรู้เพื่อโลกวันพรุ่งนี้ รายงานสรุปเพื่อการบริหาร 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2549)
   PISA 2003 ได้รายงานถึงการเปลี่ยนแปลงของผลการประเมิน พร้อมทั้งชี้ถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ ซึ่งระบบการศึกษาได้รับรับ และตอบรับความท้าทายในการที่จะทำให้การศึกษามีคุณภาพเทียมทันกับประเทศที่ประสบความสำเร็จใ ...
  • มองคุณภาพการศึกษาตะวันออก จากการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 

   สุนีย์ คล้ายนิล; ปรีชาญ เดชศรี; อัมพลิกา ประโมจนีย์ (2550)
   รายงานการประเมินผลเปรียบเทียบกับนานาชาติได้พิมพ์เผยแพร่แล้ว โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อ "การเรียนรู้เพื่อโลกวันพรุ่งนี้: รายงานการประเมินผลการเรียนรู้จาก PISA 2003" ซึ่งเป็นการรายงานการรู้เ ...
  • เทคโนโลยีสารสนเทศกับผลการเรียนรู้ 

   ปรีชาญ เดชศรี; สุนีย์ คล้ายนิล; อัมพลิกา ประโมจนีย์ (2550)
   PISA 2000 และ PISA 2003 มีการเก็บข้อมูลการใช้ ICT ของนักเรียนในแง่มุมต่างๆ เพื่อจะได้ข้อมูลว่านักเรียนไทยมีความพร้อมสำหรับโลกของเทคโนโลยีหรือไม่ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศมากน้อยเพียงใด และเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อคุ ...