• อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง 

      สมนึก บุญพาไสว (2533)
      ในบทความนี้จะอธิบายถึงความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ทางแสง ซึ่งสาขาหนึ่งของวิชาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในต่างประเทศได้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันนี้ได้มีการนำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแ ...