• ปัจจัยทางโรงเรียนกับคุณภาพการเรียนรู้ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2552)
   PISA (Programme for International Student Assessment) เป็นการสำรวจความรู้และทักษะของนักเรียน 15 ปี ในประเทศสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือเพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และประเทศหรือเขตเศรษฐกิจที่ไม่ใช่สมาชิก เรียกว่าประเ ...
  • เทคโนโลยีสารสนเทศกับผลการเรียนรู้ 

   ปรีชาญ เดชศรี; สุนีย์ คล้ายนิล; อัมพลิกา ประโมจนีย์ (2550)
   PISA 2000 และ PISA 2003 มีการเก็บข้อมูลการใช้ ICT ของนักเรียนในแง่มุมต่างๆ เพื่อจะได้ข้อมูลว่านักเรียนไทยมีความพร้อมสำหรับโลกของเทคโนโลยีหรือไม่ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศมากน้อยเพียงใด และเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อคุ ...